Відділ економіки та інвестиційної діяльності

Начальник відділу економіки та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради

ГАВРИШ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

  1. Сектор економічного аналізу відділу економіки та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради

Робочий телефон (04631) 2-52-49

Стусь Лариса Миколаївна - начальник сектору

Солдатова Наталія Іванівна  – головний спеціаліст сектору

 

     2. Сектор розвитку підприємництва, споживчого ринку та захисту прав споживачів відділу економіки та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради

Робочий телефон (04631) 2-53-36

Ярош Ярослава Миколаївна - начальник сектору

Дідіченко Оксана Олександрівна – головний спеціаліст сектору

Світлова Марина Юріївна  –  головний спеціаліст сектору

 

     3.  Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради

           Робочий телефон (04631) 7-14-85

       Кузьменко Юлія Володимирівна   - начальник сектору

      Гуторка Катерина Олександрівна   – головний спеціаліст сектору

 

    4.  Сектор енергоменеджменту та енергоефективності відділу економіки та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради

               Робочий телефон (04631) 7-11-28

Ворона Денис Павлович - начальник сектору

Кравчук Тетяна Іванівна – головний спеціаліст сектору

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ економіки та інвестиційної діяльності виконавчого комітету

Ніжинської міської ради Чернігівської області

 

І. Загальні положення

           1.1. Відділ економіки та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом виконавчого комітету Ніжинської міської ради та реалізує повноваження у сфері економічного розвитку  та інвестиційної діяльності.

 1.2. Утворення, реорганізація, ліквідація Відділу, затвердження Положення про Відділ, внесення змін та доповнень до нього є виключною компетенцією Ніжинської міської ради.

          1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо міському голові (особі, яка здійснює його повноваження), заступнику міського голови                з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу посадових обов’язків та функціональних повноважень (далі –заступнику міського голови).

          1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,                               «Про інвестиційну діяльність», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», актами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голови Чернігівської обласної державної адміністрації, рішеннями Чернігівської обласної ради, рішеннями Ніжинської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.5. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади.

1.6. У процесі службової діяльності, відповідно до покладених                  на нього завдань, функцій та повноважень, Відділ взаємодіє з структурними підрозділами виконавчих органів Ніжинської міської ради, представницькими органами, постійними комісіями Ніжинської міської ради, депутатами, Радою підприємців при Ніжинській міській раді, підприємствами, установами, організаціями та закладами усіх форм власності, об’єднаннями громадян та окремими громадянами з питань, що входять до компетенції Відділу.

 

         ІІ. Структура та організація роботи Відділу

   2.1. До складу Відділу входять чотири сектори: сектор економічного аналізу, сектор розвитку підприємництва, споживчого ринку та захисту прав споживачів, сектор інвестиційної діяльності, сектор енергоменеджменту та енергоефективності.

          2.2. Діяльність Відділу здійснюється відповідно до щомісячних планів роботи, погоджених першим заступником міського голови та затверджених міським головою.

          2.3. Відділ очолює начальник, який одноосібно здійснює загальне керівництво роботою Відділу, а сектори – начальники секторів, які прямо підпорядковані начальнику Відділу.

          2.4. Начальник та інші посадові особи Відділу призначаються на посаду та звільняється з посади міським головою, в установленому законодавством України порядком.

  2.5. Начальник та всі працівники Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування.

  2.6. На начальника та інших посадових осіб Відділу у повному обсязі поширюється дія Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», інших законів України і підзаконних нормативно-правових актів з питань служби в органах місцевого самоврядування.

  2.7. Начальник відділу несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ цим Положенням завдань, функцій та повноважень.

  2.8. Начальник відділу розподіляє обов’язки між посадовими особами відділу. Обов’язки та повноваження посадових осіб відділу визначаються
із завдань, функцій та повноважень, покладених на відділ цим Положенням.

 2.9. Усі посадові особи відділу виконують обов’язки  у межах повноважень, визначених їх посадовими інструкціями, що погоджуються заступником міського голови та затверджуються міським головою (особою, яка здійснює його повноваження).

        2.10. На посади начальника та інших посадових осіб відділу призначаються особи, які у повній мірі відповідають вимогам Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», мають відповідний рівень кваліфікації згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування, що затверджені наказом Національного агентства з питань державної служби від 07.11.2019 року №203-19 у порядку, що визначений Законом.

 

ІІІ. Основні функції та завдання

          3.1.Основним завданням Відділу є:

      3.1.1. реалізація державної політики у межах Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади з питань економічного розвитку. інвестиційної діяльності, питань розвитку підприємництва,;

      3.1.2. забезпечення виконання стратегічних цілей, завдань, проектних пропозицій Стратегії розвитку міської ОТГ, що відносяться до компетенції відділу та  координує виконання решти цілей, готує звіти про її виконання;

      3.1.3.  організація виконання Глобальних цілей сталого розвитку в частині повноважень відділу та координує виконання інших цілей.

        

        3.2. Сектор економічного аналізу відділу економіки та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради (далі-Сектор економічного аналізу) відповідно до покладених на нього завдань:

         3.2.1. здійснює розробку проєкту програми економічного та соціального розвитку міста на рік, подає його на затвердження Ніжинській міській раді, організовує  виконання;

3.2.2. здійснює розрахунок прогнозних показників економічного розвитку міста;

3.2.3. бере участь у розробленні проєкту Державної стратегії регіонального розвитку області;

     3.2.4. організовує конференції, семінари, наради, інші заходи                        на міському рівні з питань економічного розвитку міста;

3.2.5. бере участь у методичних і науково-практичних семінарах, конференціях, інших заходах з обміну досвідом в галузях економіки;

3.2.6. бере участь у підготовці інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади (далі Ніжинської міської ОТГ);

3.2.7. координує діяльність підприємств комунальної власності територіальної громади Ніжинської міської ОТГ з економічних питань (в межах повноважень);

3.2.8. здійснює моніторинг та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної форми власності та готує матеріали до засідань робочої групи по результатах щоквартальної звітності;

3.2.9. здійснює розгляд матеріалів та подає пропозиції на розгляд виконавчого комітету щодо розміру встановлення тарифів на комунальні послуги ( в межах повноважень);

3.2.10. здійснює аналіз стану заборгованості  із заробітної плати      на промислових та комунальних підприємствах;

3.2.11. проводить аналіз стану та тенденцій розвитку промислового комплексу;

3.2.12. здійснює моніторинг показників промислового виробництва, інноваційного розвитку промисловості в розрізі підприємств основного кола за інформацією підприємств;

3.2.13. забезпечує надання консультативно-дорадчої підтримки мешканцям Ніжинської міської ОТГ, підприємствам, установам та організаціям з питань, віднесених до повноважень сектора;

3.2.14. готує самостійно або з іншими структурними підрозділами міської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання Чернігівській обласній державній адміністрації;

3.2.15. вносить пропозиції (в межах повноважень)  до міського бюджету;

3.2.16.    розробляє проєкти розпоряджень та доручень міського голови, рішень виконавчого комітету та міської ради;

3.2.17. Інформує Раду підприємців при Ніжинській міській раді про проєкти рішень міської ради та виконавчого комітету, що стосуються розвитку підприємництва.

3.2.18. організовує розгляд та розглядає, в установленому законодавством порядку, звернення юридичних та фізичних осіб;

3.2.19. виконує інші завдання та функції покладені на нього відповідними рішеннями Ніжинської міської ради, її виконавчого комітету       та розпорядженнями міського голови, прийнятими та виданими у межах компетенції та чинного законодавства.

 

 

3.3. Сектор розвитку підприємництва, споживчого ринку та захисту прав споживачів відділу економіки та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради (далі-Сектор розвитку підприємництва, споживчого ринку та захисту прав споживачів) відповідно до покладених   на нього завдань:

3.3.1. Створює сприятливі умови для розвитку бізнесу, здійснює розробку проектів програм розвитку малого та середнього бізнесу, захисту прав споживачів, розвитку внутрішнього ринку, виставково-ярмаркової діяльності та інших програм;

3.3.2. здійснює розрахунок прогнозних показників економічного розвитку, малого підприємництва, які є основою для складання міського бюджету, обґрунтування пріоритетів і цілей економічного розвитку Ніжинської міської ОТГ та аналіз виконання заходів цих програм;

3.3.3. здійснює аналіз та готує прогнози щодо стану розвитку сфери підприємництва та ефективності заходів державної політики щодо їх підтримки;

3.3.4. сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва;

3.3.5. здійснює контроль за дотриманням правил торгівлі, громадського харчування та послуг;

3.3.6. розробляє дислокації торгівельної мережі, громадського харчування,  аптек, АЗС;

3.3.7. бере участь у здійсненні оцінки споживчого попиту та ресурсного наповнення внутрішніх ринків основними видами продовольчих ресурсів;

3.3.8. організовує роботу з питань забезпечення підтримки і захисту вітчизняного товаровиробника;

3.3.9. в межах , визначених  законодавством повноважень, здійснює інформування операцій з металобрухтом;

3.3.10. забезпечує контроль, в межах повноважень, за дотриманням законодавства про захист прав споживачів;

3.3.11. бере участь у реалізації на території Ніжинської міської ОТГ державної політики  сфері споживчого ринку та захисту прав споживачів;

3.3.12. бере участь в організації та проведенні виставково-ярмаркових заходів, конкурсів, фестивалів, тощо;

3.3.13. складає звіт щодо річних планів державних закупівель наданих розпорядниками коштів та в разі потреби здійснює їх корегування;

3.3.14. здійснює узагальнення державної статистичної звітності                      та інформації щодо використання державних коштів на закупівлю товарів, робіт і послуг на умовах проведення процедур закупівель та без застосування процедур закупівель розпорядниками коштів;

3.3.15. координує проведення закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та чинного законодавства України та надає консультаційну та методологічну допомогу з питань здійснення закупівель;

3.3.16. бере участь у підготовці плану діяльності з розробки проектів регуляторних актів, здійснює ведення реєстру діючих регуляторних актів та підготовку проектів регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу, відстеження регуляторних актів, що розробляє відділ;

3.3.17. бере участь у підготовці інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу Ніжинської міської ОТГ;

3.3.18. здійснює розгляд, в установленому законодавством порядку, звернень громадян, підприємств і організацій та забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є сектор;

3.3.19.  бере участь у реалізації заходів  у сфері цивільного захисту  в межах компетенції;

3.3.20. готує (бере участь у підготовці)  у межах повноважень, проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

3.3.21. забезпечує надання консультативно-дорадчої підтримки мешканцям Ніжинської міської ОТГ, підприємствам, установам та організаціям з питань, віднесених до повноважень сектора;

3.3.22. готує самостійно або з іншими структурними підрозділами міської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання Чернігівській обласній державній адміністрації;

3.3.23. вносить пропозиції (в межах повноважень) пропозиції до міського бюджету;

3.3.24.  розробляє проекти розпоряджень та доручень міського голови, рішень виконавчого комітету та міської ради;

3.3.25. організовує розгляд та розглядає, в установленому законодавством порядку, звернення юридичних та фізичних осіб;

3.3.26. надає консультаційну допомогу фізичним особам з питань отримання дотації за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби, складає відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк;  

3.3.27. виконує інші завдання та функції покладені на нього відповідними рішеннями Ніжинської міської ради, її виконавчого комітету       та розпорядженнями міського голови, прийнятими та виданими у межах компетенції та чинного законодавства.

 

3.4. Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради (далі-Сектор інвестиційної діяльності) відповідно до покладених на нього завдань:

 3.4.1. сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, захисту прав людини, екологічної безпеки, охорони здоров’я, науки, культури, туризму, фізичної культури та спорту;

          3.4.2. сприяє залученню наукового потенціалу Ніжинської міської ОТГ до розробки інвестиційних проектів та внесення пропозицій щодо пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності;

3.4.3. здійснює аналіз фінансової, ринкової, транспортної, телекомунікаційної інфраструктури міста для здійснення інвестиційних програм;

3.4.4. сприяє налагодженню міжнародних зв’язків Ніжинської міської ради в галузі інвестиційної діяльності, пропаганди інвестиційної привабливості міста, цільового пошуку та встановленню контактів                             з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування;

3.4.5. здійснює розробку та сприяння реалізації міських інвестиційних проєктів і програм;

3.4.6. сприяє залученню позабюджетних коштів для реалізації стратегічних проєктів, направлених на соціально-економічний розвиток Ніжинської міської ОТГ.

3.4.7. у встановленому порядку вносить пропозиції на ім’я Ніжинської міської ради, виконавчого комітету та міського голови щодо можливостей залучення позабюджетних та інвестиційних коштів на соціально-економічний розвиток Ніжинської міської ОТГ;

3.4.8. визначає і проводить оцінку потенційних зовнішніх та внутрішніх джерел (міжнародні донори та проекти тощо), в тому числі умов отримання фінансування для реалізації міських інвестиційних проектів;

3.4.9. проводить інформування зацікавлених юридичних та фізичних осіб щодо пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності, адміністрування інформаційних послуг для потенційних інвесторів;

3.4.10. забезпечує вивчення, узагальнення та впровадження передового іноземного і вітчизняного досвіду в сфері інвестиційної діяльності;

3.4.11. здійснює моніторинг доступних джерел залучення грантів                           та коштів міжнародної і внутрішньодержавної технічних допомог;

3.4.12. у співпраці з громадськими організаціями, органами виконавчої влади, іншими установами та організаціями, за погодженням з міським головою, готує заявки на отримання грантів міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів в сфері соціально-економічного розвитку Ніжинської міської ОТГ;

3.4.13. забезпечує участь Ніжинської міської ОТГ в розподілі коштів державних цільових фондів та програм, готує відповідні проєкти, запити, концепції;

3.4.14. координує співпрацю міської ради, громадських організацій, органів виконавчої влади, інших фізичних та юридичних осіб з питань реалізації на території громади міста інвестиційних програм і проектів;

3.4.15. розробляє та подає запити, інвестиційні проєкти та заявки                       до міжнародних фондів, всеукраїнських і регіональних цільових програм               для реалізації заходів у сфері енергозбереження;

 3.4.16. координує співпрацю Ніжинської міської ради у сфері сталого енергоефективного розвитку з міжнародними та вітчизняними профільними структурами, забезпечує реалізацію спільних проектів;

3.4.17. координує та контролює, в межах своїх повноважень, міжнародні та міжрегіональні зв’язки міської ради;

3.4.18. представляє Ніжинську міську ОТГ в різноманітних регіональних, всеукраїнських та міжнародних заходах;

3.4.19. співпрацює, в межах своєї компетенції, з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, донорськими організаціями, відповідними органами та організаціями іноземних держав, їхніми дипломатичними та іншими представництвами;

3.4.20. сприяє веденню переговорів з інвесторами з питань створення                 суб’єктів підприємницької діяльності з іноземними інвестиціями, розвитку інвестиційної діяльності;

3.4.21. сприяє іноземним інвесторам у визначенні перспективних об’єктів та напрямків інвестування;

3.4.22. надає консультаційну та методичну допомогу суб’єктам інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності;

3.4.23. забезпечує розробку рекламних матеріалів (в тому числі                          на іноземних мовах), презентацій інвестиційних проектів, оприлюднення                 їх через засоби масової інформації;

3.4.24. розробляє та впроваджує уніфікований стиль презентаційних матеріалів;

3.4.25. веде постійне адміністрування бази даних інвестиційних проектів;

3.4.26. бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

3.4.27. здійснює супровід та підтримку пріоритетних інвестиційних проєктів, що мають стратегічне значення для Ніжинської міської ОТГ;

3.4.28. готує проєкти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови в сферах, що відносяться до компетенції сектору;

3.4.29. розробляє та подає на розгляд Ніжинської міської ради щорічні програми у сферах, що відносяться до компетенції сектору, забезпечує виконання їх заходів та звітує про результати їх виконання;

3.4.30. забезпечує своєчасний розгляд звернень, листів та пропозицій фізичних та юридичних осіб;

3.4.31. виконує інші завдання та функції покладені на нього відповідними рішеннями Ніжинської міської ради, її виконавчого комітету       та розпорядженнями міського голови, прийнятими та виданими у межах компетенції та чинного законодавства.

 

3.5. Сектор енергоменеджменту та енергоефективності відділу економіки та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради (далі - Сектор енергоменеджменту та енергоефективності) відповідно до покладених на нього завдань:

3.5.1 в межах своїх повноважень здійснює контроль за дотриманням органами міської влади на місцях, підприємствами, організаціями, установами (незалежно від форм власності та підпорядкування) Законів України та інших розпорядчих документів органів державної влади в сфері енергетики та енергозбереження

3.5.2. забезпечує впровадження та функціонування системи енергетичного менеджменту в Ніжинській міській ОТГ.

3.5.3.  вивчає проблеми у сфері енергозбереження та енергоефективності в Ніжинській міській ОТГ. Розробляє пропозиції щодо заходів з підвищення ефективності енергоспоживання, вивчення і використання для цього світового досвіду та досвіду інших міст України;

         3.5.4 забезпечує організацію та проведення заходів, зборів, нарад,  засідань робочих груп, навчальних курсів у сфері енергозбереження та  енергоефективності в разі наявності підстав для проведення таких заходів;

        3.5.5. приймає участь у формуванні професійних управлінських механізмів у частині споживання енергоресурсів;

3.5.6. приймає участь у розробці програм з енергозбереження та енергоефективності для бюджетних закладів та установ;   

        3.5.7. здійснює контроль за розрахунком базових норм  (лімітів) споживання енергоресурсів у натуральних одиницях та контроль за їх дотриманням у розрізі будівель бюджетних установ та комунальних підприємств;

        3.5.8. здійснює контроль за проведенням моніторингу споживання та контроль за ефективністю використання енергоресурсів бюджетними установами та комунальними підприємствами;

        3.5.9. здійснює контроль за збором інформації для підготовки проектів з енергоефективної реконструкції об’єктів в Ніжинській міській ОТГ;

        3.5.10. аналізує розрахунки економії енергоспоживання від впровадження енергоефективних проектів та вплив на екологічний стан Ніжинської міської ОТГ;

        3.5.11. розробляє та подає пропозиції щодо залучення інвестицій для реалізації енергоефективних програм в Ніжинській міській ОТГ;

        3.5.12. здійснює контроль та моніторинг реєстру заходів та проектів з енергозбереження та ефективності енергоспоживання;

        3.5.13. проводить обстеження з питань раціонального використання енергоресурсів, енергозбереження будівель закладів бюджетної сфери та комунальних підприємств на території Ніжинської міської ОТГ.

        3.5.14. проводить та бере участь у всеукраїнських, національних, обласних/міських та інших заходах пов’язаних з ефективністю енергоспоживання;

  1. приймає участь у розробці та реалізації заходів, направлених на створення сприятливих умов для залучення в економіку Ніжинської міської ОТГ іноземних і внутрішніх інвестицій пов’язаних з ефективністю енергоспоживання;

         3.5.16. на звернення замовника, після подання ним відповідних документів, готує  розрахунок та проект Договору про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Ніжинської міської ОТГ;

3.5.17.готує проєкти розпоряджень міського голови (особи, яка здійснює його повноваження), проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань, що входять до компетенції сектора енергоменеджменту та енергоефективності;

         3.5.18. в межах компетенції розглядає пропозиції, звернення, заяви, скарги що надходять до виконавчого комітету міської ради, готує відповідні матеріали та подає їх на розгляд міського голови, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

        3.5.19. здійснює підготовку проєктів поточних та перспективних планів роботи сектора;

        3.5.20. забезпечує розробку плану дій зі сталого енергетичного розвиту та клімату Ніжинської міської ОТГ, та забезпечує контроль за його виконання;

        3.5.21. організовує збір, накопичення статистичної інформації та інші необхідні матеріали для виконання планових або окремих завдань, обробляє отриману інформацію у межах поставлених завдань.

        3.5.22. здійснює контроль та аналіз муніципального енергетичного балансу з оцінкою викидів СО2;

        3.5.23. проводить енергетичний та екологічний моніторинг виконання енергоефективних проектів та програм;

 

 

 

ІV. Основні права

 4.1. Посадові особи відділу економіки та інвестиційної діяльності мають право:

          4.1.1. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до його компетенції;

          4.1.2. одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності Відділу;

          4.1.3. брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих                  та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених                    на Відділ завдань;

          4.1.4. брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів;

          4.1.5. за дорученням міського голови забезпечувати представництво виконавчого комітету міської ради, міської ради в інших органах виконавчої влади з питань, які належать до його компетенції;

          4.1.6. приймати участь у розгляді питань, що стосуються їх компетенції, а також прийняття ними, в межах визначених повноважень, відповідних рішень;

          4.1.7. одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань з питань, віднесених до повноважень відділу;

          4.1.8. вносити на розгляд міського голови пропозиції з питань, віднесених до повноважень відділу;

          4.1.9. вносити міському голові від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації, документів і матеріалів, а від органів статистики – статистичних даних, з метою виконання покладених на Відділ завдань;

          4.1.10. за дорученням міського голови брати участь у роботі семінарів, нарад з питань, віднесених до компетенції Відділу.

          4.1.11. на здорові, безпечні  та належні для високопродуктивної роботи умови праці, на повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян, на соціальний і правовий захист відповідно  до їх статусу;

          4.1.12.захищати свої законні права та інтереси у відповідних державних органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних звинувачень або підозр.

 

V. Керівництво відділом

5.1. Начальник Відділу у межах компетенції:

5.1.1. очолює Відділ та здійснює безпосереднє керівництво його роботою.

5.1.2. забезпечує виконання завдань та функцій покладених на Відділ відповідно до цього Положення.

5.1.3. здійснює повноваження на основі та на виконання Конституції              та законів України, актів та доручень Президента України та постанов Верховної Ради України, актів та доручень Кабінету Міністрів України;

5.1.4. представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Відділу перед міським головою.  

5.1.5. бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету міської ради, роботі постійних депутатських комісій ради, дорадчих органів виконавчого комітету Ніжинської міської ради.

5.1.6. готує проєкт рішення міської ради про затвердження Положення про відділ, змін  до нього.

5.1.7. вносить міському голові пропозиції щодо структури та штатного розпису Відділу.

5.1.8. надає міському голові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення на посадах посадових осіб Відділу.

5.1.9. організовує та координує роботу з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Відділу.

        5.1.10. забезпечує та контролює дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил техніки безпеки та протипожежного захисту, стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.      

5.1.11. організовує поточне та перспективне планування роботи Відділу, готує звіти про виконання запланованих заходів та результати роботи Відділу.

5.1.12. організовує та контролює ведення діловодства у Відділі.

5.1.13. здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Відділу та входять до його компетенції, вживає заходів щодо своєчасного розгляду заяв, звернень, скарг та пропозицій громадян, підприємств, установ, організацій, юридичних осіб.

5.1.14. вносить міському голові обґрунтовані пропозиції    про застосування до працівників Відділу заохочень та накладення      на них дисциплінарних стягнень.

         5.1.15. узагальнює практику застосування законодавства з питань,  що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд міському голові.

         5.1.16. організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності  у визначеній сфері, та здійснює заходи щодо підвищення ефективності цієї роботи.

5.1.17. здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5.1.18. у разі відсутності начальника відділу з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо), виконання його обов'язків відповідним розпорядженням міського голови (особи, яка здійснює його повноваження), виданим за поданням начальника відділу, тимчасово покладається на одного з посадових осіб відділу відповідно до розподілу посадових обов’язків..

 

VІ. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами

        6.1.Відділ у своїй роботі взаємодіє зі структурними підрозділами виконавчого комітету Ніжинської міської ради на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, які стоять перед Відділом.

 

VІІ. Відповідальність посадових осіб Відділу

Відповідальність посадових осіб відділу передбачена чинним законодавством України, цим Положенням та їх посадовими інструкціями,
що розроблюються, погоджуються та затверджуються у порядку, що встановлений цим Положенням.

7.1. посадові особи відділу, відповідно до чинного законодавства України, можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної або цивільно-правової відповідальності.

7.2.відповідальність посадових осіб  відділу настає у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків та функцій, що визначені законодавством України, іншими підзаконними нормативно-правовими актами, їх посадовими інструкціями та цим Положенням.

7.3. притягнення посадових осіб відділу до відповідальності здійснюється виключно у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

VІІІ. Прикінцеві положення.

8.1. Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, у порядку та у спосіб, що визначені чинним законодавством, та умовами Колективного договору між адміністрацією виконавчого комітету Ніжинської міської ради і трудовим колективом виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області, виконавчих органів апарату виконавчого комітету міської ради та їх структурних підрозділів, реєстраційний номер №36 від 16 вересня 2016 року, забезпечує посадовим особам Відділу:

8.1.1.створення необхідних умов для ефективного виконання функцій та завдань, що покладені на відділ;

8.1.2. надання посадовим особам відділу службових приміщень, засобів телефонного зв’язку, комп’ютерної та іншої організаційної техніки, витратних матеріалів, обладнаних місць зберігання документів, законодавчими, іншими нормативними та нормативно-правовими актами довідковими матеріалами з питань, віднесених до компетенції відділу;

8.1.3.оплату праці посадових осіб відділу, у порядку та обсягах, що визначені нормами чинного законодавства України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують порядок оплати праці та матеріального забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.
08.10.2020

№44-75-2020 Про затвердження Положення про відділ економіки та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області

Завантажити