Історія міста/History of the city

Історична довідка

На південних просторах Чернігівського Полісся, на березі тихоплинної річки Остер, що є притокою Десни, розкинулось тисячолітнє місто Ніжин, яке знаходиться за 83 км від м. Чернігова та за 126 км від м. Києва. Ніжин - важливий вузол залізничних та автомобільних доріг. Має аеродром, підпорядкований Міністерству з питань надзвичайних ситуацій. У вересня 1993 року ніжинці відмітили історичну дату – 1000-літній ювілей.

Територія, на якій розташоване м. Ніжин, за археологічними дослідженнями була заселена ще в глибоку давнину - за доби неоліту, а в епоху бронзи (XVIII-IX ст. до н. е.) у цьому регіоні відбувся бурхливий розвиток відтворюючого господарства. Найбільш цікавими пам’ятками доби раннього заліза на Ніжинщині є поселення так званої черняхівської культури (ІІІ-V ст. н. е.). Племена мали тісні торговельні стосунки з країнами античного світу та античними державами - містами у Північному Причорномор’ї.

Саме з племенами черняхівської культури вчені пов’язують знахідки на околицях Ніжина окремих монет та скарбів срібних римських динаріїв перших століть нашої ери. Уперше Ніжин згадується у літописі "Повість временних літ" за Іпатіївським списком 1078 р., Нежатин - 1135 р., а Уненіж - 1147 р. На початку ХІІІ ст. Уненіж розділив трагічну долю інших міст Чернігівського князівства. У жовтні 1239 р. золотоординський загін хана Менту по дорозі на Чернігів знищив укріплення Уненіж. Але місто знову й знову підіймалося з руїн. З другої половини XIV ст. Ніжин входив до складу Великого Князівства Литовського. У результаті війни Російської держави з Литвою (1500-1503 рр.) Ніжин у складі Чернігово-Сіверських земель відійшов до Росії. Проте через деякий час знову опинився у залежності від Речі Посполитої. У першій чверті XVII ст. польський король Сигізмунд ІІІ, захопивши територію Чернігівщини, яка межувала з Росією, почав укріплювати основні її міста та надавати їм привілеї. 26 березня 1625 р. він надав Ніжину магдебурзьке право, земельні володіння та герб із зображенням Георгія Побідоносця, який списом вражає змія. Уже на той час майстерність ніжинських ковалів, зброярів, майстрів золотих справ, чоботарів, ткачів високо цінувалася далеко за межами міста. Надзвичайно популярними стають Ніжинські ярмарки. У 1648 р. розпочалася визвольна війна під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. Був сформований Ніжинський козацький полк. Козаки Ніжинського полку (близько 10 тис.) восени 1648 р. визволили від польської шляхти всю Ніжинщину, а в 1649 р. брали участь у поході на Кодак. У 1653 р. козаки під командуванням ніжинського полковника Івана Золотаренка воювали на півночі Чернігівщини, а протягом 1654-1655 рр. брали участь у визволенні Білорусії від польсько-литовських загарбників. Утворюється Гетьманська держава, яка згідно з рішеннями Переяславської Ради та Березневих статей 1654 р. знаходилась у тісних зв’язках з Росією. Після смерті Богдана Хмельницького у 1657 р. представники різних угруповань козацької старшини вели жорстоку боротьбу, намагаючись визначити, бути Україні під владою Москви чи під владою інших держав. 17-18 червня 1663 р. в Ніжині відбулася загальна, або "Чорна" (з участю "черні" - козацької голоти) рада козацтва, на якій були присутні понад 40 тис. козаків з усієї України. Під час обрання гетьмана пройшли масові збройні сутички між прихильниками претендентів, внаслідок яких перемогу здобув Іван Брюховецький. Тоді загинули два інших претенденти на гетьманську булаву - ніжинський полковник Василь Золотаренко та прилуцький полковник і наказний гетьман Яким Сомко. Після загибелі у 1668 р. гетьмана Івана Брюховецького до влади приходять ті представники козацької старшини, які не бачили іншого виходу, як визнати зверхність московської влади. Поступово Україна втрачає свої автономні права і стає частиною Російської імперії. Ніжин у ХVII-ХVІІІ ст. був багатонаціональним містом. Тут крім українців і росіян жили греки, болгари, турки, перси, німці, поляки. Важливу роль у торговельному житті Ніжина відіграли греки.

Статистичні дані свідчать, що найбільша їх кількість була у 1746 р. (1800 осіб). Вони торгували суконними виробами, тканинами, золотом, сріблом. Гетьмани України своїми універсалами, а російські царі своїми грамотами надавали всілякі пільги грекам. У 1696 р. було засноване в Ніжині Грецьке братство, яке у першій половині XVIII ст. було реорганізовано у грецьку купецьку громаду. У 80-ті роки XVIII ст. річний обсяг товарообігу трьох ніжинських ярмарків становив 1 млн 800 тис. карбованців. З другої половини XVII та у XVIII ст. місто стає одним із провідних центрів внутрішньої та зовнішньої торгівлі України. Ніжин мав налагоджені зв’язки з ринками України, Росії, Молдавії, Криму, Німеччини, Австрії, Італії, Туреччини.

Найбільшими і найвідомішими у Ніжині були Троїцький, Покровський та Всеїдний ярмарки, кожний з яких тривав до 10 тижнів. Паралельно з економічно-торговельною діяльністю розвивалось і духовне та культурне життя: будувались школи, училища, лікарні, храми. Тут уперше на Лівобережжі була відкрита у 1740 р. аптека. У 1805 р. у Ніжині було засновано Гімназію вищих наук князя Безбородька, яка поклала початок вищій освіті не тільки в місті, а й на всій Лівобережній Україні. Під час Великої Вітчизняної війни в Ніжині діяла молодіжна підпільна організація під керівництвом сліпого юриста Я.П. Батюка. У червні 1943 р. гітлерівці заарештували підпільників і після тортур розстріляли. У 1965 р. Я.П. Батюку було посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу. У роки війни більш як 9 тис. ніжинців героїчно билися на фронтах. Понад 3 тис. не повернулися до рідних осель. У кар’єрі цегельного заводу було розстріляно 5 тис. жителів, 415 ніжинців відправили німці на рабську працю до Німеччини.

History of the city

The millennial town Nizhyn stretches out on the open spaces of Chernigiv Polissya, on the Oster`s banks , which is an affluent of the river. It is situated 83 km to Chernigiv and 126 km to the capital Kyiv. Nizhyn is an important junction of railway and automobile roads. It has an Aerodrome, subordinated to the Ministry of Emergency Affairs. In spring the citizens of Nizhyn celebrated 1000-">anniversary.


Due to archaeological research the territory on which Nizhyn is located has been inhabited since ancient times - during the Neolithic, and the Bronze Age (XVIII-IX BC), the rapid development of the reproducing household took place in this region. The most interesting monuments of the age of early iron in Nizhyn region is the settlement of the so-called Chernyakhivska culture (III-V BC). The tribes had close trade>

Scientists connect the finds of coins and treasures of silver Roman denarii of the first centuries on the outskirts of Nizhyn with the tribes of Chernyakhiv culture. For the first time, Nizhyn is mentioned in the chronicle "The Tale of Bygone Years" according to the Epatievs list of 1078, Nezhatin - 1135, and Unenizh - 1147. At the beginning of the XIII century Unenizh shared the tragic fate of other town of Chernihiv principality. In October 1239, the Golden Horde detachment of Khan Mentu on the way to Chernihiv, destroyed Unenizh fortifications. But the town again and again rose from the ruins. From the second half of the XIV century Nizhyn was a member of the Grand Duchy of Lithuania. As a result of the Russian state's war with Lithuania (1500-1503) , Nizhyn as part of the Chernihiv-Siversky lands, departed from Russia. However, after some time again became addicted to Rich Pospolyta. In the first quarter of the XVII century the Polish King Sigismund III, captured the territory of Chernigov region, which bordered with Russia, began to strengthen its main cities and grant them privileges.

On March 26, 1625, he granted Nizhyn the Magdeburg Right, land holdings and the emblem depicting George Pobidonosets, striking a snake with a spear. At that time, the skill of Nizhyn smiths, gunsmiths, masters of golden cases, boots, weavers were highly valued far away the town. Extremely popular are Nizhyn fairs. In 1648, a liberation war under the leadership of Hetman Bohdan Khmelnytskiy began. The Nizhyn Cossack Regiment was formed. The Cossacks of the Nizhyn regiment (about 10 thousand) in autumn, 1648 freed Nizhyn region from the Polish gentry, and in 1649 they participated in a campaign to Kodak. In 1653, Cossacks under the command of Nizhyn colonel Ivan Zolotarenko fought in the north of Chernihiv, and during 1654-1655 participated in the liberation of Belarus from the Polish-Lithuanian invaders.

The Hetman State was formed, which accordingto the decisions of the Pereyaslav Council and the March Articles of 1654, was in close contact with Russia. After the death of Bogdan Khmelnytsky in 1657, representatives of various factions of the Cossack elders carried out a cruel struggle, trying to determine whether to be Ukraine under the authority of Moscow or under the authority of other states. In June 17-18, 1663 a General Council or "Black" took place (with the participation of "Black" - Cossack horn Cossacks, where more than 40 thousand Cossacks from the whole Ukraine were presented . During the election of the Hetman there were mass armed clashes between the supporters of the contenders, as a result of which Ivan Bryukhovetskiy won the victory. Then two other contenders of the hetman's mace died- Nizhyn colonel Vasyl Zolotarenko and Priluki colonel and the commanding hetman Yakim Somko.

After the death of hetman Ivan Bryukhovetsky in 1668, those representatives of the Cossack elderly who did not see any other way out how to recognize the supremacy of the Moscow authorities, came to power. Gradually, Ukraine loses its autonomous rights and becomes part of the Russian Empire. Nizhyn in the seventeenth and eighteenth centuries was a multinational city. Here, except Ukrainians and Russians, lived the Greeks, Bulgarians, Turks, Persians, Germans, Poles. An important role in the commercial life of Nizhyn was played by the Greeks.

According to statistics, the largest number was in 1746 (1,800 people). They traded cloth, fabrics, gold, silver. The hetmans of Ukraine were their universals, and the Russian kings provided all kinds of privileges to the Greeks by their diplomas. In 1696, the Greek Brotherhood was founded in Nizhin, which in the first half of the XVIII century was reorganized into a Greek merchant community. In the 80's of the XVIII century the annual turnover of the three Nizhyn fairs was 1 million 800 thousand rubles. From the second half of the XVII and XVIII centuries the city becomes one of the leading centers of domestic and foreign trade of Ukraine. Nizhyn had established links with the markets of Ukraine, Russia, Moldova, the Crimea, Germany, Austria, Italy, Turkey.

The largest and most famous fairs in Nizhyn were Troitskyi, Pokrovsky fairs each lasted up to 10 weeks. Together with economic and trade activities, developed spiritual and cultural life: schools, hospitals, temples were built. Here for the first time on the Left Bank a pharmacy was opened in 1740. In 1805 the Gymnasium of higher sciences by Bezborodko was founded, which laid the foundation for higher education not only in the city, but also throughout the Left Bank of Ukraine. During the Great Patriotic War in Nizhyn there was a youth underground organization under the leadership of the blind lawyer Y.P. Batyuk . In June 1943 the Nazis arrested the underground and after being tortured they were shot. In 1965 Y.P. Batyuk was posthumously awarded the>