Управління соціального захисту населення

Звіт про проведення

зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надавалися

Територіальним центром соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради та

Ніжинським міським центром соціальних служб Ніжинської міської ради

за  2022 рік

 На виконання Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від        01 червня 2020 року № 449, наказу начальника управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради від 26 грудня 2022 року № 74 «Про проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг», в період з 16 січня по 17 лютого 2022 року організовано та  проведено зовнішню оцінку надання соціальних послуг особам, які перебувають на обслуговуванні в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради (далі – Територіальний центр) та Ніжинському міському центрі соціальних служб Ніжинської міської ради (далі - Центр соціальних служб) за 2022 рік.

Під час зовнішнього оцінювання було проведено опитування отримувачів соціальних послуг та їх законних представників, в тому числі за допомогою засобів зв'язку. В опитуванні взяли участь 1132 отримувачі соціальних послуг, з них:

соціальної послуги  догляду  вдома – 276 осіб;

соціальної адаптації – 238 осіб;

натуральної допомоги – 254 особи;

денного догляду дітей з інвалідністю - 26;

денного догляду осіб з інвалідністю - 13;

інформування, консультування - 102 особи;

соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах – 73 сім'ї;

представництва інтересів – 74 особи;

посередництва – 76 осіб.

Проблемні питання отримувачів соціальних послуг розглядаються у  Територіальному центрі та Центрі соціальних служб у найкоротші терміни. Здійснюється оперативне реагування на телефонні звернення та проводиться робота щодо надання роз’яснень отримувачам соціальних послуг.

Також при здійсненні зовнішнього оцінювання було проведено бесіди із соціальними робітниками та фахівцями із соціальної роботи.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувались такі показники якості соціальних послуг: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувачів соціальних послуг, професійність.

Адресність та індивідуальний підхід (100% - статус «добре»): індивідуальні потреби у соціальних послугах визначаються відповідно до звернень громадян та оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах, відповідно до порядку, затвердженого Мінсоцполітики. Всі особові справи отримувачів соціальних послуг містять індивідуальні плани надання соціальних послуг за формою відповідно до Державного стандарту. За потреби своєчасно проводиться повторне визначення індивідуальних потреб.

Результативність (90% - статус «добре»):  90% опитаних підопічних задоволені  рівнем надання соціальних послуг, що відображається покращенням їх емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавались.

Своєчасність (100% - статус «добре»): укладання Договору про надання соціальних послуг проводиться у відповідності до вимог Державного стандарту.

Терміни надання соціальних послуг відповідають зазначеним в індивідуальному плані термінам.

         Доступність та відкритість (90% - статус «добре»): Територіальний центр та Центр соціальних служб знаходяться в зручному для жителів місці, мають зручне транспортне сполучення. Приміщення закладів відповідають санітарним та протипожежним нормам. Будівлі обладнані пандусом та кнопкою виклику, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету/посадової особи. В Територіальному центрі наявне захисне укриття, яке забезпечене освітленням, достатнім запасом питної води, засобами медичної допомоги, засобами пожежогасіння та санвузлами.

В установах наявні інформаційні стенди, інформаційні картки з переліком послуг та порядком їх надання, інформація про зміст соціальних послуг, які надаються закладами, журнал реєстрації звернень громадян, скринька для скарг та пропозицій, графік прийому громадян.

Робота Територіального центру та Центру соціальних служб постійно висвітлюється в засобах масової інформації, на офіційному сайті Ніжинської міської ради та в соцмережі Facebook на особистих сторінках установ.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги (100% - статус «добре»): працівники Територіального центру та Центру соціальних служб у своїй роботі керуються Етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи, застосовують індивідуальний підхід та з повагою ставляться до отримувачів соціальної послуги, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

За результатами аналізу звернень, запитів, відгуків отримувачі соціальних послуг не висловлювали зауважень.

    Професійність (90% - статус «добре»): штатні розписи сформовано відповідно до законодавства на підставі та з урахуванням спеціалізації Територіального центру та Центру соціальних служб.

Працівники установ володіють знаннями й навичками, які відповідають кваліфікаційним вимогам. У Територіальному центрі та Центрі соціальних служб забезпечено чітку регламентацію трудової діяльності, раціональний розподіл праці, створено дієвий механізм розмежування функцій, повноважень і відповідальності працівників.

У Територіальному центрі розроблено програму навчання та підвищення кваліфікації соціальних працівників (робітників) протягом року, затверджено «Положення атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги» (додаток № 11 до колективного договору) відповідно до Закону України «Про професійний розвиток працівників» та наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01 жовтня 2012 року № 612 «Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги». Виробничі наради проводяться з керівниками структурних підрозділів Територіального центру кожного понеділка, з соціальними робітниками – кожної середи; розширені наради з працівниками проводяться щомісяця. Ведуться протоколи нарад.

Всі соціальні робітники забезпечені спецодягом, взуттям, інвентарем, засобами індивідуального захисту. Проїзними квитками соціальні робітники не забезпечуються та виплата грошової компенсації за їх придбання не здійснюється.

Фахівці Територіального центру та Центру соціальних служб постійно підвищують свій професійний рівень, беруть участь у нарадах, конференціях, семінарах, тренінгах, круглих столах тощо.

Зручність (100% – статус «добре»): отримувачі соціальних послуг, які перебувають у складних життєвих обставинах, мають можливість обирати зручний для них час отримання соціальної послуги.

Зовнішня оцінка якості надання соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювалися статуси, які переважали).

 

Територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради

 

 Показники

якісні

Від 80% до 100%

(добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

«Добре»

-

-

Результативність

«Добре»

-

-

Своєчасність

«Добре»

-

-

Доступність та відкритість

«Добре»

-

-

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«Добре»

-

-

Професійність

«Добре»

-

-

Зручність

«Добре»

-

-

 

 Показники кількісні

Від 0 %

до 20 %

 Від 21 %

 до 50%

Від 51 %

до 100%

 

Кількість скарг та результат їх розгляду

«Добре»

-

-

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги

-

-

«Добре»

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

продовжувати роботу з суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг, показники відповідають встановленому статусу – «добре».

Заплановані заходи для покращення роботи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради:

- систематично проводити наради з питань вивчення законодавства у сфері надання соціальних послуг;

-  в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіального центру та забезпеченню проїзними квитками соціальних робітників або виплаті грошової компенсації за їх придбання;

- вживати заходів щодо залучення благодійних організацій для зміцнення матеріально-технічної бази територіального центру;

-  брати участь в конкурсах проектів, реалізація яких дасть можливість стимулювати соціальну активність людей похилого віку, осіб з інвалідністю та розширити можливості для їх знань, умінь і навичок;

- продовжувати роботу над втіленням проектів із запровадження мобільної соціальної служби та розбудові інституційної спроможності соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку»;

- продовжувати співпрацю з громадськими організаціями, благодійними фондами, релігійними конфесіями, установами та закладами міста.

 

Ніжинський міський центр соціальних служб Ніжинської міської ради

 

 Показники

якісні

Від 80% до 100%

(добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

«Добре»

-

-

Результативність

«Добре»

-

-

Своєчасність

«Добре»

-

-

Доступність та відкритість

«Добре»

-

-

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«Добре»

-

-

Професійність

«Добре»

-

-

Зручність

«Добре»

-

-

 

 Показники кількісні

Від 0 %

до 20 %

Від 21 %

до 50%

Від 51 %

до 100%

 

Кількість скарг та результат їх розгляду

«Добре»

-

-

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги

 

-

-

«Добре»

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

продовжувати роботу з суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг, показники відповідають встановленому статусу – «добре».

Заплановані заходи для покращення роботи Ніжинського міського центру соціальних служб Ніжинської міської ради:

- систематично проводити наради з питань вивчення законодавства у сфері надання соціальних послуг;

   -  в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази Центру соціальних служб;

   -  вживати заходів щодо залучення благодійних організації для зміцнення матеріально-технічної бази Центру соціальних служб;

- продовжувати співпрацю з громадськими організаціями, благодійними фондами, релігійними конфесіями, установами та закладами міста;

-  продовжувати роботу із реалізації проекту з облаштування «кризової кімнати» при спеціалізованій службі первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

 ________________________________________________________________________________________________

ДО  УВАГИ  ВЕТЕРАНІВ  ВІЙНИ !

У  місті  Славутичі  Вишгородського  району  Київської  області  діє  Соціально-психологічний  центр. Установа  знаходиться  у  сфері  управління  Міністерства  у справах  ветеранів України і на загальнодержавному  рівні  надає  послуги  ветеранам  війни,  а саме: учасникам  бойових  дій,  учасникам  війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, а також  членам  сімей  загиблих  військовослужбовців.

 

Основні  види  послуг, що  надаються  Центром:

 

 • правові: консультації  юриста  з  питань  чинного  законодавства  в  режимах  офлайн  і онлайн; допомога  в  оформленні  запитів,  звернень, заяв;  юридичне  супроводження;

 

 • психологічні:  консультації психолога в режимах офлайн і онлайн; тренінги  в  режимах офлайн і онлайн (формування навичок першої допомоги у кризовій ситуації; психологічні навички  відновлення; профілактика  девіантної  поведінки  та  суїцидів;  шляхи  набуття стійкості  в ситуації  життєвої  втрати  та  інших  кризових  подій; попередження  домашнього  насильства тощо);  групи  підтримки  та  самодопомоги;

 

 • соціальні:  майстер-класи,  семінари, круглі столи, групи розвитку; тренінги  з  набуття психологічних   навичок  пошуку  роботи; зустрічі  з  представниками органів  місцевого самоврядування та фахівцями різних напрямків;  заходи  із  патріотичного  виховання; відзначення  важливих  дат  та  заходи  зі  вшанування  пам’яті  загиблих: технічна підтримка  ( друк, сканування, набір  тексту  тощо );

 

 • фізкультурно-оздоровчі: заняття  у  тренажерному  залі; фізкультурно-оздоровчі заходи на  свіжому  повітрі;  масаж  з  використанням  масажного  крісла;

 

 • інформаційні:  психоедукація  (психологічна просвіта); видання  електронного « Вісника правової  та  психологічної  допомоги », буклетів, листівок  тощо; розвиток спільнот ветеранів та членів їх сімей  у  месенджерах  і  соціальних  мережах; заходи  щодо  підвищення  психологічної  культури.

 

     Також,  при  Центрі  діє  служба  психологічної  та  правової  допомоги  «Телефон  довіри». Мета  діяльності  служби – розширення  доступу  до  кваліфікованих  психологічних  послуг  і  правової  підтримки   учасників  бойових дій  та  їх  близьких,  перед  усім  із  сільської  місцевості.

 

     Номери  Телефону  довіри : 095 945 69 40,  067 850 91 16.

 

     Графік  роботи: понеділок – п’ятниця   з  9.00 до 18.00.

     Перерва  з  13.00  до  14.00.


Консультативна лінія підтримки для мешканців громади та внутрішньо переміщених осіб.

 

З 10 січня МБФ «Карітас України» відкриває для Ніжинської територіальної громади фахову консультативну лінію підтримки, яка буде діяти до 30 червня 2023 року.

 

Консультації відбуватимуться безкоштовно   за номером 0 800  330 919.

Консультують щотижнево:

соціальний працівник, фахівець з догляду за хворими: понеділок 14:00-18:00;

юрист вівторок 14:00-18:00;

лікар середа і четвер 14:00-18:00;

психолог-психотерапевт - п'ятниця 16:00 - 20:00.

       Звернутися можуть мешканці Ніжинської територіальної громади та внутрішньо переміщені особи – ті, що перебувають в громаді та ті, що виїхали з неї.

 

 

__________________________________________________________________________________

ДО  УВАГИ  ОСІБ 

                            З  ІНВАЛІДНІСТЮ  ВНАСЛІДОК  ВІЙНИ  !                                      

 

       Постановою   від  16.12.2022  року  № 1393 « Про реалізацію спільного з Міжнародною  Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариством Червоного Хреста України проекту щодо надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок  війни»  затверджено  Порядок  отримання  особами  з  інвалідністю  внаслідок  війни  грошової  допомоги.

 

      1. Право на грошову допомогу мають повнолітні  громадяни України, яким відповідно до Закону України « Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  надано  статус  особи  з  інвалідністю  внаслідок  війни  І  або  ІІ  групи  та  відомості  про  яких  внесені  до  Єдиного  державного  реєстру  ветеранів  війни.

 

      2. Виплата  грошової  допомоги  здійснюється  на  банківський  рахунок  заявника  у  розмірі  4 000 гривень  на  місяць  протягом  чотирьох  місяців  та  незалежно  від  отримання  особами  інших  видів  допомоги.

 

      3.  Для  отримання  грошової  допомоги  особи  з  інвалідністю  внаслідок  війни подають  заяву в  електронній  формі  шляхом  її  заповнення  з  використанням  технічних  засобів  Мінветеранів.

 

     4.  Заява  на  отримання грошової допомоги формується в електронній формі на вебсайті             eveteran.gov.ua

  

 

________________________________________________________________________________________


Набута інвалідність.

Поради батькам і фахівцям.

 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) разом із навчально-реабілітаційним центром «Джерело» підготували брошуру «Набута інвалідність дитини. Поради батькам і фахівцям».

Брошура містить інформацію про порядок дій для оформлення інвалідності дитині, види допомог та підтримки,  на які має право дитини з інвалідністю, та порядок їх отримання, інклюзивну освіту, а також рекомендації щодо батьківської підтримки дитини, облаштування домашнього та освітнього простору тощо.

Завантажити брошуру можна за посиланням:

https://www.unicef.org/Ukraine/documents/

acquired-disability


____________________________________________________________________________________________________________

24 листопада 2022 року

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН: ЗМІНИ У ПОРЯДКУ НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ З ГРУДНЯ 2022 РОКУ  

З метою врегулювання найбільш актуальних питань щодо надання населенню житлових субсидій в умовах воєнного стану Урядом у вересні поточного року прийнято рішення щодо передання функцій з призначення, нарахування і виплати житлових субсидій від органів соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України.

При цьому передбачено етапність передання цих функцій

У ВЕРЕСНІ – ГРУДНІ 2022 РОКУ

НАРАХУВАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ ПРОВОДЯТЬ, як і раніше, ОРГАНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, а ВИПЛАЧУЮТЬ відповідні кошти ОРГАНИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ.

 

Завдяки централізації фінансування виплат скорочується строк проходження коштів до одержувача. 

ДО КІНЦЯ ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ

ОРГАНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ПРОДОВЖУЮТЬ ПРИЙМАТИ та опрацьовувати ЗВЕРНЕННЯ громадян З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ. 

ПОЧИНАЮЧИ З 1 ГРУДНЯ 2022 РОКУ

ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ, прийом громадян з цих питань ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ОРГАНАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ за екстериторіальним принципом, що дозволить забезпечити право людей на допомогу в умовах, коли вони вимушено змінили своє місце проживання. 

З’явиться також МОЖЛИВІСТЬ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ через веб-портал електронних послуг та мобільний додаток Пенсійного фонду України. 

З СІЧНЯ 2023 РОКУ

ВЕСЬ ПРОЦЕС ЩОДО НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ (прийом громадян, призначення, нарахування і виплата) ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬ ОРГАНИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ. Інформація про одержувачів житлової субсидії буде передана Пенсійному фонду України.

Крім того ЗАЛИШИТЬСЯ МОЖЛИВІСТЬ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ ДО фронт-офісу управління соціального захисту населення, міської ради Ніжинської ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, а також через ПОРТАЛ ДІЯ. 

Таким чином, для громадян, які вже отримують житлову субсидію, нічого не зміниться. Змінюється лише орган, який надалі адмініструватиме надання житлових субсидій. Громадяни, як і раніше, отримуватимуть відповідні кошти на свій банківський рахунок або через поштове відділення.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг аналізується лише під час призначення житлової субсидії. За наявності простроченої понад три місяці заборгованості, термін позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн), субсидія може бути призначена лише у разі укладення договору про її реструктуризацію або оскарження споживачем заборгованості в судовому порядку.

Для домогосподарств, яким житлова субсидія вже призначена (відповідно до законодавства субсидія призначена до закінчення опалювального сезону – квітень 2023 року), наявність заборгованості буде враховуватись під час призначення житлової субсидії на наступний період у травні 2023 року.

Прес-служба Міністерства соціальної політики,

289-35-60,

[email protected]


24 листопада 2022 року

Ще 50 000 українців можуть отримати грошову допомогу завдяки співпраці Мінсоцполітики з Норвезькою радою у справах біженців

  

Мінсоцполітики в рамках укладеного меморандуму з Норвезькою радою у справах біженців передало список заяв для виплати грошової допомоги 50 000 українцям, які подали заявку на платформі єДопомога.

За запитом міжнародної організації до списку включені заяви людей, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Це вже другий список, наданий Норвезькій раді у справах біженців.

Звертаємо увагу, що після передачі списків на виплату міжнародні організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат.

Нагадуємо, рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї. На сьогодні громадянами України подано понад 10 000 000 заявок, у зв’язку з чим було тимчасово припинено збір заявок на платформі єДопомога для їх передачі за запитом до міжнародних організацій.

Довідково:

Гуманітарна платформа єДопомога створена Мінсоцполітики за підтримки Мінцифри, Світового Банку та ПРООН в Україні за фінансової підтримки Швеції. Платформа має три напрями: грошова допомога від держави (єДопомога державна); отримання та надання волонтерської допомоги (єДопомога волонтерська); виплати від міжнародних організацій (єДопомога міжнародна). На платформі можна дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або запропонувати підтримати інших у забезпеченні продуктами харчування, одягом, ліками тощо.

 

Прес-служба Міністерства соціальної політики,

289-35-60,

[email protected]

ДО УВАГИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ!ДО 1 ГРУДНЯ 2022 РОКУ ПРОДОВЖЕНО СТРОК ПОДАННЯ ВПО ЗАЯВ НА ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ НА ПРОЖИВАННЯ!

До 1 грудня 2022 року продовжено строк подання внутрішньо переміщеними особами заяв на отримання допомоги на проживання до органів соціального захисту населення чи засобами поштового зв’язку, якщо такі заяви були подані засобами Порталу Дія до 30 квітня 2022 року та допомога не була ними отримана.

Мінцифри cформовано переліки таких внутрішньо переміщених осіб та за наявності у цих переліках всієї необхідної інформації для призначення і виплати допомоги внутрішньо переміщеній особі ОРГАН СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРИЗНАЧЕННЯ ТАКОЇ ДОПОМОГИ за відповідний період БЕЗ ОСОБИСТОГО ЗВЕРНЕННЯ ОСОБИ.

У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ У ПЕРЕЛІКАХ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ або некоректності її викладення орган соціального захисту населення за наявності засобів зв’язку інформує внутрішньо переміщену особу про надання такою особою необхідної інформації для призначення допомоги за відповідні періоди, а У РАЗІ НЕВКЛЮЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБУ ДО ПЕРЕЛІКУ така особа додатково подає інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви засобами Порталу Дія.

Також ЗВЕРТАЄМО УВАГУ на ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВИБІРКОВИХ ПЕРЕВІРОК територіальними органами Національної соціальної сервісної служби України фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи.

Під час проведення такої перевірки, у разі відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання/перебування, посадова особа територіального органу Нацсоцслужби робить відповідний запис в акті і залишає внутрішньо переміщеній особі повідомлення про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до органу соціального захисту населення за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації.

У разі, коли внутрішньо переміщена особа протягом 10 календарних днів не прибула до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця.


Платформа єДопомога вдосконалює свою роботу та верифікує заявки разом з ID.GOV.UA

 

На платформі єДопомога благодійники на свій розсуд обирають, кому допомогти, та мають бути впевненими, що підтримають дійсно тих людей, які залишились у скрутному становищі.

Відтепер на платформі єДопомога особа, яка постраждала від російської агресії та хоче залишити заявку, має можливість пройти верифікацію та підтвердити свою особистість за допомогою ID.GOV.UA.

Людина, яка пройшла верифікацію, має більше шансів бути обраною благодійником.

Якщо ви вже зареєстрований користувач, то пройти верифікацію можна, перейшовши в налаштування особистого профілю на платформі єДопомога та натиснувши «Верифікуватися через ID GOV UA».

Таким чином послуги для людей через платформу єДопомога стають більш адресними.

 

Довідково:

Гуманітарна платформа єДопомога створена Міністерством соціальної політики України за підтримки Міністерства цифрової трансформації, Світового Банку та ПРООН в Україні за фінансової підтримки Швеції. Платформа має три напрями: грошова допомога від держави (єДопомога державна); отримання та надання волонтерської допомоги (єДопомога волонтерська); виплати від міжнародних організацій (єДопомога міжнародна). На платформі можна дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або запропонувати підтримати інших у забезпеченні продуктами харчування, одягом, ліками тощо. 


_________________________________________________________________________________

Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

 Управлінням соціального захисту населення 15 листопада 2022 року проведено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів на рахунки банківських установ по КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму 7 870,50 грн. Допомога та компенсація виплачена: одержувачам одноразової компенсації особам з інвалідністю або сім’ям, які втратили годувальника, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, на суму 7 870,50 грн. ДО УВАГИ ОДЕРЖУВАЧІВ ДЕРЖАВНИХ ДОПОМОГ НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ, СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ ТА ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ

Допомога та компенсація виплачена:

 • одержувачам одноразової компенсації особам з інвалідністю або сім’ям, які втратили годувальника, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, на суму 7 870,50 грн.


ДО УВАГИ ОДЕРЖУВАЧІВ ДЕРЖАВНИХ ДОПОМОГ НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ, СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ ТА ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ


 

Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради звертає увагу одержувачів державних допомог на дітей одиноким матерям, соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та житлових субсидій на особливості механізму призначення цих видів допомог.

Згідно з чинним законодавством, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, державна допомога на дітей одиноким матерям, субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається  залежно від доходів сім’ї чи домогосподарства. Інформація про доходи громадян для призначення цих допомог враховується за період, що становить два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням цих допомог, та надається Державною податковою службою в електронній формі на такий же електронний запит управління.

Проте існують певні особливості акумулювання податковою службою інформації про доходи громадян, її обробки та термінів надання її управлінню.

Так, інформація про доходи громадян за певний квартал стає доступною для використання  не раніше, ніж через 50 днів після закінчення цього кварталу.

Тому, якщо громадяни звертаються за отриманням вказаних вище виплат протягом таких місяців: лютий, травень, серпень чи листопад, управління одержить інформацію про їх доходи після першого числа місяця, наступного за місяцем звернення, тобто - в березні, червні, вересні чи  грудні відповідно.

Відтак, терміни призначення допомоги затримуються, при цьому призначення та виплата допомог відбувається з місяця звернення.

Просимо одержувачів вказаних соціальних виплат враховувати це при зверненні за допомогами та не хвилюватись безпідставно.

  

Адміністрація УСЗН

 

 

 

 

 

Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

 

Управлінням соціального захисту населення 10 листопада 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів по КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  на суму 7 321,95 грн :

Компенсовано витрати військової частини А3160  на суму       7321,95 грн за надання щорічної та додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2 до Положення( в редакції постанови Кабінету

Міністрів України від 16.09.2022р.

_______________________________

(уповноваженому органу)

__________________________________

з питань соціального захисту

ДЕКЛАРАЦІЯ

Розділ I. Загальні відомості

1. ________

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

2. Характеристика житлового приміщення/будинку:

наявність розділених особових рахунків у підприємствах комунальної сфери так/ні (підкреслити потрібне);

загальна площа житлового приміщення/будинку/його частини (за наявності розділених особових рахунків) ________ кв. метрів;

опалювана площа житлового приміщення/будинку/його частини (за наявності розділених особових рахунків) ________ кв. метрів;

будинок індивідуальний чи багатоквартирний (підкреслити потрібне);

кількість поверхів у будинку __________.

3. Особливості домогосподарства — багатодітна сім’я, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу (підкреслити потрібне).

4. Дані про осіб, які входять до складу домогосподарства, і їх зареєстроване/задеклароване (для орендарів та внутрішньо переміщених осіб — фактичне) місце проживання (підкреслити потрібне) у житловому приміщенні/будинку

 

Прізвище, власне ім’я,
 по батькові (за наявності)

Сімейний стан

Число, місяць і рік народ-ження

Серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або свідоцтва про народження або тимчасового посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства — паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне/тимчасове проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографіч-ному реєстрі (за наявності)

Приміт-ки*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Дані про членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фактичного місця проживання)

Прізвище, власне ім’я,
 по батькові (за наявності)

Сімейний зв’язок з особою із складу домогоспо-дарства

Число, місяць і рік народ-ження

Серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (свідоцтва про народження) або тимчасового посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства — паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне/тимчасове проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографі-чному реєстрі (за наявності)

Приміт-ки*”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІII. Дані про види та суми доходів осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фактичного місця проживання), інформація щодо яких відсутня в Державному реєстрі фізичних  осіб - платників податків та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за період (у тому числі закордонні грошові перекази) з ________ 20__ р. до __________ 20__ р.

Прізвище, ініціали

Відомості про доходи

вид доходу

сума доходу, гривень

найменування організації,

у якій отримано дохід

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку і з року випуску яких минуло менше ніж 15 років (крім мопеда, причепа), що перебувають у власності або володінні осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фактичного місця проживання)

Прізвище, ім’я,

по батькові

(за наявності)

власника

Транспортний засіб марки

Державний номерний знак

Рік випуску

Особлива характеристика транспортного засобу:

— отриманий через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення;

— самостійно зібраний;

— мотоцикл, вартість якого на дату набуття права власності не перевищує чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, з якого призначається субсидія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V. Інформація про придбання майна, товарів, цінних паперів, фінансових інструментів, віртуальних активів, оплату робіт або послуг (крім медичних, освітніх, житлово-комунальних), проведення платежів за правочинами, якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування), здійснення внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, про сплату коштів на благодійну діяльність, надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики на суму, яка на дату купівлі (оплати, реалізації) перевищує 50 тис. гривень, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії

Прізвище, ініціали

Вид придбаного майна, цінних паперів, фінансових інструментів, віртуальних активів, товарів, оплачених робіт/послуг, здійснення інших із зазначених платежів

Вартість, гривень

Дата придбання

майна, цінних паперів, фінансових інструментів, віртуальних активів,  товарів оплати робіт/

послуг, здійснення інших із зазначених платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VІ. Інформація про придбання безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії(крім валюти)

Прізвище, ініціали покупця іноземної валюти, банківських металів

Різновид іноземної валюти, банківських металів

Вартість на дату купівлі, гривень

Дата придбання іноземної валюти, банківських металів
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VІІ. Відомості про наявність у власності осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фактичного місця проживання), коштів на депозитних рахунках у розмірі, що перевищує 100 тис. гривень

 

Прізвище, ініціали власника

 

Найменування банку, в якому відкрито депозитний рахунок

Сума коштів на рахунку, гривень

Дата відкриття рахунка

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VIII. Дані про суми аліментів, сплачених особами, які входять до складу домогосподарства, а також членами сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фактичного місця проживання), за умови документального підтвердження фактичної сплати з ________ 20__ р. до __________ 20__ р.

Прізвище, ініціали платника аліментів

Прізвище, ініціали отримувача аліментів

Сума, гривень

Відмітка про наявність заборгованості понад три місяці за виконавчим провадженням про стягнення аліментів,

(так/ні)

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IX. Відомості про наявність у власності осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фактичного місця проживання) житлових приміщень (квартири, будинку) (крім тих, які перебувають у спільній сумісній або частковій власності)

 

Прізвище, ім’я,

по батькові

(за наявності)

власника

 

Вид житлового приміщення (квартира, будинок)

Адреса фактичного розташування

Особлива характеристика житлового

приміщення:

— розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, а також у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення;

— непридатне для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення;

— кімната у гуртожитку;

— отримане за рахунок державного чи місцевого бюджету;

— розташоване в сільській місцевості або в селищі міського типу;

— на яке оформлено право на спадщину

 

 

 

 

 

 

 

 

——————

* Інформація про фактичне проживання особи за адресою домогосподарства, про належність до непрацездатних осіб (не досягли повноліття; отримують пенсію за віком, у зв’язку з втратою годувальника; отримують пенсію по інвалідності; досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, і отримують пенсію за вислугою років; отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію; отримують державну соціальну допомогу особі з інвалідністю; отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату); про наявність пільгової категорії; про присвоєння особі правового статусу зниклої безвісти, про рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою, про перебування особи за кордоном сукупно понад 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, про причину перебування особи за кордоном, про надання особою соціальних послуг, про перебування особи в місцях позбавлення / обмеження волі або застосування до неї заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою, а також про перебування у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я встановленого зразка, алко- або наркозалежністю, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я первинного рівня на підставі довідки закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебувала на диспансерному обліку, встановленого зразка.

Я усвідомлюю, що в разі подання мною неповних або недостовірних відомостей про осіб, які входять до складу домогосподарства, та членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фактичного місця проживання), їх доходи, майновий стан і витрати, мені може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії.

 

___ ___________ 20__ р.                                                                                                           ______________

“Додаток 1 до Положення
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 16 вересня 2022 р. № 1041)

___________________________
 (найменування уповноваженого органу)

ЗАЯВА
 про призначення та надання житлової субсидії

Я, __________________________________________________________________________________,

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

зареєстроване/задеклароване (для орендарів та внутрішньо переміщених осіб — фактичне) місце проживання (підкреслити необхідне)__________________________________________________________

контактний номер телефону______________________адреса електронної пошти ____________________,

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)______________

паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства — паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідка на постійне/тимчасове проживання, посвідчення біженця або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України) (підкреслити необхідне)____________серія (за наявності) ____________ № _____________, виданий (видана) _________________________________________________________________________________________

(ким і коли (за наявності)

___ __________ ____ р.,реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________

_________________________________________________________________________________________

(крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності)та номером паспорта)

прошу призначити житлову субсидію (вибрати необхідне):

для відшкодування витрат на оплату абонентського обслуговування (для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг), а також житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (підкреслити необхідне);

на понаднормову площу житла, оскільки за зазначеною адресою зареєстровані (фактично проживають) лише непрацездатні особи (не досягли повноліття; отримують пенсію за віком, у зв’язку із втратою годувальника; отримують пенсію по інвалідності; досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, і отримують пенсію за вислугою років; отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію; отримують державну соціальну допомогу особі з інвалідністю; отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату) (підкреслити необхідне).

 

Прошу кошти житлової субсидії перераховувати (вибрати необхідне):

через організацію, яка здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги,

____________________________________________________________________________________

(найменування організації)

за місцем проживання (вибрати необхідне):

шляхом видачі коштів безпосередньо у виплатному об’єкті;

з доставкою коштів додому;

на рахунок, відкритий у _____________________________________________________________,

(найменування банку)

номер рахунка (за стандартом IBAN) _________________________________________________________

 

Відомості про плату за абонентське обслуговування (для споживачів комунальних договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг), а також про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, що зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку (підкреслити необхідне)

 

Житлова послуга - послуга з управління багатоквартирним будинком, витрати на управління багатоквартирним будинком, у якому утворено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку / житлово-будівельний кооператив

 

 

 

Послуга з постачання природного газу

 

 

 

Послуга з розподілу природного газу

 

 

 

Послуга з централізованого водопостачання

 

 

 

Послуга з постачання гарячої води

 

 

 

Послуга з централізованого водовідведення

 

 

 

Послуга з постачання теплової енергії (у тому числі в частині витрат теплової енергії на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень, функціонування внутрішньобудинкових систем опалення будівлі / будинку для громадян, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення)

 

 

 

Послуга з постачання електричної енергії

 

 

 

Послуга з розподілу електричної енергії

 

 

 

Послуга з поводження з побутовими відходами (твердими, великогабаритними, ремонтними):

 

 

 

послуга з поводження з твердими відходами

 

 

 

послуга з поводження з великогабаритними відходами

 

 

 

послуга з поводження з ремонтними відходами

 

 

 

Послуга з поводження з побутовими відходами (рідкими) або вивезення рідких нечистот

 

 

 

Плата за абонентське обслуговування за послугою з централізованого водопостачання

 

 

 

Плата за абонентське обслуговування за послугою з централізованого водовідведення

 

 

 

Плата за абонентське обслуговування за послугою з постачання гарячої води

 

 

 

Плата за абонентське обслуговування за послугою з постачання теплової енергії

 

 

 

Плата за абонентське обслуговування за послугою з поводження з побутовими відходами

 

 

 

 

Я поінформований (поінформована) про інформаційну взаємодію між уповноваженими органами, Мінсоцполітики, уповноваженими банками, які забезпечують банківське обслуговування реалізації механізму надання житлових субсидій у грошовій формі, організацією, яка здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги, та організаціями, що надають послуги, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків/житлово-будівельними кооперативами, яка здійснюється відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”.

У разі виникнення обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміна у складі осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку; зміна переліку отримуваних житлово-комунальних послуг; придбання майна, товарів або оплата послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень; заборгованість понад три місяці за виконавчим провадженням про стягнення аліментів), а також у разі отримання одноразового доходу в сумі, що перевищує
 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, зобов’язуюся протягом 30 календарних днів письмово повідомити про це уповноваженому органу.

У разі виникнення обставин, за яких втрачається право на отримання житлової субсидії на понаднормову площу житла (зміна у складі осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку; працевлаштування або виникнення інших джерел доходів, крім зазначених у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії), зобов’язуюся протягом 30 календарних днів письмово повідомити про це уповноваженому органу.

У разі зміни виплатних реквізитів мого банківського рахунка зобов’язуюся протягом 10 календарних днів письмово повідомити про це уповноваженому органу.

 

 

 

 

 

___ ___________ 20__ р.

 

 

 

 

 

__________________ˮ;
 (підпис)

 

 

 

                                                               


                                                                До уваги внутрішньо переміщених осіб

 

          14 жовтня 2022 року КМУ прийнято постанову № 1168 «Про внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

Згідно з нею, уповноваженими особами Головного управління Національної соціальної сервісної служби у Чернігівській області будуть проводитись вибіркові перевірки фактичного місця проживання/перебування осіб зазначеної категорії.

За результатами проведення таких перевірок вирішуватиметься питання щодо продовження чи припинення відповідних соціальних виплат.

Так, у разі підтвердження проживання людини такі виплати будуть продовжуватися.

У випадках коли під час перевірки отримувачам допомоги відсутній вдома, то йому необхідно упродовж 10 календарних днів з’явитись до Управління соціального захисту населення за місцем перебування на обліку та підтвердити своє місце проживання.

Якщо упродовж 10 днів особа не прибула до Управління соціального захисту населення для проходження ідентифікації, Управління соціального захисту населення приймає рішення про припинення допомоги з наступного місяця.

Поновлюється виплата щомісячної державної допомоги ВПО, коли особа, яка має право на таку виплату, стає на облік за місцем фактичного проживання.

 

 

 

Адміністрація УСЗН

 

                                                               ---------------------------------------------------------------------------------------------               

                                                             Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

 

Управлінням соціального захисту населення 04 листопада 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат за І період листопада 2022 року шляхом перерахування бюджетних коштів на  рахунки банківських установ та поштові відділення по КПКВК 2501030 «Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення» на суму 9 762 113,35 грн .

        Допомога виплачена:

 • одержувачам допомоги у зв'язку з вагітністю і  пологами;

 • одержувачам допомоги при усиновленні дитини;

 • одержувачам допомоги при народженні дитини;

 • одержувачам допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

 • одержувачам допомоги на дітей одиноким матерям;

 • одержувачам тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

 • одержувачам державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

 • одержувачам допомоги особам, які проживають разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;

 • одержувачам державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

 • одержувачам відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»;

 • одержувачам державної соціальної допомоги на догляд;

 • одержувачам державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

 • одержувачам тимчасової державної соціальної  допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

 • одержувачам допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;

 • одержувачам державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, оплата послуг патронатного вихователя та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях, сплата за них єдиного внеску;

 • одержувачам щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку .  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

 

Управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради 03 листопада 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів на рахунки банківських установ та поштові відділення по КПКВК 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» на суму 139766,50 грн – для виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги за жовтень 2022 року.

Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

 

Управлінням соціального захисту населення 02 листопада 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів по КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму 26 321,76 грн :

 Допомога виплачена за санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1:

 • на рахунок ДП «Клінічний санаторій «Карпати» на суму 26 321,76 грн.


Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

Управлінням соціального захисту населення 02 листопада 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів на рахунки отримувачів по КПКВК 7951710 «Компенсація витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб» на суму 14 193,97 грн. Допомога виплачена 21 власнику жилих приміщень за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб за серпень 2022 року.


Інформація про фінансування пільг з послуг зв’язку

 

На виконання міської цільової програми «Турбота» на 2022 рік 24 жовтня 2022 року управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради відшкодовано надані  ВП «Ніжинська дистанція сигналізації та зв’язку» пільги з послуг зв’язку пільговим категоріям населення за вересень 2022 року в сумі 81,20 грн.


Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету


 

24 жовтня 2022 проведено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів по КПКВК 2507100 "Реабілітація дітей з інвалідністю" на суму 15 996,92 грн.:

Допомога виплачена за реабілітацію дітей з інвалідністю:

 • на рахунок ОЦ комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження» Чернігівської обласної ради на суму 15 996,92 грн.Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету


 

Управлінням соціального захисту населення 13 жовтня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів по КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму 132 924,56 грн :

        Допомога виплачена за санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1:

 • на рахунок ТОВ «Санаторій-профілакторій «Діброва» на суму                  8 773,99 грн.

Компенсовано витрати підприємств, установ та організацій за надання щорічної та додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

 • Спеціальний авіаційний загін оперативно -рятувальної служби цивільного захисту державної служби України з надзвичайних ситуацій - 74 701,20 грн;
 • КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка -             33 334,25 грн;
 • Військова частина А3160 – 5 821,25 грн;
 • ТОВ «КБГ ФУДС Ніжин» - 4 759,76 грн;
 • КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького»- 5 534,11 грн.


Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

 

13 вересня 2022 проведено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів по КПКВК 2507100 "Реабілітація дітей з інвалідністю" на суму 47 823,37 грн.:

Допомога виплачена за реабілітацію дітей з інвалідністю:

 • на рахунок Обласного центру  комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження» Чернігівської обласної ради - 47 823,37,33 грн.


Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

 

Управлінням соціального захисту населення 14 вересня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів на рахунки банківських установ на рахунки підприємств, установ, організацій по КПКВК 2501150 «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною» на суму 13 145,00 грн. Виплата здійснена  5 ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та  особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною. 

                                                     


 Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

 

Управлінням соціального захисту населення 02 вересня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів по КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму 8 766,00грн :

        Допомога виплачена за санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1:

 • на рахунок ПАТ «СГК« Дніпро-Бескид» на суму 8 766,00 грн.

           

                                                   

Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

 

Управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради 05 вересня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів на рахунки банківських установ по КПКВК 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» на суму 214 718,68 грн – для виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги за серпень 2022 року.

 


Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

Управлінням соціального захисту населення 22 серпня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів по КПКВК 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму 7 938,75 грн :

Компенсація виплачена за лікарські засоби, відпущені по пільговим рецептам 9 постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1:

•на рахунок ТОВ «ФАРМАЦІЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ» на суму 7 938,75 грн.

 

Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

 

Управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради 30 серпня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів на рахунки закладів фахової передвищої та вищої освіти по КПКВК 2501180 «Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти» на суму 231 895,04 грн для виплати соціальних стипендій студентам за серпень 2022 року:

- на рахунок Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя перераховано кошти на суму 145 249,90 грн;

- на рахунок Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинського агротехнічного інституту» перераховано кошти на суму 34 932,04 грн;

- на рахунок Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинського агротехнічного коледжу» перераховано кошти на суму 51 713 ,10  грн .

 

 Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

Управлінням соціального захисту населення 30 серпня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів по КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму 200 135,83 грн :

        Допомога виплачена за санаторно-курортне лікування трьох громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1:

 1. на рахунок ДП «Клінічний санаторій «Карпати» - 17 547,84 грн;
 2. на рахунок ТОВ «Санаторій-профілакторій «Діброва» - 8 773,99 грн.

Проведено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів на рахунки банківських установ 482 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за пільгове забезпечення продуктами харчування за серпень 2022 року в розмірі 173 814,00 грн.

Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

Управлінням соціального захисту населення 18 серпня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів по КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму 26 322,00грн :

Допомога виплачена за санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1:

 • на рахунок ДП «Санаторій «Шаян» на суму 26322,00 грн.


Інформація про фінансування пільг з послуг зв’язку

На виконання міської цільової програми з надання пільг на оплату житлово-комунальних та інших послуг  та програми «Турбота» 18 серпня 2022 року управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради відшкодовано надані АТ «Укртелеком» пільги з послуг зв’язку пільговим категоріям населення за липень 2022 року в сумі 12 289,12 грн, пільги з послуг зв’язку особам з інвалідністю по зору за липень  2022 року – 3 792,06 грн.


Інформація про перерахування коштів компенсації

 На виконання програми КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» на 2022 рік управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради  18 серпня 2022 року виплачено 2 особам з інвалідністю компенсацію замість санаторно-курортного оздоровлення на загальну суму 1 354,00 грн. 


Інформація про відшкодування пільгового проїзду з бюджету

На виконання міської цільової програми «Турбота»  на  2022 рік  18 серпня   2022 року управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради перераховано кошти  Виробничому підрозділу «Київська дирекція залізничних перевезень» для відшкодування пільгового проїзду на залізничному транспорті  окремих  категорій  громадян  на   суму   600 231,22 грн: -за травень 2022 року -600 231,22 грн.    


Інформація про фінансування пільг з бюджету

На виконання міської цільової програми з надання пільг на оплату житлово-комунальних та інших послуг на 2022 рік  управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради 18 серпня 2022 року перераховано кошти надавачам послуг для відшкодування пільг з оплати житлово-комунальних послуг сім’ям загиблих військовослужбовців за липень  2022 року на  суму 3 799,34 грн.


Інформація про відшкодування коштів за пільгове перевезення громадян

На виконання міської цільової програми «Турбота» на 2022 рік управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради відшкодовано 18 серпня 2022 року кошти перевізникам за пільгове перевезення громадян автомобільним транспортом загального користування в місті Ніжині за липень 2022 року в сумі 298 998,00 грн, з них : -ТОВ «Пассервіс» - 219 018,00 грн, - ПП «Омнібус Н» - 79 980,00 грн.


Інформація про перерахування коштів для забезпечення

санаторно-курортного  лікування  осіб з інвалідністю

 

      На виконання програми КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» на 2022 рік управлінням  соціального  захисту  населення  Ніжинської  міської    ради    03 серпня    2022 року  перераховано кошти  ПрАТ СГК «Дніпро – Бескид» для забезпечення санаторно-курортним  лікуванням одну  особу з інвалідністю в сумі  8 838,00 грн.

_______________________________________________________________________________

Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

Управлінням соціального захисту населення 03 серпня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів на рахунки отримувачів по КПКВК 7951710 «Компенсація витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб» на суму 3 205,09 грн. Допомога виплачена 8 власникам жилих приміщень за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб за травень 2022 року.    

_____________________________________________________________________________

Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

 

Управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради 02 серпня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів на рахунки банківських установ та поштові відділення по КПКВК 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» на суму 88 018,96 грн – для виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги за липень 2022 року.

 

----------------------------------------------------------------------------------
Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

Управлінням соціального захисту населення 27 липня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів по КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  на суму 182 808,15 грн :

Компенсовано витрати підприємств, установ та організацій за надання щорічної та додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

 • ТОВ фірма «ЛАКС» на суму 4 614,53 грн;
 • ФОП Пархоменко І.М. на суму 3 756,62 грн.

Проведено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів на рахунки банківських установ:

 • -   одержувачам одноразової компенсації особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в розмірі 284,40 грн;
 • громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за пільгове забезпечення продуктами харчування за липень 2022 року в розмірі 173 871,29 грн.

 

Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

27 липня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів на рахунки банківських установ по КПКВК 2501130 "Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення" на суму 1 934,00 грн – для виплати одноразової матеріальної допомоги двом малозабезпеченим особам.    

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

       ДО  УВАГИ  ОДЕРЖУВАЧІВ   ПІЛЬГ - ВЕТЕРАНІВ  ВІЙНИ !

 

 

 

       

       Нарахування  пільг  на житлово-комунальні  послуги ( в грошовій  готівковій формі)   за  червень  2022 року   буде  проведено   управлінням  соціального захисту  населення  в наступному розрахунковому  періоді  з подальшою виплатою, про що буде додатково повідомлено. Просимо вибачення за тимчасові незручності.

 

      Зберігаємо  спокій  та  порозуміння.

 

                                                                                                      УСЗН Ніжинської МР

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                           Інформація про перерахування коштів компенсації

На виконання програми КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» на 2022 рік управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради  25 липня 2022 року виплачено 5 особам з інвалідністю компенсацію замість санаторно-курортного оздоровлення на загальну суму               2 709,00 грн.

 

Інформація про відшкодування коштів за пільгове перевезення громадян

     На виконання міської цільової програми «Турбота» на 2022 рік управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради відшкодовано 25 липня 2022 року кошти перевізникам за пільгове перевезення громадян автомобільним транспортом загального користування в місті Ніжині за червень  2022 року  в сумі 297 660,00 грн, з них :

-ТОВ  «Пассервіс» -  217 460,00 грн,

- ПП «Омнібус Н»  -  80 200,00 грн.

 

 

 

 

 

Інформація про перерахування коштів для забезпечення

санаторно-курортного  лікування  осіб з інвалідністю

      На виконання програми КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» на 2022 рік управлінням  соціального  захисту  населення  Ніжинської  міської    ради    25 липня    2022 року перераховано кошти  ДП «Санаторій «Моршинкурорт» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» для забезпечення санаторно-курортним  лікуванням одну  особу з інвалідністю в сумі         8 838,00 грн.

 

 

Інформація про фінансування пільг з послуг зв’язку

 

           На виконання міської цільової програми «Турбота» на 2022 рік 25 липня 2022 року управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради відшкодовано надані  ВП «Ніжинська дистанція сигналізації та зв’язку» пільги з послуг зв’язку пільговим категоріям населення за червень  2022 року в сумі 81,20 грн.

 

 

 

 

 

Інформація про фінансування пільг з бюджету

        На виконання міської цільової програми з надання пільг на оплату житлово-комунальних та інших послуг на 2022 рік  управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради 25 липня 2022 року перераховано кошти надавачам послуг для відшкодування пільг з оплати житлово-комунальних послуг сім’ям загиблих військовослужбовців за червень  2022 року на  суму 3 567,55 грн.

 

 

Інформація про фінансування пільг з послуг зв’язку

           На виконання міської цільової програми з надання пільг на оплату житлово-комунальних та інших послуг  та програми «Турбота» на 2022 рік  25 липня 2022 року управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради відшкодовано надані АТ «Укртелеком» пільги з послуг зв’язку особам з інвалідністю по зору за червень  2022 року – 5 905,12 грн.

 

 

 

 

 

 

Інформація про фінансування соціальних виплат

з бюджету

 

Управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради 25 липня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів на рахунки закладів фахової передвищої та вищої освіти по КПКВК 2501180 «Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти» на суму 212 346,04 грн для виплати соціальних стипендій студентам за липень 2022 року:

- на рахунок Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя перераховано кошти на суму 128 827,70 грн;

- на рахунок Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинського агротехнічного інституту» перераховано кошти на суму 32 008,44 грн;

- на рахунок Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинського агротехнічного коледжу» перераховано кошти на суму 51 509 ,90  грн .

 

 

 

 

Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

Управлінням соціального захисту населення 25 липня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів по КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму 35 500,22 грн:

 • компенсовано витрати підприємств, установ та організацій за надання щорічної та додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 26 726,22 грн :

 • Спеціальний авіаційний загін на суму 911,00 грн;

 • Управління освіти Ніжинської МР на суму 10 674,71 грн;

 • Ніжинський академічний український  драматичний театр імені М.М. Коцюбинського на суму 4 968,23 грн;

 • Військова частина А 4558 на суму 6 827,32 грн;

 • Ніжинська централізована бібліотечна система на суму 3344,96 грн .

 • допомога виплачена за санаторно-курортне лікування однієї особи, віднесеної до категорії 1, інвалідність якої пов'язана з Чорнобильською катастрофою:

 • на рахунок Дочірнє підприємство «Санаторій «Моршинкурорт» на суму 8774,00 грн.

 

 

 

 

 

 

Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

Управлінням соціального захисту населення 25 липня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів:

- по КПКВК 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму 6 973,10 грн :

Компенсація виплачена за лікарські засоби, відпущені по пільговим рецептам 10 постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1:

•на рахунок ТОВ «ФАРМАЦІЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ» на суму 6 973,10 грн.

 

Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

25 липня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів на рахунки банківських установ по КПКВК 2501130 "Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення" на суму 1 934,00 грн – для виплати одноразової матеріальної допомоги двом малозабезпеченим особам.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                             Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

 

Управлінням соціального захисту населення 25 липня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат за ІІ період липня 2022 року шляхом перерахування бюджетних коштів на  рахунки банківських установ та поштові відділення по КПКВК 2501030 «Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення» на суму 252 604,71 грн .

        Допомога виплачена:

 • одержувачам допомоги у зв'язку з вагітністю і  пологами;

 • одержувачам допомоги при народженні дитини;

 • одержувачам допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

 • одержувачам допомоги на дітей одиноким матерям;

 • одержувачам державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

 • одержувачам допомоги особам, які проживають разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;

 • одержувачам державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

 • одержувачам державної соціальної допомоги на догляд;

 • одержувачам державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

 • одержувачам допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях.

--------------------------------------------------------------------------------------------                                                   

                             Програма «Прихисток»: переселенці отримують дах над головою, а хто їх прихистив – грошову компенсацію

 

Шановні мешканці Ніжинської територіальної громади! Хоча на сьогодні у нашому регіоні відносно спокійно, до нас продовжують прибувати громадяни, які покинули свої домівки через війну. Просимо Вас прийти їм на допомогу.

Саме для таких власників житла, які приймають у своїх домівках безкоштовно переселенців, Урядом прийнято рішення, спрямоване на їх підтримку. Власникам надана можливість отримання компенсації витрат за розміщення внутрішньо переміщених осіб (крім членів своєї сім’ї у розумінні Сімейного кодексу України), передбаченої Порядком компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022р. №333 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 №490).

Власник житла, в якому є місце для прийому переміщених людей, може самостійно подати оголошення про своє житлове приміщення до веб-ресурсу «Прихисток» або, у разі неможливості зробити це самостійно, звернутись до Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради (м.Ніжин, вул. Гоголя,6 щоденно з 900 до 1500, крім вихідних), де вам допоможуть це зробити.

Це житло включається у реєстр житлових приміщень, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб у Ніжинській територіальній громаді.

Не пізніше, ніж протягом наступного дня після розміщення внутрішньо переміщених осіб в житловому приміщенні, необхідно подати до Управління заяву про їх розміщення із зазначенням персональних даних кожного. Це можна зробити особисто в Управлінні соціального захисту населення Ніжинської міської ради або відправити документи електронною поштою на адресу – [email protected].

Вподальшому такі особи матимуть змогу отримати компенсацію витрат за розміщення внутрішньо переміщених осіб, сума якої за кожен людино-день становить 14,77 грн.

Заява на отримання компенсації подається щомісячно не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця, або у паперовій формі особисто в Управлінні, або в електронній формі на зазначену вище електронну адресу.

Станом на 20 липня 2022 року, за даними реєстру житлових приміщень, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб у Ніжинській територіальній громаді, наявні 27 житлових приміщень. У 26 з них вже розміщені 63 переселенці, а власникам цих приміщень за період з травня по червень 2022 року відшкодовано кошти на загальну суму 26 689,39 грн.

Сьогодні лише в одному приміщенні наявні два вільні місця  для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Відтак, закликаємо мешканців Ніжинської територіальної громади не залишатись осторонь чужої біди і, за можливості, розмістити у себе осіб, які в зв’язку з активними бойовими діями змушені покинути своє постійне місце проживання та шукати прихистку на території нашої громади.

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

 

Управлінням соціального захисту населення 14 липня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат за І період липня 2022 року шляхом перерахування бюджетних коштів на  рахунки банківських установ та поштові відділення по КПКВК 2501030 «Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення» на суму 13 717 812,13 грн .

        Допомога виплачена:

 • одержувачам допомоги у зв'язку з вагітністю і  пологами;
 • одержувачам допомоги при усиновленні дитини;
 • одержувачам допомоги при народженні дитини;
 • одержувачам допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
 • одержувачам допомоги на дітей одиноким матерям;
 • одержувачам тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
 • одержувачам державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
 • одержувачам допомоги особам, які проживають разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;
 • одержувачам державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
 • одержувачам відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»;
 • одержувачам державної соціальної допомоги на догляд;
 • одержувачам державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
 • одержувачам тимчасової державної соціальної  допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
 • одержувачам допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;
 • одержувачам державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, оплата послуг патронатного вихователя та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях, сплата за них єдиного внеску;
 • одержувачам щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку .  
_________________________________________________________________________________________________
    ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПІДТРИМКИ  ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ

               ДІЯЛЬНОСТІ  ВЕТЕРАНАМИ  ВІЙНИ  ТА ЧЛЕНАМИ  СІМЕЙ

                                            УЧАСНИКІВ  БОЙОВИХ ДІЙ                           

 

        З метою  забезпечення  підтримки  ветеранів  війни та членів їх сімей, подальшої реадаптації та реінтеграції  ветеранів війни  до мирного  життя  через
відповідні  проекти  у  сфері  управління  Міністерства у справах ветеранів  України  була утворена  бюджетна  установа  «УКРАЇНСЬКИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ ФОНД» ( постанова  КМУ  від  14.07.2021  № 720) ( далі - ФОНД).
         Одним  із основних  завдань Фонду  є  сприяння  соціальному захисту ветеранів
та  членів  сімей  ветеранів шляхом підтримки та реалізації проектів, які спрямовані на  підтримку  ведення  підприємницької  діяльності  ветеранами  та  сприяння  у  їхньому  працевлаштуванні.
        У  зв’язку  з  повномасштабною  російською агресією  на нашу  державу, Фонд  запустив  спеціальний  проект  з  макрофінансової  допомоги  бізнесу ветеранів та членів  їх  родин.
        Ветерани  або члени  сімей  учасників  бойових  дій, які  є  фізичними  особами-підприємцями  або  самостійними  особами, стали  внутрішньо  переміщеними  особами (ВПО)  і  мають  підтвердження  цього статусу, зможуть отримати грошове  відшкодування  на  придбані  для  ведення  власної  справи  товари.
        Апліканти  після  заповнення  заявки  і завантаження  всього пакету документів  разом  із чеками  на  покупку, мають  можливість отримати  відшкодування  на суму до  20 000 гривень  включно.
 
                Кроки  для  отримання  одноразової  фінансової  підтримки: 
 
      1. Зібрати  необхідні  документи :
      копію ( скан  або фото ) паспорта;
      довідки  ВПО;
      виписки  чи  витягу  з ЄДР про  статус ФОП  чи  самозайнятої  особи;
      підтвердження  статусу  ветерана  війни  або  статусу  члена сім’ї ветерана війни;
      чеки   на   покупку   товарів  після  24.02.2022  для  роботи  бізнесу відповідно до  
      КВЕД;
 
      2Надіслати  свою  заявку з документами  через аплікаційну форму:
           https://20000.mva.gov.ua/;
 
      3. Отримати  відповідь від  Фонду (за результатами перевірки пакету
          документів).
 
       Інформацію щодо такої підтримки можна отримати:
       на  офіційному сайті Фонду  https://veteranfund.com.ua/
       у Фейсбук  https://www.facebook.com/ veteranfundua/posts/138413405450329

_____________________________________________________________

ДО УВАГИ ОДЕРЖУВАЧІВ ПІЛЬГ - ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ!

        З метою належного забезпечення надання передбачених чинним законодавством пільг Мінсоцполітики за погодженням з Мінветеранів прийнято рішення поновити нарахування пільг управліннями соціального захисту населення на місцях.

       Тому, нарахування пільг на житлово-комунальні послуги (в грошовій безготівковій та готівковій формі) за червень 2022 року буде проведено управлінням соціального захисту населення в липні 2022 р. (після повернення електронних карток до ЄДАРП), разом з нарахуванням за липень.

 

      Зберігаємо  спокій  та  сподіваємось  на  розуміння.

 

                                                                                                      УСЗН Ніжинської МР

_______________________________________________________________________

Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

 


Управлінням соціального захисту населення 06 липня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів по КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  на суму 11 783,41 грн :

Компенсовано витрати підприємств, установ та організацій за надання щорічної та додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

 • ТОВ «НіжинХліб» на суму 3 174,24 грн;
 • ПрАТ «Завод «Ніжинсільмаш» на суму 2 384,17 грн.

 

Допомога та компенсація виплачена:

 • -   одержувачам щорічної допомоги на оздоровлення 62 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 6 225,00 грн.


Інформація про фінансування пільг та  житлових  субсидій

Управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради 06 липня 2022 року здійснено фінансування  пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  у грошовій готівковій формі  за червень  2022 року шляхом перерахування  коштів за рахунок бюджетної програми за КПКВК 2501230 «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  у грошовій формі»  на   поштові відділення  та банківські установи на загальну суму                 2 569 902,35  грн, з них:

- пільги на оплату ЖКП  - 203 166,29  грн,

- житлові субсидії на оплату ЖКП  - 2 245 618,52 грн,

-субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 121 117,54 грн.

_____________________________________________________________________________

Інформація про фінансування пільг з послуг зв’язку

 

       На виконання міської цільової програми з надання пільг на оплату житлово-комунальних та інших послуг  та програми «Турбота» 30 червня 2022 року управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради відшкодовано надані АТ «Укртелеком» пільги з послуг зв’язку пільговим категоріям населення за травень  2022 року в сумі 14 268,37 грн, пільги з послуг зв’язку особам з інвалідністю по зору за травень  2022 року – 3 675,81 грн.

 

Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

        Управлінням соціального захисту населення 29 червня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів:

 • по КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  на суму 7 168,24 грн :

Компенсовано витрати підприємств, установ та організацій за надання щорічної та додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

 • ТОВ «НіжинТепломережі» на суму 7 168,24 грн.
 • по КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму 174 059,50 грн. Виплачена грошова компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за червень 2022 року (483 особи).

____________________________________________________________________________

Інформація про фінансування пільг з послуг зв’язку

       На виконання міської цільової програми «Турбота» на 2022 рік 15 червня 2022 року управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради відшкодовано надані ВП «Ніжинська дистанція сигналізації та зв’язку» пільги з послуг зв’язку пільговим категоріям населення за травень  2022 року в сумі 81,20 грн.

 

Інформація про відшкодування пільгового

проїзду з бюджету

      На виконання міської цільової програми «Турбота» на 2022 рік 15 червня 2022 року управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради перераховано кошти Виробничому підрозділу «Київська дирекція залізничних перевезень» для відшкодування пільгового проїзду на залізничному транспорті  окремих  категорій  громадян в сумі 1 424 099,22 грн:

-за січень 2022 року - 712 278,08 грн;

-за лютий 2022 року - 628 514,37 грн;

-за квітень 2022 року - 83 306,77 грн.


_______________________________________________________________________________

Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

 

Управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради 09 червня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів на рахунки банківських установ та поштові відділення по КПКВК 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» на суму 113 729,04 грн – для виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги за травень 2022 року.Інформація про фінансування пільг та  житлових  субсидій

 

Управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради 09 червня 2022 року здійснено фінансування  пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  у грошовій готівковій формі  за травень  2022 року шляхом перерахування  коштів за рахунок бюджетної програми за КПКВК 2501230 «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  у грошовій формі»  на   поштові відділення  та банківські установи на загальну суму 1 098 016,38  грн, з них:

- пільги на оплату ЖКП  - 228 758,82  грн,

- житлові субсидії на оплату ЖКП  - 791 488,03 грн,

- субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 76 114,05 грн,

- пільги  на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1 655, 48 грн.Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

 

Управлінням соціального захисту населення 09 червня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат за червень 2022 року шляхом перерахування бюджетних коштів на  рахунки банківських установ та поштові відділення по КПКВК 2501030 «Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення» на суму 9 493 340,54 грн .

        Допомога виплачена:

 • одержувачам допомоги у зв'язку з вагітністю і  пологами;
 • одержувачам допомоги на дітей, яким не встановлено інвалідність;
 • одержувачам допомоги при усиновленні дитини;
 • одержувачам допомоги при народженні дитини;
 • одержувачам допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
 • одержувачам допомоги на дітей одиноким матерям;
 • одержувачам державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
 • одержувачам допомоги особам, які проживають разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;
 • одержувачам державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
 • одержувачам відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»;
 • одержувачам державної соціальної допомоги на догляд;
 • одержувачам державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
 • одержувачам тимчасової державної соціальної  допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
 • одержувачам допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;
 • одержувачам державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, оплата послуг патронатного вихователя та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях, сплата за них єдиного внеску;
 • одержувачам щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.  Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

 

Управлінням соціального захисту населення 09 червня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів:

 • по КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  на суму 3 641,71 грн :

Компенсовано витрати підприємств, установ та організацій за надання щорічної та додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

 • ПрАТ «Завод «Ніжинсільмаш» на суму 3 641,71 грн.

 

 • по КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму 175 094,10 грн. Виплачена грошова компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за травень 2022 року (484 особи).

 

 • по КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  на суму 40 003,18 грн :

Компенсовано витрати підприємств, установ та організацій за надання щорічної та додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

 • ПрАТ «Ніжинський цегельний завод» на суму 7 353,18 грн.

 

Допомога виплачена:

 • -   одержувачам щорічної допомоги на оздоровлення за 2022 рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 32 650,00 грн (336 осіб).

  

 • по КПКВК 2501130 "Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення" на суму 1934,00 грн – для виплати одноразової матеріальної допомоги одній малозабезпеченій особі та одній особі з інвалідністю.


Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

 

Управлінням соціального захисту населення 13 червня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів на рахунки банківських установ на рахунки підприємств, установ, організацій по КПКВК 2501150 «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною» на суму 693 104,00 грн. Виплата здійснена  471 ветерану війни і жертвам нацистських переслідувань та  особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною. Інформація про фінансування соціальних виплат з бюджету

 

27 травня 2022 року проведено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів на рахунки банківських установ по КПКВК 2501570 "Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненими з військової строкової служби" на суму 2 102,00 грн – для виплати матеріальної допомоги 1 військовослужбовцю, звільненому з військової строкової служби.

 

 27 травня 2022 року здійснено фінансування соціальних виплат шляхом перерахування бюджетних коштів на рахунки банківських установ по КПКВК 2501130 "Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення" на суму 967,00 грн – для виплати одноразової матеріальної допомоги одній малозабезпеченій особі.


Інформація про фінансування пільг з послуг зв’язку

 

На виконання міської цільової програми з надання пільг на оплату житлово-комунальних та інших послуг та програми «Турбота» 26 травня 2022 року управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради відшкодовано надані АТ «Укртелеком» пільги з послуг зв’язку пільговим категоріям населення за лютий-квітень 2022 року в сумі 47 436,48 грн, пільги з послуг зв’язку особам з інвалідністю по зору за лютий-квітень 2022 року – 10 770,16 грн.


Інформація про перерахування коштів компенсації

 


На виконання програми КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» на 2022 рік управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради  27 травня 2022 року виплачено 4 особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання компенсацію замість санаторно-курортного оздоровлення на загальну суму 2 539,00 грн. 

Євросоюз та МОМ  розробили правила безпеки для внутрішньо переміщених осіб.

 

Європейський Союз спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ), Міністерство соціальної політики України запустили всеукраїнську комунікаційну кампанію, присвячену безпеці внутрішньо переміщених осіб.

Мета кампанії – привернути увагу людей до ймовірних ризиків,  пов’язаних  з переїздом з охоплених війною регіонів, пояснити основні правила безпеки під час пошуку житла, транспорту, роботи. Адже надзвичайна уразливість людей може призводити до різних форм шахрайства та експлуатації, і навіть до випадків торгівлі людьми.

У рамках кампанії розроблено низку інформаційних матеріалів, які допоможуть внутрішньо переміщеним особам уникати цих ризиків. Організатори закликають пам’ятати про 5 маркерів безпеки – правил, яких слід дотримуватися у різних ситуаціях.

Документи. Надавайте документи лише офіційним особам. Заздалегідь зробіть та збережіть копії найважливіших документів, у тому числі онлайн.

Транспорт. Знайте, куди їдете, та повідомте про поїздку рідних чи друзів. Не сідайте в авто до незнайомих чи підозрілих людей. Вишліть рідним чи друзям номер транспортного засобу, яким пересуваєтеся.

Допомога. Приймайте допомогу лише від людей та організацій, що заслуговують на довіру.

Спілкування. Не віддавайте нікому  мобільний телефон чи інші засоби зв’язку. Будьте обачними та обережними при спілкуванні з незнайомцями.

Зв’язок. Підтримуйте постійний зв’язок із рідними, друзями, колегами. Повідомляйте про будь-які зміни  свого маршруту, місця проживання чи роботи. Домовтеся з ними про кодове слово або фразу, які повідомлять, що ви в небезпеці.


Кампанія має також на меті спонукати внутрішньо переміщених осіб активніше користуватися гарячою лінією з консультування мігрантів 527. На неї можна зателефонувати анонімно та безкоштовно з мобільного телефону в Україні. Гаряча лінія працює щодня з 8:00 до 20:00.

__________________________________________

ДОПОМОЖИ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ – НАДАЙ БЕЗОПЛАТНО ЖИТЛО!

 

З метою соціального захисту вимушених переселенців держава реалізує соціальну програму «Прихисток».

Нею передбачається, що у разі наявності у громадян вільного житлового приміщення (кімнати), вони можуть тимчасово безоплатно розмістити у себе осіб (крім членів своєї сім’ї у розумінні Сімейного кодексу України), які в зв’язку з активними бойовими діями змушені покинути своє постійне місце проживання та шукати прихистку в іншому місці – внутрішньо переміщених осіб.

Для цього особи, готові безоплатно розмістити внутрішньо переміщених осіб, можуть самостійно подати оголошення про своє житлове приміщення до веб-ресурсу «Прихисток» або, у разі неможливості зробити це самостійно, звернутись до Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради (м.Ніжин, вул. Гоголя,6, каб. 2, роб.місце 1,  щоденно з 900 до 1500, крім вихідних), де вам допоможуть це зробити.

Це житло включається у реєстр житлових приміщень, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб у Ніжинській територіальній громаді.

Вподальшому такі особи матимуть змогу отримати компенсацію витрат за розміщення внутрішньо переміщених осіб (крім членів своєї сім’ї), передбачену Порядком компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022р. №333 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 №490).

Станом на 16 травня 2022 року у реєстрі житлових приміщень, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб, за даними веб-ресурсу «Прихисток» у Ніжинській територіальній громаді наявні чотири приміщення приватного житлового фонду, у яких вільні десять місць, доступних для безоплатного розміщення таких осіб    


____________________________________________________________


З питань субсидій та соціальних допомог

7-18-12, 2-32-06 або (068)-797-00-80

Соціальні інспектори

(098)-072-34-88

З питань пільг

2-54-13

З питань санаторно-курортного оздоровлення, отримання технічних засобів реабілітації та надання соціальних послуг

7-34-33

або

095 360 66 72

З питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб

(099)-249-22-09

З питань соціально-трудових відносин

2-54-13

____________________________________________________________________

Про соціальні виплати у квітні місяці

 

Державні соціальні виплати (грошові допомоги, житлові субсидії та пільги) по всіх містах і районах Чернігівській області в квітні місяці через активні бойові дії проведено централізовано за спеціальним механізмом. Нарахування здійснювалось не місцевими органами соціального захисту, а  інформаційно-обчислювальним центром Міністерства соціальної політики України.

Наразі Мінсоцполітики вже спрямувало необхідне фінансування до Ощадбанку, який забезпечить перерахування виплат людям.

АТ «Ощадбанк» повинен це здійснити наступним чином:

* тим громадянам, які одержували виплати на рахунки в банках, АТ «Ощадбанк» перерахує кошти на ті самі рахунки в тих же самих банках.

* тим громадянам, які отримували виплати через Укрпошту, АТ «Ощадбанк» здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему «MY TRANSFER» (МАЙ ТРАНСФЕР).

Для отримання грошового переказу достатньо звернутися з паспортом та довідкою з номером РНОКПП (індивідуальним податковим номером) до будь-якого відділення Ощадбанку на території України.

Громадяни, які не встигли отримати свої виплати через переказ, мають можливість це зробити протягом двох місяців з моменту зарахування. В квітні воно відбулось 13 числа.

Також можна зателефонувати на гарячу лінію Ощадбанку та перенаправити переказ до іншого банку, у якому людині зручно отримати виплату.

В будь-якому випадку, навіть якщо отримувач не звернеться за переказом протягом двох місяців, то всі належні суми будуть йому виплачені  у наступних виплатних періодах.

 Управління соціального захисту населення

Ніжинської міської ради 

______________________________________________________

Онлайн-курс „Громадські технології для людей з інвалідністю”

Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді „Паросток” реалізує всеукраїнський  проєкт „Ключ до змін – технології civic tech на допомогу людям з інвалідністю”, що виконується в рамках проєкту Фонду Східна Європа „3D Project: Розвиток попри перешкоди. Стійке громадянське суспільство за часів пандемії та в майбутньому” і фінансується Європейським Союзом.

       Проєкт „Ключ до змін – технології civic tech на допомогу людям з інвалідністю” передбачає проведення онлайн-курсу „Громадські технології для людей з інвалідністю” на освітній онлайн-платформі „Zrozumilo!” для усіх зацікавлених у саморозвитку та здобутті якісних знань. Зазначений курс складається з 12 лекцій, на яких слухачів ознайомлюють з історією виникнення civic tech (технологічних рішень, що спрощують комунікацію між державою, бізнесом і громадськістю) інструментами електронної демократії, які доступні в Україні, та іншими рішеннями, які сприяють дистанційному вирішенню проблем та висловленню громадянської позиції. Лекції супроводжені перекладом жестовою мовою. Проходження курсу є безкоштовним та передбачає тестування і отримання сертифікату.

 Розміщено курс за посиланням:

https://courses.zrozumilo.in.ua/courses/coursev1:EEF+EEF020+nov2021/about.

____________________________________________________


До уваги отримувачів житлової субсидії

Нагадаємо, що на період карантину в регіонах з червоним рівнем епідемічної небезпеки розрахунок житлових субсидій відбувається з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів:

 • на оплату централізованого постачання холодної та гарячої води,
 • водовідведення,
 • електроенергії,
 • природного газу для приготування їжі і підігріву води.

Додаткова норма надається незалежно від кількості днів дії карантину зазначеного рівня епідемічної небезпеки на місяць.

У Чернігівський області з 00 год 00 хв 23 грудня  2021 року скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Наразі Чернігівська область знаходиться у «помаранчевій» карантинній зоні.

Тому, розрахунок житлової субсидії на січень 2022 року проведено без збільшення соціальних нормативів згідно з вимогами пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 року № 247 «Про особливості надання житлової субсидії».

Розмір житлової субсидії в середньому зменшився для домогосподарств, які проживають в приватному секторі на 216,25 грн., для домогосподарств які проживають  в багатоквартирних будинках на 427,96 грн.

Таке зменшення стосується всіх одержувачів субсидії та передбачені чинним законодавством.  

_________________________________

Соціальний захист учасників АТО/ООС  та  їх  сімей

Хто  відноситься  до  учасників  АТО/ООС ?

 Учасники АТО/ООС  з  числа осіб,  яким   згідно   Закону  України  «Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон) установлено  один  із  таких  статусів:

учасника бойових дій – відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті  6  Закону ;

особи з інвалідністю внаслідок війни – відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону;

учасника війни – відповідно до пункту 13 статті  9  Закону;

постраждалого учасника Революції Гідності – відповідно до статті 16-1 Закону.

 

      Отриманий  статус  підтверджується  посвідченням  учасника  бойових дій, особи  з  інвалідністю  внаслідок  війни,  учасника  війни  та  постраждалого учасника Революції Гідності.

 

     Посвідчення  учасника бойових  дій військовослужбовцям, яким надано статус учасника бойових дій, видаються органами Міноборони, МВС, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, а працівникам підприємств, яким надано статус учасника бойових дій, - Державною службою  у справах  ветеранів  війни  та  учасників  антитерористичної операції/операції  об’єднаних  сил.

     Посвідчення  особи з  інвалідністю  внаслідок  війни  видається  управлінням соціального захисту населення   за  місцем   реєстрації  громадянина   відповідн о до  Положення  про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року  № 302.

    Посвідчення  учасника  війни  видається  управлінням  соціального захисту  відповідно   до Порядку  надання  статусу  учасника  війни особам,  зазначеним  в пункті 13 статті 9  Закону.

    Посвідчення  постраждалого  учасника  Революції  Гідності   видається  управлінням соціального захисту населення   відповідно  до переліку осіб,  які  отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затверджених  МОЗ.

 

                       Пільги  на  житлово-комунальні  послуги

 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» п.4-6 ст. 12; п.4-6 ст 13; п.4-6  ст.1; п.4-6 ст.15

 

- знижка  плати  за  користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв.метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю;

-  знижка плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, передбачених чинним законодавством, або тверде паливо та скраплений газ (за відсутності  центрального опалення);

- знижка  плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;

- знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

 

Який  розмір відсоткової  знижки  за  спожиті  послуги  ?

 

учасники бойових дій –  75 % ;

особи з інвалідністю внаслідок війни – 100 % ;

учасника війни –  50 %;

постраждалого учасника Революції Гідності – 75 %.

 

Як  отримати  пільгу  ?

 

     Відповідно  до постанови  КМУ  від  29.01.2003 року № 117  « Про Єдиний  державний автоматизований  реєстр  осіб,  які  мають  право  на  пільги»  пільговику   необхідно  звернутися   до  управління  соціального  захисту  населення   (вул.Гоголя, 6, каб. 1, тел. 0978061839)  для   включення   до  Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру осіб, які мають право на  пільги, та  подати  заяву  з   копіями   документів (з пред’явленням оригіналів  ),  що  підтверджують  право  пільговика  та  членів  його  сім’ї  на  пільги, а саме :

 

 • паспорти  заявника та членів сім’ї;
 • свідоцтво  про народження  неповнолітніх дітей;
 • документ, що  засвідчує  реєстрацію особи  у  Державному  реєстрі фізичних осіб – платників податків;
 • довідка  про склад  сім’ї;
 • посвідчення, що  підтверджує право на пільги,

а  також  надати  інформацію  про  характеристику  житла  і  послуги, щодо  отримання  яких  він  має  право  на  пільги  та  якими  користується.

 

Хто  належить  до членів  сім’ї  пільговика ?

 

     Відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України  при  наданні  пільг  та  здійсненні видатків з  бюджету щодо їх виплати до членів сім’ї пільговика ( окрім статусу діти війни) належать:

дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним, за умови що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та  проживає  разом  з  ним.

 

 

Як  надаються  пільги ?

 

     Пільги  на   оплату  житлово-комунальних послуг надаються  щомісяця у  грошовій  формі (готівковій або  безготівковій), на придбання твердого палива і  скрапленого газу – один раз на рік  у   грошовій  готівковій формі.  Порядок  надання  пільг  на  оплату  житлово-комунальних  послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу  у грошовій формі, затверджено  постановою  КМУ  від  17.04.2019 року № 373 «Деякі  питання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання  твердого палива і скрапленого газу  у  грошовій  формі».

    Пільги надаються, виходячи з соціальних норм та нормативів користування житлово-комунальними послугами, затверджених  постановою  КМУ  України   від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».

 

Забезпечення житлом

 

Грошова компенсація згідно постанови Кабінету Міністрів України № 719 від 19.10.2016 р. «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей».


Хто має право ?

 

Право на отримання грошової компенсації на придбання житла відповідно до Постанови КМУ № 719 мають члени сімей загиблих учасників АТО/ООС та особи з інвалідністю I і II груп, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО/ООС.

 

Що для цього необхідно зробити ?

 

1. перебувати на квартирному обліку

2. подати заяву про призначення грошової компенсації до  управління соціального захисту населення  ( вул.Гоголя, 6, каб.№ 1, тел. 0978061839) разом з пакетом документів: 

• копія паспорту;

• посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого;

• довідку про безпосередню участь загиблого військовослужбовця або особи з інвалідністю внаслідок війни в АТО/ООС (заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях);

• рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу сім’ї — осіб, які разом із заявником перебувають на такому обліку;

• письмову згоду (у довільній формі) членів сім’ї інваліда (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;

• документ, що посвідчує родинні стосунки між заявником і загиблим, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і загиблим, між особою з інвалідністю внаслідок війни і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку;

• документ військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо);

• за наявності у заявника та/або членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі – акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири).

 

Як здійснюється подальший механізм ?

 

1. Протягом 10 робочих днів з дня прийняття заяви з усіма необхідними документами управління  соціального  захисту  населення  обстежує матеріально-побутові умови заявника за місцем перебування на квартирному обліку, про що складає акт.

2. Протягом 10 днів після складення акта соцзахист вносить до місцевої комісії подання про виплату грошової компенсації.

3. Комісія має 5 робочих днів для прийняття рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації (за наявності письмового клопотання комісія може розглядати за відсутності заявника або законного представника чи уповноваженої).

4. Протягом  3 робочих  днів  з  дати  прийняття  рішення  комісія  направляє  копію такого рішення заявнику.

5. Після отримання рішення про призначення грошової компенсації заявник звертається до Ощадбанку з заявою та копією такого рішення для відкриття спеціального рахунку та повідомляє його реквізити  управлінню  соціального захисту  шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунка.

6. Після  надходження  державного фінансування  здійснюється  зарахування  визначеного комісією розміру коштів на спеціальний  рахунок, про що управління  соціального захисту повідомляє  заявника протягом  3 робочих днів з дня переказу коштів.

7. Отримувач компенсації обирає житло, але не довше одного року з дня зарахування коштів та укладає договір купівлі-продажу/інвестиційний договір купівлі-продажу майнових прав, або договір про пайову участь.

8. Договір подається  до управління  соціального  захисту, який протягом 5 робочих днів надає заявникові письмову згоду на перерахування коштів.

9. Отримувач компенсації подає до Ощадбанку заяву про переказ коштів на придбання житла або на інвестування його будівництва, до якої додається платіжне доручення на переказ коштів за договором купівлі-продажу житла та письмову згоду  управління  соціального захисту на перерахування коштів.

10. Після перерахунку коштів на спеціальний рахунок управління соціального захисту вносить інформацію про таку виплату до Реєстру та інформує відповідні органи (у тому числі на території інших населених пунктів) про необхідність зняття з квартирного обліку заявника та членів його сім’ї, яких включено у розрахунок грошової компенсації.

11. Не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати закінчення строку дії укладеного заявником договору купівлі-продажу управління соціального захисту самостійно отримує інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником та членами його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.

 

Як розраховується сума компенсації ?

 

Розмір грошової компенсації визначається за формулою:

ГК = (13,65 х Nс + 35,22 + (10 х Nп)) х Bг х Км + ПЗ

де Nс — кількість членів сім’ї загиблого військовослужбовця за однією категорією або кількість членів сім’ї особи з інвалідністю, на яких розраховується грошова компенсація;

Nп — кількість членів сім’ї заявника, які є особами з інвалідністю I чи II групи або дитиною-особою з інвалідністю внаслідок війни і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 м2 жилої площі на кожного (у тому числі на заявника);

Вг — гранична вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому заявник перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов на день звернення за грошовою компенсацією – встановлюється наказом Мінрегіонбуд "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України".

Км — коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла:

Для  м.Ніжина  коефіцієнт становить 1

для міст обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. чоловік — 1,5

для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. — 1,25

для інших міст –1

ПЗ — витрати на реєстрацію права власності і сплату потрібних податків.

 

Яке житло можна придбати за кошти субвенції ?

 

Одержувачі компенсації самостійно обирають житло, яке бажають придбати, і укладають договір із продавцем. Житло може знаходитись у будь-якому населеному пункті України. У одержувача є рік для поліпшення своїх житлових умов, інакше гроші будуть повернуті державі.

Житло може коштувати дорожче, ніж надана грошова компенсація, але тоді на спеціальний рахунок мають бути докладена необхідна сума коштів.

Придбати житло можна як в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринку, так і шляхом інвестування в об’єкти житлового будівництва.

 

 

 

 

 

Як формується черга ?

 

Грошова компенсація виплачується у повному обсязі в порядку черговості взяття на квартирний облік та з урахуванням категорії одержувача грошової компенсації для членів сімей загиблих воїнів.

Категорії  членів  сімей  загиблих  військовослужбовців:

категорія I - дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які проживають разом з матір’ю (батьком); дружина (чоловік), якщо в особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, немає дітей (в тому числі усиновлених);

категорія II - малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які на день її смерті проживали окремо від матері (батька), якщо особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, на день смерті розлучена або не розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

категорія III - батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

категорія IV - повнолітні діти, які не мають (не мали) своїх сімей;

категорія V - повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

категорія VI - повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (пропали безвісти), померли;

категорія VII - дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яка (який) на момент загибелі (пропажі безвісти), смерті особи позбавлена (позбавлений) батьківських прав щодо малолітніх та / або неповнолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлених), або не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав, але малолітні та/або неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлені), проживають окремо від дружини (чоловіка).

 

Санаторно-курортне лікування

 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 

Постанова КМУ від 31 березня 2015 року № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб санаторно-курортним лікуванням»

 

Хто має право ?

 

На забезпечення санаторно-курортним лікуванням у закладах, розміщених на території України, мають право особи, яким надано статус:

 

- учасника бойових дій;

- особи з інвалідністю внаслідок війни;

- учасника війни;

- постраждалого учасника Революції Гідності;

- особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 

Що потрібно зробити ?

 

Для взяття на облік особа подає до управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради (вул.Гоголя, буд.6, каб.№ 12):

 • заяву;
 • медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о;
 • копію відповідного посвідчення, а учасники бойових дій, особи з інвалідністю

внаслідок війни та учасники війни - також копію військового квитка (за наявності) та копію документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) особи в антитерористичній операції чи заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у разі відсутності у посвідченні ветерана війни посилання на норму Закону, відповідно до якої установлено статус).

 

Як обрати санаторій ?

 

Зазначені категорії осіб мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування.

 

Як відшкодовується вартість проїзду?

 

Особам з інвалідністю внаслідок війни, які отримали санаторно-курортні путівки, виплачується компенсація вартості проїзду до санаторно-курортного закладу та назад транспортом загального користування (залізничним та автомобільним) згідно з поданими проїзними квитками. У разі проїзду залізничним транспортом відшкодовується вартість квитка у плацкартному вагоні.

 

Детальну інформацію можна отримати в управлінні соціального захисту населення Ніжинської міської ради, вул.Гоголя,  буд. 6, м. Ніжин, каб. № 12, або за телефоном: 7 34 33, 0681180498

 

Психологічна реабілітація

 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 № 1057 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 497 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 528 
«Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад»

 

Хто має право?

 

На отримання психологічної реабілітації мають право особи, яким установлено один із таких статусів:

- учасника бойових дій;

- особи з інвалідністю внаслідок війни;

- учасника війни;

- постраждалого учасника Революції Гідності;

- особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

До отримувачів послуг належать також дружина (чоловік) особи.

 

Що потрібно зробити ?

 

Для проходження психологічної реабілітації отримувач послуг звертається до управління  соціального захисту населення Ніжинської міської ради (вул.Гоголя, 6, каб.№ 12) із заявою, складеною в довільній формі, до якої додаються:

- копія посвідчення (засвідчена підписом особи), що підтверджує наявність одного із статусів;

- копія документа (засвідчена підписом особи), що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, або копія документа про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (у разі відсутності у посвідченні ветерана війни посилання на норму Закону, відповідно до якої установлено статус);

- копія свідоцтва про шлюб.

 

Як обрати реабілітаційну установу ?

 

Отримувач послуг обирає суб’єкт надання послуг і повідомляє управління  соціального захисту населення Ніжинської міської ради про вибір такого суб’єкта.

 

Як відшкодовується вартість проїзду?

 

Для відшкодування вартості проїзду до суб’єкту надання послуг з психологічної реабілітації та назад отримувачі послуг подають до управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради такі документи:

- заяву про надання грошової компенсації із зазначенням рахунку, відкритого в банківській установі;

- копію паспорта або іншого документа, що засвідчує особу заявника та місце його проживання;

- заповнений суб’єктом надання послуг відривний корінець направлення на психологічну реабілітацію із зазначенням строків проведення такої реабілітації;

- оригінали проїзних документів, що підтверджують витрати на оплату проїзду (на проїзному документі повинні бути зазначені дата проїзду та його вартість).

 

Детальну інформацію можна отримати в управлінні соціального захисту населення Ніжинської міської ради, вул.Гоголя,  буд. 6, м. Ніжин, каб. № 12, або за телефоном: 7 34 33, 0681180498

 

Професійна  адаптація (навчання)

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 №432 “Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності”


 Хто має право?

 

Скористатися курсами підвищення кваліфікації або пройти професійне навчання учасники АТО/ООС з числа осіб, яким установлено один із таких статусів:

 

• учасника бойових дій – відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон);

• особи з інвалідністю внаслідок війни – відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону;

• учасника війни – відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

• постраждалого учасника Революції Гідності – відповідно до статті 16-1 Закону.

 

Як відбувається навчання? 

 

Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою, очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами і триває до 12 місяців.

Підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення триває максимум 500 годин.

Послуги з професійного навчання надаються одноразово в порядку черговості.

 

Які документи отримуються по закінченню навчання?

 

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації – за результатами первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників російсько-української війни за робітничими професіями.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації – за результатами підвищення кваліфікації учасників російсько-української війни з вищою освітою.

У разі підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення особи отримують посвідчення установленого зразка.

 

Що потрібно зробити для цього ?

 

    Подати заяву на навчання до управління соціального захисту населення  (вул.Гоголя, 6, каб.№  1, тел.  0978061839)  з пакетом документів:

 

 • заява відповідно до затвердженої форми;
 • копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни, або постраждалого учасника Революції Гідності, засвідчена підписом особи;
 • копія індивідуальної програми реабілітації (для особи з інвалідністю власлідок війни);
 • для учасника антитерористичної операції – копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, що засвідчується підписом учасника антитерористичної операції;
 • для особи, яка здійснювала заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, – копія документа, що підтверджує участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, що засвідчується підписом.

 

 

/______________________________________________________________________

Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради

 інформує про динаміку зростання розмірів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю протягом 2022 року

Державна соціальна допомога

з січня

з липня

з грудня

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд

6 589,80

6 906,90

7131,10

Особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

3 868,00

4 054,00

4 186,00

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи

1 934,00

2 027,00

2 093,00

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи

1 934,00

2 027,00

2 093,00

на дітей з інвалідністю віком до 18 років

1 934,00

2 027,00

2 093,00

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд

5 553,80

5 820,90

6 099,10

на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд

2 403,80

2 519,40

2 601,10

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

6 589,80

6 906,90

7131,10

на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2 662,80

2 790,90

2 881,60

на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою

2 030,70

2 128,35

2 197,65

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд 

6 230,70

6 530,35

6 741,65

на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд 

3 080,70

3 228,85

3 333,65

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

7 266,70

7 616,35

7 863,65

на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

3 339,70

3 500,35

3 614,15
_До уваги внутрішньо переміщених осіб!

 

Міністерством соціальної політики України було розглянуто лист Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 16.12.2021 №22/9.1/7223-21 щодо припинення автоматичного продовження терміну дії платіжних карток Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».

Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» роз’яснює, що надається остання можливість (до 1 квітня 2022 року) використання платіжних карток внутрішньо переміщеним особам, термін дії яких закінчився під час карантину.

Картки Ощадбанку для внутрішньо переміщених осіб далі (ВПО), що обслуговуються за тарифним пакетом «Мій рахунок», термін дії яких вже завершився або завершується до кінця березня наступного року, не будуть блокуватись до 1 квітня 2022 року. 

Починаючи з 1 квітня 2022 року Ощадбанк припинить надання можливості використання платіжних карток ВПО, термін дії яких закінчився під час карантину.

 Нагадаємо, що заходи із «штучного» продовження дії карток були реалізовані Ощадбанком як тимчасовий превентивний захід, спрямований на захист  громадян від поширення COVID-19 до моменту запуску вакцинації.

Протягом останніх двох років у всіх клієнтів Ощадбанку була змога отримати перевипущені картки. Тож Ощадбанком, з огляду на соціальну та гуманітарну відповідальність  перед суспільством та наявності інформації щодо випадків шахрайства з боку третіх осіб, поновлюється звичка та передбачена в банківській спільноті процедура щодо продовження терміну дії платіжних карток.

В разі виникнення питань щодо отримання нової картки звертайтесь до Вашого обслуговуючого відділення або до контакт-центру Банку за номером телефону: 0800210800

 ______________________

Конкурс на кращий соціальний проект/ініціативу

На виконання Плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 883-р, Міністерство соціальної політики оголошує проведення конкурсу на кращий соціальний проект / ініціативу.

Метою даного проекту є виявлення найкращих ініціатив та успішних кейсів, реалізованих в громадах на території України фізичними особами, громадськими та релігійними організаціями, впровадження кращих практик врядування на державному рівні й на місцях через принципи прозорості, справедливості, рівності, гласності, верховенства права та прав людини.    

Запрошуємо до участі шляхом заповнення відповідних аплікаційних форм та до 7 лютого 2022 року надсилання їх на адресу [email protected].

За результатами поданих даних буде створено єдиний портал ініціатив, успішних кейсів, сформовано базу партнерів та громадських діячів, а також визначено та відзначено громаду з найкращими практиками врядування в соціальній сфері.

Координатор проекту Галина Сергіївна Єрко 0675010251.

_______________________________________

Підвищення адресності надання

послуги з догляду за дитиною до 3-х років «муніципальна няня».

 

Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради роз’яснює про те, що Уряд вніс зміни до пілотного проекту «муніципальна няня» щодо підвищення адресності надання послуги з догляду за дитиною до 3-х років.

15 грудня 2021р. Кабінетом Міністрів України було затверджено постанову ,,Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Рішення Уряду прийняте з метою підвищення адресності надання послуги з догляду за дитиною віком до трьох років «муніципальна няня» саме тим групам населення, які найбільше потребують допомоги у здійсненні догляду за дітьми, зокрема за дітьми з інвалідністю, та раціонального використання обмеженого фінансування.

Послуга «муніципальна няня» надаватиметься для забезпечення догляду за:

- дитиною віком до трьох років, яка потребує додаткового догляду (дитина з інвалідністю до трьох років; дитина до трьох років хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, дитина до трьох років, яка отримала тяжку травму; дтитна до трьох років, яка потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність);

- двома і більше дітьми віком до трьох років;

- дитиною віком до трьох років, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю І чи ІІ групи.

Також скасовано обмеження щодо кількості дітей, за якими муніципальна няня може здійснювати догляд, оскільки послуга «муніципальна няня» буде надаватись виключно тим групам населення, які найбільше потребують допомоги у здійсненні догляду за дітьми.

        Слід зазначити, що упродовж реалізації пілотного проекту за даними Мінсоцполітики було виявлено низку порушень у наданні послуги «муніципальна няня» та зловживань з боку її отримувачів, зокрема:

 • надання однією муніципальною нянею послуг з догляду одночасно за 7–10 дітьми за різними адресами;

 • зловживання отримувачами компенсації послуги «муніципальна няня» своїми правами (фіктивний вихід з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

 • укладання фіктивних договорів про здійснення догляду за дитиною, створення відповідних груп у соціальних мережах тощо.

Таким чином Уряд продовжує пошук ефективних шляхів допомоги сім’ям з дітьми та вживає заходів щодо унеможливлення зловживань у цій сфері.        

Поряд з цим, повідомляємо, що протягом 2021 року 26 громадян міста Ніжина скористалось послугою «муніципальна няня» та їм за 172 отримані послуги було відшкодовано коштів на суму понад 394 тис.грн., проте управлінням соціального захисту населення Ніжинської міської ради своєчасно було вжито належних заходів, щодо недопущення порушень з боку отримувачів такої послуги.


До уваги отримувачів житлових субсидій!

Внесено зміни до порядку та умов надання житлових субсидій


          Житлова субсидія є безповоротною адресною державною допомогою вразливим споживачам житлово-комунальних послуг – мешканцям домогосподарств, що проживають  в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги.

У вигляді житлових субсидій держава компенсує громадянам з низькими доходами витрати на оплату житлово-комунальних послуг, що перевищують визначену для домогосподарства обов’язкову частину платежу, розмір якої залежить виключно від розміру доходу домогосподарства.

Тобто, субсидія надається  не всім без винятку громадянам, які виявили бажання одержувати субсидію і вважають, що не мають можливості самотужки платити за житлово-комунальні послуги, а держава виокремлює певні критерії матеріального стану та рівня доходів домогосподарства, які визначає достатніми для самостійної (без допомоги держави) оплати комунальних послуг.

Не можуть розраховувати на підтримку держави і особи, які, бувши працездатними, не мали доходів (не працювали).

         До таких критеріїв відносяться:

     -  іноземної валюти, банківських металів;

     -  земельної ділянки, квартири, будинку, іншого нерухомого майна;

     -  транспортного засобу (механізму);

     -  цінних паперів, віртуальних активів;

     -  будівельних матеріалів та інших товарів довгострокового вжитку;

     -  або оплатив будь-які роботи або послуги, здійснив інші платежі та     

         витрати,

 •   перебування за кордоном сукупно більше 60 днів.

 

Проте, як показує практика, є випадки, коли наявність таких обставин не свідчить про майновий достаток домогосподарства чи небажання працювати.

        

 

Тому держава знову переглянула правила призначення субсидій та внесла до них певні зміни.

 

          Відтепер набули право на одержання субсидії:

 • власники саморобних транспортних засобів та мотоциклів вартістю менше чотирьох мінімальних заробітних плат (на сьогодні це 24000 грн.), з року випуску яких минуло менше п’яти років;
 • особи, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку на підставі довідки лікарсько-консультативної комісії (пункт 3 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки»);
 • ті, хто придбав житло за рахунок коштів, виділених з державного чи місцевого бюджету, при цьому такі кошти не враховуються до сукупного доходу сім'ї під час обчислення субсидії.

 

При визначенні права осіб на отримання житлової субсидії тепер не враховуються житлові приміщення, які розташовані у селищах міського типу, а також ті, на які оформлено спадщину, за умови, що жодне із житлових приміщень, яке перебуває у власності, не здається в оренду.

Змінено з 340 грн. до 680 грн. загальну суму заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги, за наявності якої житлова субсидія не призначається, Тому громадянам, яким було відмовлено у призначенні житлової субсидії із зазначених причин, варто знову звернутись за її отриманням.

 

 

Управління соціального захисту населення

Ніжинської міської ради


_______________________________

Комунальна установа

«Чернігівський обласний центр комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей загиблих»

Чернігівської обласної ради

 

Основною метою діяльності Центру є збереження та відновлення психічного та фізичного здоров’я учасників бойових дій, членів їх родин та сімей  загиблих.

 

                         Послуги, які  надаються в Центрі:

– психологічні: консультування, діагностика, психологічна підтримка і супроводження, психотерапія, психологічна просвіта та інформування (психоедукація);
– соціальні: сприяння соціальній і професійній адаптації в соціумі, відновленню сімейних стосунків.

       

Послуги в умовах реабілітаційного Центру надаються без можливості перебування на стаціонарі.

 

Всі послуги конфіденційні та безкоштовні.

 

Для отримання більш детальної інформації звертайтесь за телефонами (0462) 93-69-10, 068-271-82-44.

 

 

 

 

 

__________________________________________________

ДО УВАГИ ОДЕРЖУВАЧІВ ДЕРЖАВНИХ ДОПОМОГ НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ, СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ ТА ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ

 

Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради звертає увагу одержувачів державних допомог на дітей одиноким матерям, соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та житлових субсидій на особливості механізму призначення цих видів допомог.

Згідно з чинним законодавством, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, державна допомога на дітей одиноким матерям, субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається  залежно від доходів сім’ї чи домогосподарства. Інформація про доходи громадян для призначення цих допомог враховується за період, що становить два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням цих допомог, та надається Державною податковою службою в електронній формі на такий же електронний запит управління.

Проте існують певні особливості акумулювання податковою службою інформації про доходи громадян, її обробки та термінів надання її управлінню.

Так, інформація про доходи громадян за певний квартал стає доступною для використання  не раніше, ніж через 50 днів після закінчення цього кварталу.

Тому, якщо громадяни звертаються за отриманням вказаних вище виплат протягом таких місяців: лютий, травень, серпня чи листопад, управління одержить інформацію про їх доходи після першого числа місяця, наступного за місяцем звернення, тобто - в березні, червні, вересні чи  грудні відповідно.

Відтак, терміни призначення допомоги затримуються, при цьому призначення та виплата допомог відбувається з місяця звернення.

Просимо одержувачів вказаних соціальних виплат враховувати це при зверненні за допомога ми та не хвилюватись безпідставно.

За інформацією Управління соціального захисту населення

_____________________________________________

До уваги отримувачів житлової субсидії

 

Розпочався опалювальний сезон 2021-2022р.р.

Нагадуємо, що відповідно до діючого Положення про порядок призначення житлових субсидій, у разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

Просимо громаду міста не зволікати з оформленням субсидій, адже традиційно на початку опалювального сезону при надходженні перших платіжок підвищується попит і збільшується кількість громадян, які звертаються з питань оформлення субсидії.

Для отримання субсидії звернутися можна одним із зручних способів, які домогосподарства вибирають самостійно:

-  направити документи поштою за поштовою адресою: Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради, вул. Гоголя, 6, 16600;

-   направити документи в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики за посиланням -  https://subsidii.mlsp.gov.ua/;

- подати документи до управління соціального захисту населення особисто, попередньо записавшись на прийом за телефонами: (098) 348-50-56, (098) 883-27-04 або через інформатора, який  чергує на 1-му поверсі в приміщенні управління за адресою: м. Ніжин, вул. Гоголя,6;

- подати документи через Центр надання адміністративних послуг за адресою: м. Ніжин, вул. Покровська, буд.8.

_______________________________________

Лікарняні не підлягають оплаті під час відсторонення від роботи через відмову від вакцинації

Допомоги за лікарняними листками не надаються працівникам, яких було відсторонено від роботи через відмову або ухилення від обов’язкового профілактичного щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. Виплата не здійснюється за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями відсторонення від виконання обов’язків.

Зверніть увагу, відсторонення від роботи працівників, для яких визначена обов’язковість щеплень проти СOVID-19, однак які відмовились від вакцинації, покликане убезпечити їх колег, відвідувачів, учнів, вихованців, студентів та інших від ризику інфікування та подальшого поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Відмова від щеплень за відсутності абсолютних протипоказань наражає на небезпеку оточуючих.

Допомоги по тимчасовій втраті працездатності у вказаному випадку не фінансуються, оскільки відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування покликані компенсувати заробіток застрахованої особи, втрачений нею за час лікування. У разі відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати працівника, який не дотримується вимог щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму в такий період відсутній.

Нагадаємо, перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням, визначено наказом МОЗ від 04.10.2021 № 2153. Так, на період дії карантину обов'язковим профілактичним щепленням від COVID-19 підлягають працівники:

1) центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

2) місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

3) закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1096, з 08 листопада керівники державних органів (державної служби), підприємств, установ та організацій мають забезпечити відсторонення від роботи працівників, щодо яких визначена обов’язковість профілактичних щеплень проти СOVID-19, і які відмовились або ухиляються від їх проведення. Виключенням є особи, які мають абсолютні протипоказання до проведення такого щеплення та надали відповідний медичний висновок.

Вакцини проти COVID-19 критично важливі для стримування пандемії у поєднанні з ефективним тестуванням та застережними заходами, що вже застосовуються. Вакцини, схвалені для використання ВООЗ, пройшли суворі тести та клінічні випробування, аби показати, що вони безпечні та ефективні в подоланні пандемії.

Вакцинація рятує життя. Знайти зручний пункт вакцинації: https://vaccination.covid19.gov.ua/list

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

___________________________

Збільшення розмірів державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів

 

 

Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради повідомляє, що з метою реалізації Закону України від 21.05.2021 №1477-ІХ «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги» внесено зміни до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 79 «Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

 

Змінами передбачено:

 • Після установлення лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я причинного зв’язку інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, отриманим дитиною з інвалідністю до 18 років, заклад охорони здоров’я у триденний строк зобов’язаний надіслати до органу соціального захисту населення за місцем проживання законного представника дитини з інвалідністю медичний висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я з установлення причинного зв’язку інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, отриманим дитиною з інвалідністю до 18 років.

 

 • Розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, з урахуванням всіх надбавок, підвищень та інших доплат, у тому числі передбачених Кабінетом Міністрів України, підвищується на 50 відсотків розміру державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років.

 

Якщо дитину з інвалідністю, на яку виплачувалася державна соціальна допомога (в тому числі з надбавкою на догляд), після досягнення 18-річного віку визнано особою з інвалідністю з дитинства та встановлено групу (підгрупу) інвалідності, надбавка на догляд виплачується з дня встановлення групи (підгрупи) ін_________________________________

Довідник безбар'єрності»

За ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської розроблено та презентовано електронну версію «Довідника безбар'єрності» з метою використання коректної лексики у щоденній роботі з особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення. Посібник покликаний зафіксувати нові норми безбар’єрної мови та стати гідом з коректного спілкування.

Посібник доступний за посиланням https://bf.in.ua._________________________________

ДО УВАГИ ОДЕРЖУВАЧІВ ПІЛЬГ!

Управління  соціального  захисту  населення   інформує про переваги готівкової форми надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

      Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг передбачено чинним  законодавством для окремих категорій громадян (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни, «чорнобильці», ветерани військової служби, діти війни, тощо).При цьому знижка плати за послуги встановлена на рівні від 25 % до 100 % залежно від категорії пільговика.

Відповідно до Закону України „Про житлово-комунальні послуги” пільги на оплату житлово-комунальних послуг виплачуються споживачам у грошовій формі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Механізм надання пільг населенню у грошовій формі, запроваджений у  жовтні 2019 році, передбачає розрахунок розміру пільги за соціальними нормативами незалежно від фактичного споживання послуг.

При цьому діють дві моделі грошової форми надання пільг:

безготівкова – сума пільги зараховуються на рахунок Мінсоцполітики в АТ «Ощадбанк» (на персональний обліковий запис одержувача пільги), звідки перераховується банком надавачам послуг (за визначеною послідовністю) на підставі їхніх даних про нараховані платежі;

готівкова – сума пільги перераховується щомісячно безпосередньо на особистий рахунок одержувача пільги в одному з уповноважених банків або виплачується йому через поштове відділення.

Готівкова форма отримання пільг дозволяє одержувачу самостійно визначати черговість та суми оплати послуг, що важливо в умовах виникнення ситуації, коли пільговик не погоджується з нарахованими підприємством сумами.

Крім того, у разі споживання житлово-комунальних послуг в обсягах менших ніж соціальні нормативи, зекономлені кошти пільговики можуть використовувати на власний розсуд, у тому числі для оплати послуг у інший розрахунковий місяць, коли споживання збільшується у зв’язку, зокрема, з погодними умовами.

Безготівкова форма отримання пільг передбачає можливість отримання зекономлених коштів лише один раз на рік, після закінчення опалювального сезону.

Для отримання пільг готівкою пільговику необхідно подати до Управління соціального захисту населення (кабінет № 10) заяву із довідкою з банку з реквізитами рахунку (не плутати з номером картки!), відкритого згідно зі стандартом IBAN. Для того, щоб отримати номер рахунку необхідно звернутися до банку та обов’язково повідомити працівнику банку про те, що рахунок потрібен для виплати пільг на житлово-комунальні послуги та придбання твердого палива, скрапленого газу в грошовій формі, отримавши при цьому виписку. Це можна зробити в банку, де пільговик отримує пенсію, соціальні допомоги, заробітну плату тощо.

У разі подання заяви пільга надається у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок пільговика в уповноваженому банку з місяця, що настає за місяцем подання заяви.

Звертаємо  увагу, що пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця за комунальні послуги без заборгованостей.

Рекомендуємо пільговикам скористатись перевагами готівкової форми отримання  пільг.

 

     


________________________________________________________________________

Житлові субсидії:  встановлення права на їх отримання

Кому призначається субсидія

Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, тобто за місцем реєстрації особи, з урахуванням усіх зареєстрованих осіб.  При цьому під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.

У разі коли в житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки (піклування), та/або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку, житлова субсидія призначається за заявою опікуна (піклувальника).

За рішенням органів соціального захисту населення субсидія може бути призначена за фактичним місцем проживання особам, які орендують житло на підставі договору найму, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію.

Житлова субсидія також може призначатися одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами.

У випадках, призначення житлової субсидії орендарям та внутрішньо переміщеним особам, склад домогосподарства декларується заявником під час звернення за призначенням житлової субсидії з додаванням до заяви відповідних документів, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства.

Житлова субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання особи та за місцем її фактичного проживання.

Кому субсидія не призначається

Субсидія не призначається якщо:

1) загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також за винятком житлових приміщень (будинків), на які оформлено два і більше окремі особові рахунки, за умови, що загальна площа частини житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 130 кв. метрів для квартири, 230 кв. метрів для індивідуального будинку, а також житлових приміщень, якими забезпечено за рахунок державного чи місцевого бюджету осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках);

2) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50,0 тис. грн, а саме:

- купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку; оплату (одноразову) будь-яких робіт або послуг (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла);

- платіж (платежі) згідно з правочинами, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та / або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування);

- внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації;

- благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);

- надання поворотної / безповоротної фінансової допомоги, позики;

- купівлю безготівкової та / або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів;

3) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства має у власності більше ніж 1 житлове приміщення (квартира, будинок), крім житла, яке розташоване у сільській місцевості, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, не придатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), та житла, яке належить йому на правах спільної сумісної або часткової власності, а також житла, отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету, житлових приміщень у гуртожитках. Інформація про наявність (відсутність) у власності зазначених осіб житлових приміщень зазначається у декларації;

4) на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія на депозитному банківському рахунку (рахунках) наявні кошти в сумі, що перевищують 100,0 тис. грн;

5) у власності є транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім мопеда і причепа), та / або більше ніж 1 транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

6) у складі домогосподарства або сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді, за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії, вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, крім військовослужбовців, а також осіб, щодо яких наявна заборгованість роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Водночас житлові субсидії у таких випадках, призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом такого періоду не менше місяця:

-  навчалися за денною формою навчання у закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як безробітні;

- отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсія, стипендія, допомога при народженні (усиновленні) дитини, допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомога по безробіттю, допомога по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до статті 47-1 Закону України “Про зайнятість населення”;

- надавали соціальні послуги, перебували у місцях позбавлення або обмеження волі, або до них застосовувалися заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), застосовувалися запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою, а також перебували у складних життєвих обставинах, викликаних інвалідністю, тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я встановленого зразка, алко- або наркозалежністю, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, який забезпечує надання первинної медичної допомоги, на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебувала на диспансерному обліку (далі - складні життєві обставини);

- сплатили (за них сплачено) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії або перед місяцем, у якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина. Водночас особі, яка працює за строковим трудовим договором, житлову субсидію може бути призначено лише у разі, коли строк дії строкового трудового договору є більшим, ніж строк, на який призначається житлова субсидія;

7) громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або не сплачує суми до повернення, визначені відповідним структурним підрозділом з питань соціального захисту населення;

8) у разі отримання від підприємств – надавачів послуг інформації про наявність простроченої понад три місяці заборгованості з оплати послуг, загальна сума якої перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Житлова субсидія у такому випадку призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку;

9) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою).

                Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради

(За матеріалами Мінсоцполітики України)


_________________________________

Куди звертатись для призначення субсидії, які документи подаються, на який термін надається субсидія

Куди звертатись для призначення субсидії?

Особа, яка зареєстрована (проживає) у житловому приміщенні, має звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації (фактичного проживання). З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються від громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх на папері поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

Для оформлення субсидії онлайн треба перейти за посиланням ,,Оформлення субсидії онлайн" на сторінці https://www.msp.gov.ua/timeline/subsidii.html.

У паперовому вигляді заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

Які документи подаються?

Громадянин надає:

– заяву про призначення та надання житлової субсидії,

– декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

За потреби можуть бути також додані:

– договір найму (оренди) житла (за наявності),

– довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в ДФС, ПФУ)

- інші документи, які необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби), наприклад, документами, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації. Такими документами можуть бути:

довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, у тому числі легалізовані в Україні документи про набуття страхового стажу в іншій країні;

довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;

акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;

договори оренди житла в іншому місці тощо.

Зразок заповнення заяви про призначення та надання житлової субсидії

Зразок заповнення декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

На який термін надається субсидія?

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

У разі встановлення постачальником теплової енергії двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії житлова субсидія надається в неопалювальний сезон на оплату цієї послуги на умовно-постійну частину двоставкового тарифу.

Після закінчення терміну отримання субсидії органи соціального захисту населення здійснюють самостійно розрахунок субсидії на наступний період без звернень громадян (крім сімей, у складі яких є особи, в яких за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України взагалі відсутні доходи або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; внутрішньо переміщені особи; особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства; особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків); особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають).

Отримувачі субсидії зобов’язані повідомляти протягом місяця органи соціального захисту населення про наступні зміни:

складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соціального статусу;

переліку отримуваних послуг;

зміна виконавця послуг;

про здійснення одноразової покупки, придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень, а також здійснення на цю суму платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування); внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації; благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів); надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики.

набуття право власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа), житлові приміщення в місті або в селищах міського типу;

здійснення операцій з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень.

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік на підставі заяви особи.

Структурним підрозділом з питань соціального захисту населення приймається рішення про:

призначення житлової субсидії;

непризначення житлової субсидії (у разі, коли за результатами розрахунку житлової субсидії її розмір має нульове або від’ємне значення);

відмову в призначенні житлової субсидії.

У разі прийняття рішення про призначення (непризначення) житлової субсидії структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє заявнику про прийняте рішення протягом трьох календарних днів з дня його прийняття. При цьому структурний підрозділ з питань соціального захисту населення самостійно обирає форму такого повідомлення (в паперовому або електронному (за наявності адреси електронної пошти) вигляді та спосіб для повідомлення (особиста бесіда, поштовий зв’язок, смс-повідомлення, електроні засоби зв’язку, електронна пошта (за наявності), повідомлення через Портал Дія).

У разі прийняття рішення про відмову в призначенні житлової субсидії структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє заявнику про прийняте рішення протягом трьох календарних днів з дня його прийняття. При цьому структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформує заявника про прийняте рішення в паперовому вигляді з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження прийнятого рішення.

Громадяни, яким надається житлова субсидія, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитих житлово-комунальних послуг, в незалежності від розміру нарахованої йому субсидії.

Інформацію щодо призначення субсидій можна дізнатися в Єдиному державному реєстрі отримувачів житлових субсидій, який знаходиться у відкритому доступі на сайті https://subsidii.ioc.gov.ua.

Як перевірити призначення житлової субсидії онлайн?

Громадяни можуть перевірити призначення житлової субсидії за даними Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій, який знаходиться у відкритому доступі за посиланням https://subsidii.ioc.gov.ua.

Пошук у зазначеному реєстрі здійснюється за адресою домогосподарства. Для користувачів доступна інформація про те, чи призначена субсидія домогосподарству, про термін, на який призначено субсидію, про суми щомісячних нарахувань, а також, де міститься особова справа – назва органу соціального захисту населення.

Інформація у реєстрі оновлюється один раз на місяць – на початку поточного місяця за попередній місяць.

Управління соцільного захисту населення

Ніжинської міської ради

(за матеріалами Мінсцполітики України)

_____________________________________________________________________

Допомога багатодітним сім'ям до першого вересня

 

6 серпня набрала чинності постанова КМУ №803, якою запроваджено виплату з 2021 року одноразової грошової допомоги у розмірі 2000 грн на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року.

Постановою затверджено Порядок виплати одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року

Виплату цієї одноразової грошової допомоги здійснюватиме Мінсоцполітики за рахунок коштів бюджетної програми 2501030 "Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення".

         Який розмір допомоги?

Грошова допомога надаватиметься одноразово у 2021 році у розмірі  2 000 гривень на дитину.

Розмір одноразової грошової допомоги не включатиметься до доходів під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї (домогосподарства).

         Хто зможе отримати таку допомогу?

Одноразова грошова допомога:

- виплачуватиметься багатодітним сім’ям, які станом на 1 серпня 2021 р. є одержувачами державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

- призначатиметься на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої сім’ї, яка станом на 1 серпня 2021 р. має вік  6 - 18 років (включно).

 

         Як отримати допомогу?

Виплата одноразової грошової допомоги проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за матеріалами справ одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з числа багатодітних сімей без звернення таких одержувачів.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення перерахують бюджетні кошти на рахунки одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, відкриті в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта».

 

Коли буде виплачено допомогу на дітей для підготовки до навчального року?

 

Виплата допомоги має відбутись не пізніше 25 серпня.

 

За попередніми розрахунками таку допомогу у розмірі 2000 гривень одержать 58 багатодітних малозабезпечених родин - мешканців Ніжинської міської територіальної громади для підготовки до школи 141 дитини.

Більш детальну інформацію щодо виплати допомоги можна отримати за телефонами: (098)3485183;  (068)7970080;  (04631)71812.

Управління соціального захисту населення

Ніжинської міської ради


___________________________________________________________________

Міністерство соціальної політики України

 розробляє нові стимули для

працевлаштування людей з інвалідністю

 

Міністерство соціальної політики України розробляє нові стимули для працевлаштування людей з інвалідністю. Про це повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна під час презентації нового пілотного проекту «Працюй вільно».

 

Серед головних стимулів Міністр назвала:

 •  оплачувані контракти з роботодавцями на навчання та стажування людей з інвалідністю на робочому місці;
 •  компенсація роботодавцю протягом двох років з моменту працевлаштування зарплати, податків та соціальних внесків, сплачених за працюючу людину з інвалідністю, у розмірі 50-100% фактичних витрат у залежності від ступеню інвалідності працівника;
 •  розвиток програми надомної праці людей з інвалідністю в інтересах бюджетних закладів.

 

«Діюче законодавство, як показує практика, не дає достатньої мотивації роботодавцям працевлаштовувати людей з інвалідністю. Досвід успішних країн Європейського Союзу свідчить, що головним інструментом роботи в цьому напрямі має бути дієвий комплекс стимулюючих заходів для роботодавців», –  зазначила Марина Лазебна.

 

За словами Міністра, Мінсоцполітики також розпочало підготовку програми «Рука допомоги» для осіб з інвалідністю, які хочуть заснувати власний бізнес. Марина Лазебна зазначила, що держава запропонує цим людям пільгову безвідсоткову допомогу на закупівлю обладнання та матеріалів для ведення бізнесу строком на п’ять років, а повертати її вони зможуть за рахунок сплачених податків.

 

Проект «Працюй вільно» – спільна ініціатива Міністерства соціальної політики України, громадської організації «Громадський рух Соціальна єдність» за підтримки Ради Європи.

 

 

Мінсоцполітики розпочало

пілотний проект «Працюй вільно»

для допомоги у працевлаштуванні людей з інвалідністю

 

Повноцінне працевлаштування людей з інвалідністю на гідно оплачувані робочі місця є одним з головних наших завдань», – заявила Міністр соціальної політики України Марина Лазебна під час презентації нового пілотного проекту «Працюй вільно», покликаного полегшити працевлаштування людям з інвалідністю.

За даними Міністерства соціальної політики, сьогодні в Україні працює лише близько 600 тис. людей з інвалідністю працездатного віку. При цьому могли б працювати ще більше ніж 1,5 млн людей з інвалідністю. Тобто, для майже 60% гарантоване право на працю залишається з різних причин не реалізованим.

Марина Лазебна вважає, що цю проблему необхідно вирішувати комплексно – на законодавчому рівні, на рівні комунікацій з роботодавцями, на рівні якісної освіти, яка має відповідати потребам ринку праці, та створення доступної інфраструктури. «Ці напрями необхідно відпрацьовувати паралельно, адже нереалізованість хоча б одного з них може звести нанівець досягнення в інших. У центрі нашої уваги буде людина з усіма проблемами, які заважають її повноцінній реалізації», - зазначила Міністр.

Проект реалізується на базі спеціально створеного національного соціального порталу «Вільно», який стане комунікаційним майданчиком, де люди з інвалідністю зможуть знайти роботу за вподобанням, а роботодавці – проводити співбесіди в режимі онлайн, за потреби – із сурдоперекладом, та знаходити кваліфікованих працівників. Портал має три основних складові: навчання, працевлаштування, інтерактивна мапа доступності закладів та установ.

Також в рамках проекту працюватимуть програми адаптації навичок кандидата до вимог роботодавця. Пройшовши короткий навчальний курс, людина отримає мінімальний обсяг знань, достатній для початку роботи на новому місці.

За словами Марини Лазебної, соціально відповідальний бізнес зацікавлений у працевлаштуванні людей з інвалідністю, але часто не знає, де їх шукати, як адаптувати умови роботи до потреб людей з інвалідністю, як адаптувати їх навички до своїх потреб.

«Міністерство соціальної політики почало з себе та запровадило спеціалізовану програму стажування для фахівців з інвалідністю, і перша людина у нас вже проходить стажування в юридичному департаменті. Я запропоную всім міністерствам і державним закладам долучитись до цієї ініціативи», – наголосила Марина Лазебна.

 

 

 

 

 

 

Агентством стратегічних рішень ShiStrategies, яке  є консультантом Проекту Міністерства соціальної політики України за підтримки Світового банку «Підготовка та впровадження інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо популяризації Проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», в рамках спільної ініціативи Міністерства соціальної політики України, проекту Ради Європи «Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні» та громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність» здійснило опитування роботодавців.

         Всього було опитано понад сто компаній в усіх регіонах України, які представляють великий, середній та малий бізнес.

 

Результати опитування свідчать про поступове зростання готовності роботодавців до працевлаштування осіб з інвалідністю і створення для них комфортних умов праці. Цей прогрес зумовлений розвитком програм соціальної відповідальності бізнесу на українських підприємствах.

          

 Готовність роботодавців

працевлаштовувати людей з інвалідністю зростає

41% роботодавців готові працевлаштовувати осіб з інвалідністю понад встановлену державою квоту у 4% середньооблікової чисельності штатних працівників. Ще 4% роботодавців зовсім не бачать різниці під час працевлаштування людей із обмеженими можливостями, для них головне - рівень кваліфікації і вмотивованості кандидата на посаду. Водночас 55% роботодавців не бачать потреби у працевлаштуванні осіб з інвалідністю після заповнення встановленої законодавством квоти.

 

Бізнес потребує допомоги держави

для працевлаштування осіб з інвалідністю

33% підприємців назвали вагомим стимулом для працевлаштування осіб з інвалідністю податкові пільги, ще 24% - фінансову допомогу на придбання матеріалів та устаткування для облаштування робочого місця. Для 2% роботодавців важливою виявилась наявність оплачуваного державою фахівця, який би здійснював супровід особи з інвалідністю на період адаптації на робочому місці. Водночас 39% підприємців заявили, що здатні впоратись з усіма проблемами працевлаштування інвалідів самостійно і допомога держави їм не потрібна. А ще 2% опитаних вважають, що краща допомога з боку держави – «не заважати працювати».

 

Українські роботодавці готові інвестувати

в обладнання робочих місць для осіб з інвалідністю

43% роботодавців готові витрачати власні кошти на пристосування робочих місць для осіб з інвалідністю у разі прийняття рішення про їх працевлаштування. Ще 4% роботодавців вже здійснили інвестиції у адаптацію робочих місць.

              Водночас 53% роботодавців поки не готові витрачати власні кошти на пристосування робочих місць до потреб працівників з інвалідністю. Більша частина з них вважає, що на це повинна витрачатись держава.

 


_________________________________

«Рука допомоги» повертається

 

         Ти завжди мріяв мати власний бізнес – ЦЕ ТВІЙ ШАНС!

         З 1 січня 2022 року в Україні починає діяти державна підтримка малозабезпечених та довготривалих безробітних.

         Бажаючим вийти зі стану бідності малозабезпеченим і безробітним буде запропонована допомога розміром  до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – 97500 грн.) для оплати рахунків  на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів.

Порядок надання допомоги затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021р. №397 «Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей».

Очікується, що нова програма стане дієвим механізмом виводу довготривалих безробітних та отримувачів державної допомоги зі стану бідності. Вона допоможе їм повернутися до активного соціального життя, а держава отримає податки від нових підприємців.

Допомогу можна буде повертати за рахунок сплачених у процесі підприємницької діяльності податків і соціальних внесків. Крім того, якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати допомогу державі буде не потрібно.

Сума даної фінансової допомоги не буде враховуватися під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій.

     Для отримання фінансової допомоги особа, яка виявить бажання провадити підприємницьку діяльність, повинна буде особисто подати заяву до центру зайнятості або за наявності технічної можливості через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

          В якості пілотного проекту «Рука допомоги» вже діє в Харківській, Полтавській та Львівській областях, а з 2018 року — також в окремих об’єднаних територіальних громадах Житомирської, Донецької та Чернігівської областей. Учасниками проекту стали понад п’ять тисяч українців з числа малозабезпечених та внутрішньо переміщених осіб, з них понад 200 — отримали фінансову допомогу та стали підприємцями.

Залишились питаня – телефонуй 098-876-99-56 або пиши на електронну пошту: [email protected].

 

Управління соціального захисту населення

Ніжинської міської ради

_____________________________________________________________________________________________________________

Повідомте про відсутність права на субсидію

Як і в попередні роки, житлові субсидії на наступний період (з травня 2021р. по квітень 2022р.) більшості домогосподарств призначатимуться автоматично - без особистого звернення.

Нові заяву та декларацію для її отримання в обов’язковому порядку необхідно подати домогосподарствам, яким житлова субсидія по квітень 2021 року була призначена:

- у грошовій безготівковій формі (з травня цього року всі субсидії будуть розраховуватися і виплачуватися громадянам виключно у готівковій формі, тому необхідно надати номер поточного рахунку в банку для виплати коштів у готівковій формі)

- без урахування окремих осіб із числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації (в т.ч. необхідно подати документи щодо непроживання цих осіб за місцем реєстрації);

- за фактичним місцем проживання осіб (орендарі, внутрішньо переміщені особи) (в т.ч. необхідно підтвердити місце фактичного проживання).

При цьому звертаємо увагу громадян, яким субсидія буде призначена на наступний період без звернення (тобто автоматично), що вони повинні до 1 вересня цього року повідомити управління про наявність умов, за яких житлова субсидія не призначається (пункт 14 Положення), а саме про те, якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства

1) має у власності:

     -  новий транспортний засіб, якому менше ніж 5 років з дати випуску (крім мопеда, причепа),

-  два транспортні засоби, з року випуску яких минуло менше ніж 15 років (крім мопеда, причепа),

-  два і більше житлових приміщення (квартири, будинки).

2) на травень 2021 року має на депозитних банківських рахунка кошти у сумі, що перевищує 100 тис. грн.

3) протягом 12 місяців (травень 2020р. – квітень 2021р.) купив на суму більше 50 тис. грн.:

-  іноземну валюту, банківські метали,

-  земельну ділянку, квартиру, будинок, інше нерухоме майно,

-  транспортний засіб (механізм),

-  цінні папери, віртуальні активи,

-  будівельні матеріали та інші товари довгострокового вжитку,

-  оплатив будь-які роботи або послуги,

-  здійснив інші платежі та витрати.

4) перебував за кордоном сукупно більше 60 днів.

Неповідомлення управління про наявність в домогосподарстві цих обставин, вподальшому зумовить переплату субсидії та необхідність її повернення одержувачем субсидії до державного бюджету.    

Управління соціального захисту населення

Ніжинської міської ради

______________________________________________________________________________________________

ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ ЩОДО НОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРИЗНАЧЕННЯ І НАРАХУВАННЯ СУБСИДІЙ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

 

Нові правила призначення і нарахування субсидій викликають багато запитань у існуючих та потенційних отримувачів. Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради підготувало відповіді на питання, що найчастіше зустрічаються.

 

Які документи потрібні для переоформлення житлової субсидії згідно з новими правилами?

Як і раніше, у загальному випадку, для призначення субсидії потрібно подати:

- заяву відповідної форми,

-  декларацію відповідної форми,

            - копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);

 -  договір наймання (оренди) житла (у разі наявності);

             - інші документи, які не передбачені цим пунктом, але відповідно до цього Положення необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби).

 

Для отримання бланків і подання документів обов’язково особисто приходити до управління соціального захисту?

Ні, заяви про призначення та надання житлової субсидії й декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії можна отримати безкоштовно безпосередньо в управлінні. Але їх також можна роздрукувати з сайту Міністерства соціальної політики   (у цьому людям похилого віку можуть допомогти діти, онуки, знайомі). І тоді нікуди не треба ходити.

Заповнивши ці форми, можна відправити їх поштою на адресу управління соціального захисту населення (м.Ніжин, вул. Гоголя, 6). 

Можна також заповнити бланки в електронному вигляді і надіслати їх електронною поштою через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики в розділі «Е – СЕРВІСИ» - «ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ».

Більшість отримувачів субсидій – пенсіонери, які не вміють користуватися інтернетом і звикли всі питання вирішувати особисто. Як тут бути?

 Пенсіонерам у заповненні та надісланні документів можуть допомогти діти, онуки, сусіди, знайомі. Люди поступово адаптуються до технічних новацій. І кількість звернень в електронній формі постійно зростає.

 

До якого часу можна подати документи на  отримання субсидії в неопалювальний період?

Для громадян, які мають оновити документи для призначення субсидії, перехідний період триватиме з травня до кінця вересня, тобто, подавати документи можна протягом п’яти місяців. При цьому, незалежно від строку звернення, субсидія буде призначена і нарахована з травня.

 

Чи всім одержувачам необхідно подавати документи для продовження отримання субсидії?

Ні. Відповідно до рішення Уряду від 19 травня цього року встановлено, що розгляд питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, проводиться без звернень громадян, крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

- надавалася у грошовій безготівковій формі;

- була призначена за фактичним місцем проживання особам, які орендують житлові приміщення на підставі договору найму; індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію; внутрішньо переміщеним особам;

- була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації.

 

Чи можна зараз оформлювати субсидію вже на опалювальний період?

Наразі проводиться оформлення субсидії на неопалювальний період. Але субсидії призначаються з 1 травня й до кінця наступного опалювального періоду, тобто, до 30 квітня 2022 року. До поданих зараз документів інших у жовтні чи листопаді додавати нічого не потрібно. Як і раніше, інформацію про доходи громадян органи соцзахисту населення отримуватимуть самостійно. Відповідні запити будуть опрацьовуватися у режимі автоматичного обміну інформацією з Пенсійним фондом, фіскальною службою, фондами соціального страхування.

 

Як призначатиметься субсидія на понаднормову житлову площу?

Норма житла, на яку призначається субсидія, на домогосподарство з однієї особи складає майже 49 кв. м., і 13,65 - на кожну наступну особу. Тобто, на сім’ю з трьох осіб - близько 75 кв.

 Постановою, яка регламентує призначення житлових субсидій, визначено, що субсидія на понаднормову площу розповсюджується лише в одному випадку - якщо до складу домогосподарства входять непрацюючі непрацездатні особи (особи з інвалідністю, пенсіонери, діти). У таких випадках субсидії на понаднормову площу, як і в попередні опалювальні періоди, будуть нараховані автоматично на підставі інформації про склад домогосподарства та про соціальний статус його членів.

У наданні субсидії відмовлять, якщо:

- площа квартири перевищує 130 кв. м,

- площа будинку понад 230 кв. м.

 

Чи існують винятки в призначенні субсидій власникам кількох житлових помешкань?

Виняток буде зроблено для житлових приміщень, які:

-розташовані в сільській місцевості,

-перебувають у спільній власності (сумісній або частковій),

- непридатні для проживання,

-знаходяться на тимчасово окупованих територіях і територіях на лінії зіткнення.

 

Чи передбачена субсидія у випадку, якщо хтось із членів родини мешкає за іншою адресою чи за кордоном?

Працездатні особи, котрі більше 60 днів відсутні за місцем реєстрації й не декларують своїх доходів,  втрачають права на субсидію. Тож треба або задекларувати доходи, або змінити склад домогосподарства, інакше кажучи, місце реєстрації.  На це, відповідно до закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» , дається 30 днів.

Але якщо людина працює за кордоном й офіційно сплачує там податки, лікується чи доглядає за дитиною, то малозабезпечені члени її домогосподарства в Україні мають право на субсидію.  

Чи можуть претендувати на житлові субсидії власники індивідуальних транспортних засобів?

Якщо конкретний член одного домогосподарства має транспортний засіб, випущений менше п’яти років тому або два чи більше транспортних засобів віком не старше 15 років, то субсидія в такому випадку не призначається.

 

Які зміни в нарахуванні субсидій чекають власників розділених особових рахунків?

Ніяких змін не буде. Якщо в одному домогосподарстві мешкають дві родини чи більше, які сплачують комунальні послуги на різні особові рахунки, і це документально підтверджено, їм субсидії будуть призначатися на загальних підставах.

 

Яку суму грошей можна тримати на банківському депозиті, щоб людина не втратила права на субсидію?

 Попередньо була визначена сума в еквіваленті 25 прожиткових мінімумів або 56 тисяч гривень. Зараз ця сума становить 100 тисяч гривень. При цьому до сукупного доходу при розрахунку розміру субсидії дивіденди, отримані від розміщення депозиту, враховуватися не будуть.

 

Чи вплине на призначення субсидії сплата за навчання або лікування, якщо це буде велика сума?

 Ні.

 

Які категорії населення втратять право на субсидії?

Право на субсидії втратять ті, хто:

- здійснив покупку квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень одноразово протягом року, що передує року звернення за субсидією;

- має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 100 тисяч гривень;

- здійснив купівлю-продаж валюти та банківських металів протягом року до звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень;

- декларує відсутність доходу і перебував за кордоном понад 60 днів, за винятком перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною;

- має заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг та з оплати аліментів понад три місяці;

- не повернув до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період;

- має транспортний засіб, якому менш ніж 5 років з дати випуску (крім мопеда і причепа);

- має більше ніж один транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років з дати випуску (крім мопеда і причепа);

- не має доходів і при цьому ніде не навчався, не працював, не мав статусу безробітного.   

 

Які найпоширеніші способи зловживань при оформленні державних субсидій було виявлено при верифікації?

Найтиповіші зловживання пов’язані з поданням недостовірних даних про склад домогосподарства або приховування інформації про його зміну та здійснення дороговартісних покупок на суму понад 50 тисяч гривень одномоментно (транспортних засобів та іншого майна).

Дехто робить внески до статутних капіталів, великі благодійні внески на розвиток підприємств, купує корпоративні права чи акції й при цьому позиціонує себе як безробітного чи такого, що живе на мінімальну зарплату. Однак говорити про масовість таких зловживань і що це не дасть більшості оформити житлову субсидію, недоречно. Дійсно вразливим верствам населення, для яких сплата комунальних послуг у повному обсязі є непосильною, хвилюватися не треба. 

 

З 1 травня завершився процес монетизації субсидій. Яким чином ті, хто отримував їх у безготівковій формі, зможуть отримати «живі» гроші?

Монетизація субсидій почалася у 2019 році, і житлова субсидія надавалася грошовими коштами, але двома різними механізмами.

Готівку у минулому опалювальному періоді отримували 93% субсидантів, а 7% (це 660 домогосподарств) користувалися безготівковою формою, яку адміністрував «Ощадбанк». Принциповим положенням нових правил призначення субсидій є завершення процесу їх монетизації. Перехід винятково на грошову форму отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг дасть можливість громадянам оперативно управляти залишками коштів після всіх розрахунків, не чекаючи закінчення опалювального сезону.

Всі, хто користувався безготівковою субсидією в минулому опалювальному періоді, зможуть отримати відповідні кошти до грудня поточного  року. Тим, хто має рахунок в Ощадбанку, вони надійдуть вже у червні, а хто не має його, повинні відкрити, щоб отримати гроші, зекономлені протягом минулого опалювального періоду, які можна буде використати на власні потреби. 

________________

Нові зміни в правилах призначення житлових субсидій з травня 2021 року

19 травня 2021р. Уряд в черговий раз оновив умови призначення житлових субсидій.

Принциповим положенням нових правил призначення житлової субсидії є завершення процесу її монетизації. Всі субсидії з травня будуть розраховуватися і виплачуватися громадянам виключно у готівковій формі - на рахунок в уповноваженому банку.

Це дасть можливість громадянам оперативно управляти цими коштами, і після оплати житлово-комунальних послуг вони зможуть вільно розпоряджатися зекономленими сумами субсидій.

Тому громадянам, які користувалися безготівковою субсидією минулого опалювального періоду або отримували субсидію через поштові відділення бажано відкрити рахунки в банківських установах для перерахування наданої житлової субсидії.

Як і в попередні роки, житлові субсидії на наступний період (з травня 2021р. по квітень 2022р.) більшості домогосподарств призначатимуться автоматично - без особистого звернення.

Проте, в обов’язковому порядку подати оновлені документи (заяву та декларацію) для її отримання необхідно домогосподарствам, яким житлова субсидія була призначена:

- без урахування окремих осіб із числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації (в т.ч. необхідно подати документи щодо непроживання цих осіб за місцем реєстрації);

- у грошовій безготівковій формі (в т.ч. необхідно надати номер поточного рахунку в банку для виплати коштів у готівковій формі);

- за фактичним місцем проживання осіб (орендарі, внутрішньо переміщені особи) (в т.ч. необхідно підтвердити місце фактичного проживання).

         Про призначення субсидії управління інформуватиме отримувача смс – повідомленням.

         Звертаємо увагу громадян на наявність низки обставин, за яких субсидія не призначається

         Згідно з рішенням Уряду для недопущення переплати державних коштів одержувачі субсидій повинні до 1 вересня цього року повідомити управління про наявність  цих обставин, а саме про те, що будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства

1) має у власності:

-  транспортні засоби, з року випуску яких минуло менше ніж 15 років (крім мопеда, причепа),

-  два і більше житлових приміщення (квартири, будинки).

2) на травень 2021 року має на депозитних банківських рахунка кошти у сумі, що перевищує 100 тис. грн.

3) протягом 12 місяців (травень 2020р. – квітень 2021р.) купив на суму більше 50 тис. грн.:

-  іноземну валюту, банківські метали,

-  земельну ділянку, квартиру, будинок, інше нерухоме майно,

-  транспортний засіб (механізм),

-  цінні папери, віртуальні активи,

-  будівельні матеріали та інші товари довгострокового вжитку,

-  оплатив будь-які роботи або послуги,

-  здійснив інші платежі та витрати.

4) перебував за кордоном сукупно більше 60 днів.

Повідомлення про ці обставини в довільній формі можна надіслати   поштою або повідомити особисто. 

 

Управління соціального захисту населення

Ніжинської міської ради


________________________________________________________________________________________________________________

Психологічна реабілітація

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб

 

Порядок проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1057.

 

Відповідно до цього нормативно-правового акта особа, яка виявила бажання отримати послуги з психологічної реабілітації, звертається до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації із заявою, складеною в довільній формі, до якої додаються:

- копія посвідчення (засвідчена підписом особи), що підтверджує наявність одного із статусів;

- копія документа (засвідчена підписом особи), що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, або копія документа про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (у разі відсутності у посвідченні ветерана війни посилання на норму Закону, відповідно до якої установлено статус);

- копія свідоцтва про шлюб ( для дружин/чоловіків учасників АТО/ООС ).

 

Користуючись Переліком суб’єктів надання послуг, який формується Управлінням на основі інформацій про оздоровчі заклади, особа обирає заклад, на базі якого бажає отримати послуги.

 

Після узгодження дати початку проведення психологічної реабілітації укладається тристоронній договір між Управлінням, суб’єктом надання послуг та учасником АТО.

 

Тривалість курсу психологічної реабілітації не може перевищувати 18 днів та проводитися не більше ніж один раз протягом року.

 

Витрати на оплату проїзду до суб’єкту надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад відшкодовується учасникам АТО Управлінням на підставі поданих проїзних документів.

 

Отримати детальнішу інформацію з цього питання можна в Управлінні соціального захисту населення Ніжинської міської ради за адресою:

м. Ніжин, вул. Гоголя, 6, кабінет № 5, або за телефоном 7-34-33.

 

До Переліку суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації у 2021 році включено:

 

 • дочірнє підприємство «Південь-Курорт-Сервіс» на базі санаторію «Орізонт», смт.Сергіївка, м.Білгород-Дністровський, Одеська область (наказ начальника УСЗН Ніжинської МР від 05 травня 2021 року № 25)

             • товариство з обмеженою відповідальністю санаторій «Токарі», с.Токарі, м.Лебедин, Сумська область (наказ начальника УСЗН Ніжинської МР від 05 червня 2020 року № 42)

  


 • товариство з обмеженою відповідальністю «Плай-Курорт Сервіс», смт.Сергіївка, м.Білгород-Дністровський, Одеська область (наказ начальника УСЗН Ніжинської МР від 17 травня 2021 року № 27)

 

______________________________________________________________________________________________________________

Звіт про проведення

зовнішньої оцінки якості соціальних послуг

в Територіальному центрі соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради

за  2020 рік

 

На виконання Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 449, наказу начальника управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради від 29 грудня 2020 року № 96 «Про проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради» в період з 20 січня по 15 лютого 2021 року організовано та  проведено зовнішню оцінку надання соціальних послуг особам, які перебувають на обслуговуванні в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради (далі – Територіальний центр) за 2020 рік.

Під час зовнішнього оцінювання було проведено опитування отримувачів соціальних послуг, в тому числі  телефонне. В опитуванні взяли участь 537 отримувачів соціальних послуг, з них соціальної послуги  догляду  вдома – 412 осіб, соціальної адаптації – 125 особи.

Проблемні питання отримувачів соціальних послуг розглядаються у  територіальному центрі у найкоротші терміни. Здійснюється оперативне реагування на телефонні звернення та проводиться робота щодо надання роз’яснень отримувачам соціальних послуг.

Проведено бесіди/співбесіди з соціальними робітниками.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувались такі показники якості соціальних послуг: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувачів соціальних послуг, професійність.

Адресність та індивідуальний підхід (100% - статус «добре»): індивідуальні потреби у соціальних послугах визначаються відповідно до звернень громадян. Всі особові справи отримувачів соціальних послуг містять індивідуальні плани надання соціальних послуг за формою відповідно до Державного стандарту. За потреби своєчасно проводиться повторне визначення індивідуальних потреб.

Результативність (90% - статус «добре»):  90% опитаних підопічних задоволені  рівнем надання соціальних послуг (догляд вдома, соціальна адаптація), що відображається покращенням їх емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавались.

Своєчасність (100% - статус «добре»): укладання договору про надання соціальних послуг проводиться у відповідності до вимог Державного стандарту.

Терміни надання соціальних послуг відповідають зазначеним в індивідуальному плані.

         Доступність та відкритість (90% - статус «добре»): Територіальний центр знаходиться в зручному для жителів місці, має зручне транспортне сполучення. Приміщення відповідає санітарним та протипожежним нормам. Будівля обладнана пандусом та кнопкою виклику, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету/посадової особи.

Наявні інформаційні стенди, інформаційні картки з переліком послуг та порядком їх надання, інформація про зміст соціальних послуг, які надаються центром, журнал реєстрації звернень громадян, скринька для скарг та пропозицій, графік прийому громадян.

Робота Територіального центру постійно висвітлюється в засобах масової інформації, на офіційному сайті Ніжинської міської ради та в соцмережі Facebook (сторінка «Територіальний центр Ніжинської міської ради», група «Ніжинський Територіальний Центр соціального обслуговування»).

Повага до гідності отримувача соціальної послуги (100% - статус «добре»): працівники центру у своїй роботі керуються Етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи територіального центру, застосовують індивідуальний підхід та з повагою ставляться до отримувачів соціальної послуги, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

За результатами аналізу звернень, запитів, відгуків отримувачі соціальних послуг не висловлювали зауважень.

    Професійність (90% - статус «добре»): штатний розпис сформовано відповідно до законодавства на підставі та з урахуванням спеціалізації Територіального центру.

Працівники Територіального центру володіють знаннями й навичками які відповідають кваліфікаційним вимогам. У Територіальному центрі забезпечено чітку регламентацію трудової діяльності, раціональний розподіл праці, створено дієвий механізм розмежування функцій, повноважень і відповідальності працівників.

Розроблено програму навчання та підвищення кваліфікації соціальних працівників (робітників) протягом року, затверджено «Положення атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги» (додаток № 11 до колективного договору) відповідно до Закону України «Про професійний розвиток працівників» та наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01 жовтня 2012 року № 612 «Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги». Виробничі наради проводяться з керівниками структурних підрозділів Територіального центру кожного понеділка, з соціальними робітниками – кожної середи; розширені наради з працівниками проводяться щомісяця. Ведуться протоколи нарад.

Всі соціальні робітники забезпечені спецодягом, взуттям, інвентарем, засобами індивідуального захисту. Проїзними квитками соціальні робітники не забезпечуються та виплата грошової компенсації за їх придбання не здійснюється.

Фахівці Територіального центру постійно підвищують свій професійний рівень, беруть участь у нарадах, конференціях, семінарах, тренінгах, круглих столах тощо.

Зручність (100% – статус «добре»): отримувачі соціальних послуг, які перебувають у складних життєвих обставинах, мають можливість обирати зручний для них час отримання соціальної послуги.

Зовнішня оцінка якості надання соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювалися статуси, які переважали).

 Показники

якісні

Від 80% до 100%

(добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

«Добре»

-

-

Результативність

«Добре»

-

-

Своєчасність

«Добре»

-

-

Доступність та відкритість

«Добре»

-

-

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«Добре»

-

-

Професійність

«Добре»

-

-

Зручність

«Добре»

-

-

 

 Показники кількісні

Від 0 %

до 20 %

Від 21 %

до 50%

Від 51 %

до 100%

 

Кількість скарг та результат їх розгляду

«Добре»

-

-

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги

 

-

-

«Добре»

  Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

продовжувати роботу з суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг, показники відповідають встановленому статусу – «добре».

Заплановані заходи для покращення роботи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради:

- систематично проводити наради з питань вивчення законодавства у сфері надання соціальних послуг;

-  в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіального центру та забезпеченню проїзними квитками соціальних робітників або виплаті грошової компенсації за їх придбання;

-  брати участь в конкурсах проектів, реалізація яких дасть можливість стимулювати соціальну активність людей похилого віку, осіб з інвалідністю та розширити можливості для їх знань, умінь і навичок;

-  продовжувати співпрацю з громадськими організаціями, благодійними фондами, релігійними конфесіями, установами та закладами міста.

 

 


Звіт про результати проведення

внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг в територіальному центрі соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради

за 2020 рік

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 449 «Порядок проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» та на виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2013 року № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради було проведено внутрішню оцінку якості (далі – оцінка)  та моніторинг соціальних послуг за 2020 рік.

В ході організації та проведення моніторингу та оцінки застосовувався Порядок проведення  внутрішньої оцінки якості соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради, який  затверджено наказом  від 23 червня 2020 року № 5-0, також створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, призначено відповідальну особу, затверджено план проведення оцінки та план засідань комісії.

Оцінка якості соціальних послуг визначалась за такими показниками якості: адресність та індивідуальний підхід; результативність; своєчасність; доступність та відкритість; зручність; повага до отримувача; професійність. Під час проведення внутрішньої оцінки якості застосовувалися такі методологічні заходи: перевірка та аналіз документації, спостереження за процесом надання соціальних послуг; бесіди з персоналом Територіального центру та отримувачами соціальних послуг. Задля отримання найбільш об’єктивної інформації щодо якості соціальних послуг, необхідної для вивчення реального стану надання соціальних послуг і відповідності їх вимогам Державним стандартам здійснювалося вибіркове опитування отримувачів соціальних послуг.

В своїй роботі Територіальний центр керується затвердженими Міністерством соціальної політики України Державними соціальними стандартами.

Комісією визначено соціальні послуги для проведення оцінки якості, а саме:

- догляд вдома;

- соціальна адаптація.

В опитуванні, яке проводилось серед отримувачів соціальних послуг, взяли участь 836 осіб, з них отримувачів соціальної послуги  догляду  вдома - 583 особи, соціальної адаптації – 253 особи. Проводились співбесіди та телефонне опитування. З початку року від жителів міста надійшло звернення від 141 особи щодо надання їм соціальних послуг: з них 95 осіб зараховані у відділення соціальної допомоги вдома та отримують послугу догляду вдома та 46 осіб зараховані у відділення денного перебування та отримують послугу соціальної адаптації.

Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

 

Адресність та індивідуальний підхід (100% - статус «добре»): згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах. Всі особові справи отримувачів соціальних послуг містять індивідуальні плани надання соціальних послуг за формою відповідно до Державного стандарту догляду вдома, соціальної адаптації, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальних послуг.

 

Результативність (100% - статус «добре»): під час проведення внутрішньої оцінки було здійснено опитування 86 % підопічних, які отримують соціальні послуги догляду вдома та соціальної адаптації. З числа опитаних 94% задоволені наданням соціальних послуг (6% виявляють бажання збільшити час надання соціальних послуг та кількість відвідувань). Отримувачі соціальних послуг підтвердили покращення емоційного та психологічного стану в процесі надання соціальних послуг. За результатами проведеного опитування більшість отримувачів послуг догляду вдома та соціальної адаптації вважає, що послуги отримані у Територіальному центрі позитивно вплинули на якість їхнього життя.

Організована щоденна комунікація соціальних працівників та робітників територіального центру з отримувачами соціальних послуг з метою виявлення потреби догляду за ними, доставки їм продуктів харчування, засобів гігієни та ліків для убезпечення інфікування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Для надання необхідної соціальної допомоги малозахищеним верствам населення задіяно 48 соціальних робітників. Всі соціальні робітники надають соціальні послуги відповідно до затверджених графіків роботи. Для допомоги вразливим категоріям населення (людям літнього віку, самотнім, особам з інвалідністю) в Територіальному центрі працює Гаряча лінія (096-934-79-81).

Згідно з «Рекомендаціями для підприємств та роботодавців для запобігання поширенню COVID-19», відповідно до частини другої статті 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» систематично проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота з підопічними та працівниками центру шляхом телефонного консультування, розповсюдження інформаційно-друкованих матеріалів та висвітлення інформації на особистій сторінці у Facebook.

Організована співпраця із мережею «АТБ-МАРКЕТ», «Велмарт», Спілка Самаритян України Чернігівське об’єднання, волонтерською групою «Час для нас» щодо забезпечення продуктовими наборами, засобами індивідуального захисту, засобами гігієни, транспортними послугами з метою соціальної підтримки малозахищених верств населення.

Письмових звернень та скарг зі сторони отримувачів соціальних послуг протягом 2020 року не надходило. Зауваження отримані в телефонному режимі оперативно вирішувались шляхом позапланових відвідувань.

На виконання постанови КМУ від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусної інфекції COVID-19» та відповідно до рішення сесії Ніжинської міської ради від 29 квітня 2020 року № 9-72/2020 всі соціальні робітники Територіального центру отримали премію в розмірі 200% та відповідно до постанови КМУ від 29 квітня 2020 року № 375 здійснюються доплати у граничному розмірі до 100% заробітної плати.

Враховуючи потреби осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, з метою  підтримки їх життєдіяльності, соціальної активності та всебічного розвитку на базі відділення денного перебування Територіального центру надається соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку» та проводиться гурткова робота. Протягом року на 5 факультетах навчалось 83 особи. У зв’язку із карантином, пов’язаним з попередженням поширення коронавірусної інфекції, студенти деяких факультетів перейшли на онлайн навчання.

Значна увага приділяється організації дозвілля громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. З цією метою проводяться святкові та тематичні зустрічі, концерти, відвідування театральних вистав та концертів, екскурсії.

За партнерства і фінансування Фонду малих проєктів Міністерства закордонних справ Польщі реалізовано проєкт «Відкритий простір для людей літнього віку «Кольорове життя» загальною вартістю 499 900 грн. Метою проєкту є покращення якості надання соціальних послуг для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, задоволення їх пізнавальних і культурних інтересів, можливість відкрити для них нові види організації дозвілля та реалізація їх права на активне громадянське життя через створення  відкритого простору.

Реалізація цього проєкту дозволила:

- збільшити кількість отримувачів соціальних послуг відділення денного перебування;

- створити комфортні умови для реалізації принципу навчання людей старшого віку впродовж усього життя та підтримки фізичного, психологічного та соціального здоров’я;

- задовольнити освітні, культурні, інформаційні, дозвіллєві потреби громадян літнього віку;

- оновити матеріальне забезпечення центру, створити унікальний у межах області простір для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Розпочато реалізацію проєкту  «Творча майстерня для людей літнього віку та осіб з інвалідністю» в співпраці зі священником Романом Пушкою (Парафія Св. Володимира та Ольги УГКЦ м. Ніжин) за фінансової підтримки Благодійного фонду «Карітас-Київ». Мета проєкту – привернути увагу суспільства до життя людей похилого віку та осіб з інвалідністю, допомогти їм у відкритті та реалізації їх творчого потенціалу та підвищити життєву активність. В ході виконання проєкту планується цикл майстер-класів з художнього та декоративно – прикладного мистецтва.

 

Своєчасність (100% - статус «добре»): працівники центру дотримуються вимог розділів Державного стандарту  догляду вдома та соціальної адаптації щодо надання соціальної послуги, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовки індивідуального плану надання соціальної послуги у встановлений строк .

Складання та підписання договору про надання соціальної послуги оформлюється у відповідності до вимог Державних стандартів послуг догляду вдома та соціальної адаптації.

Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним в індивідуальному плані надання соціальної послуги.

 

          Доступність та відкритість (90% - статус «добре»): Територіальний центр знаходиться в зручному для жителів місці, має добре транспортне сполучення. Приміщення відповідає санітарним та протипожежним нормам. Будівля обладнана пандусом та кнопкою виклику, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету/посадової особи.

Наявні інформаційні стенди,  інформаційні картки з переліком послуг та порядком їх надання,  інформація про зміст соціальних послуг, які надаються центром, журнал реєстрації звернень громадян, скринька для скарг та пропозицій, графік прийому громадян, інформацію про діяльність центру розміщено на офіційному сайті Ніжинської міської ради.

Робота територіального центру постійно висвітлюється в засобах масової інформації та в соцмережі Facebook (сторінка «Територіальний центр Ніжинської міської ради», група «Ніжинський Територіальний Центр соціального обслуговування»)

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги (100% - статус «добре»): працівники центру у своїй роботі керуються Етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи територіального центру, застосовують індивідуальний підхід та з повагою ставляться до отримувачів соціальної послуги, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

За результатами аналізу звернень, запитів, відгуків отримувачі соціальних послуг не висловлювали зауважень.

В наявності стенди із зазначенням інформації про правозахисні організації та скринька для скарг та пропозицій.

    

Професійність (90% - статус «добре»): штатний розпис сформовано відповідно до законодавства на підставі та з урахуванням спеціалізації Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Працівники центру володіють знаннями й навичками які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги», затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324 із змінами та доповненнями, внесеними наказом від 25 січня 2016 року № 45.

Розроблено план роботи щодо інформаційно-просвітницької роботи та методичної підтримки персоналу. Професійне навчання працівників центру проводиться відповідно програми «Підвищення кваліфікації соціальних працівників, завідувачів відділень, залучення до надання соціальних послуг людям похилого віку», «Програма навчання на робочому місці соціальних робітників, що надають соціальні послуги людям похилого віку та особам з інвалідністю» та плану роботи установи.

За звітний період 6 працівників центру взяли участь в ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної  сфери» та програмі «Соціальні послуги в громадах – планування та реалізація» започаткованої представництвом Фонду міжнародної солідарності в Україні (SFPL UA).  2 особи отримали сертифікати.

         Виробничі наради проводяться з керівниками структурних підрозділів центру щопонеділка, з соціальними робітниками – щосереди, розширені наради з працівниками центру – щомісяця.

Всі соціальні робітники забезпечені спецодягом, інвентарем та індивідуальними засобами захисту та дезінфекторами.

Фахівці центру постійно підвищують свій професійний рівень, беруть участь в нарадах, конференціях, семінарах, тренінгах, круглих столах тощо.

 

Зручність (100% – статус «добре»): отримувачі соціальних послуг, які перебувають у складних життєвих обставинах, мають можливість обирати зручний для них час отримання соціальної послуги.

 

Внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювалися статуси, які переважали).

 

Показники

якісні

Від 80% до 100%

(добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

«Добре»

-

-

Результативність

«Добре»

-

-

Своєчасність

«Добре»

-

-

Доступність та відкритість

«Добре»

-

-

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«Добре»

-

-

Професійність

«Добре»

-

-

Зручність

«Добре»

-

-

 

 Показники кількісні

Від 0 % до 20 %

Від 21 % до 50%

Від 51 % до 100%

 

Кількість скарг та результат їх розгляду

«Добре»

-

-

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги

 

-

-

«Добре»

 

 Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

продовжувати роботу з суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг, показники відповідають встановленому статусу – «добре».

Однак, залишається проблемою відшкодування коштів соціальним робітникам за проїзд в громадському транспорті.

Заплановані заходи для покращення роботи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради:

- систематично проводити наради з питань вивчення законодавства у сфері надання соціальних послуг;

-  в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіального центру;

-  брати участь в конкурсах проєктів, реалізація яких дасть можливість стимулювати соціальну активність людей похилого віку, осіб з інвалідністю та розширити можливості для їх знань, умінь і навичок;

-  продовжувати співпрацю з громадськими організаціями, благодійними фондами, релігійними конфесіями, установами та закладами міста.

    


       Соціальний захист учасників антитерористичної  операції /
                   операції  об’єднаних  сил  та членів  їх  сімей

                   Хто  відноситься  до  учасників  АТО/ООС ?    

Учасниками  АТО/ООС є особи,  яким   згідно з  Законом  України  «Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон) встановлено  один  із  таких  статусів:

учасника бойових дій – відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті  6  Закону ;

особи з інвалідністю внаслідок війни – відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону;

учасника війни – відповідно до пункту 13 статті  9  Закону;

постраждалого учасника Революції Гідності – відповідно до статті 16-1 Закону.

 

Отриманий  статус  підтверджується одним із таких  посвідчень: учасника  бойових дій, особи  з  інвалідністю  внаслідок  війни,  учасника  війни  або  постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім’ї загиблого.

     До  осіб, які мають право  на  соціальний  захист, належать члени сімей загиблих ( померлих ) учасників  АТО/ООС :

   особи  на яких  поширюється  чинність  Закону – відповідно до пункту 1 статті  10  Закону;    

Посвідчення  учасника бойових  дій військовослужбовцям, яким надано статус учасника бойових дій, видаються органами Міноборони, МВС, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, а працівникам підприємств, яким надано статус учасника бойових дій, - Державною службою  у справах  ветеранів  війни  та  учасників  антитерористичної операції/операції  об’єднаних  сил.

     Посвідчення  особи з  інвалідністю  внаслідок  війни  видається  управлінням соціального захисту населення   за  місцем   реєстрації  громадянина   відповідн о до  Положення  про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року  № 302.

    Посвідчення  учасника  війни  видається  управлінням  соціального захисту  відповідно  до  Порядку  надання  статусу  учасника  війни особам,  зазначеним  в пункті 13 статті 9  Закону.

    Посвідчення  постраждалого  учасника  Революції  Гідності   видається  управлінням соціального захисту населення   відповідно  до переліку осіб,  які  отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затвердженого  МОЗ.

   Посвідчення  члена  сім’ї загиблого видається  управлінням соціального захисту  населення  відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону.    

Пільги  на  житлово-комунальні  послуги

     Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

                           ( п.4-6 ст.12, п.4-6 ст.13,п.4-6 ст.14,п.4-6 ст.15)                           

- знижка  плати  за  користування житлом ( квартирна плата ) в межах норм, передбачених чинним законодавством ( 21 кв.метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні ( будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю;

- знижка  плати за користування комунальними послугами ( газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;

- знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

Який  розмір відсоткової  знижки  за  спожиті  послуги  ?

учасник бойових дій –  75 % ;

особа з інвалідністю внаслідок війни – 100 % ;

учасник війни –  50 %;

постраждалий учасник  Революції Гідності – 75 %;

особа на яку поширюється чинність цього Закону – 50 % .

 Як  отримати  пільгу  ?

     Відповідно  до постанови  КМУ  від  29.01.2003 року № 117  « Про Єдиний  державний автоматизований  реєстр  осіб,  які  мають  право  на  пільги»  пільговику   необхідно  звернутися   до  управління  соціального  захисту  населення   ( вул.Гоголя,6, каб. №10-11, тел. 2-54-13 )  для   включення   до  Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру осіб, які мають право на  пільги, та  подати  заяву  з   копіями   документів ( з пред’явленням оригіналів  ),  що  підтверджують  право  пільговика  та  членів  його  сім’ї  на  пільги, а саме :

 

 • паспорти  заявника та членів сім’ї;
 • свідоцтва  про народження  неповнолітніх дітей;
 • документ, що  засвідчує  реєстрацію особи  у  Державному  реєстрі фізичних осіб – платників податків ( пільговика  та  членів сім’ї);
 • довідка  про склад  сім’ї;
 • свідоцтво  про шлюб ( за потреби );
 • посвідчення, що  підтверджує право на пільги,

а  також  надати  інформацію  про  характеристику  житла  і  послуги, щодо отримання  яких  він має  право  на  пільги  та  якими  користується.


Хто  належить  до  членів  сім’ї  пільговика ?

     Відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України  при  наданні пільг та здійсненні видатків з бюджету щодо їх виплати до членів сім'ї пільговика належать:

-дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.


Як  надаються  пільги ?

     Пільги  на   оплату  житлово-комунальних послуг надаються  щомісяця у  грошовій  формі ( готівковій або  безготівковій); на придбання твердого палива і  скрапленого газу – один раз на рік  у   грошовій  готівковій формі.  Порядок  надання  пільг  на  оплату  житлово-комунальних  послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу  у  грошовій  формі  затверджено  постановою  КМУ  від  17.04.2019 року  № 373 « Деякі  питання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання  твердого палива і скрапленого газу  у  грошовій  формі».

    Пільги надаються виходячи з соціальних норм та нормативів користування житлово-комунальними послугами, затверджених  постановою  КМУ  України   від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»

  

Забезпечення житлом

Грошова компенсація згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 719 від 19.10.2016 р. «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей».

Хто має право ?

 Право на отримання грошової компенсації на придбання житла відповідно до Постанови КМУ № 719 мають члени сімей загиблих учасників АТО/ООС та особи з інвалідністю I і II груп, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО/ООС.
 Що для цього необхідно зробити ?

1. перебувати на квартирному обліку;

2. подати заяву про призначення грошової компенсації до  управління соціального захисту населення  ( вул.Гоголя,6, каб.№ 10,11, тел.2-54-13) разом з таким  пакетом документів: 

• копія паспорту;

• посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого;

• довідку про безпосередню участь загиблого військовослужбовця або особи з інвалідністю внаслідок війни в АТО/ООС (заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях);

• рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу сім’ї — осіб, які разом із заявником перебувають на такому обліку;

• письмову згоду (у довільній формі) членів сім’ї інваліда (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;

• документ, що посвідчує родинні стосунки між заявником і загиблим, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і загиблим, між особою з інвалідністю внаслідок війни і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку;

• документ військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо);

• за наявності у заявника та/або членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі – акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири).

 Як механізм  одержання компенсації ?

1. Протягом 10 робочих днів з дня прийняття заяви з усіма необхідними документами управління  соціального  захисту  населення  обстежує матеріально-побутові умови заявника за місцем перебування на квартирному обліку, про що складає акт.

2. Протягом 10 днів після складення акта управління соціального захисту вносить до міської  комісії  подання  про  виплату  грошової  компенсації.

3. Комісія має 5 робочих днів для прийняття рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації (за наявності письмового клопотання комісія може розглядати за відсутності заявника або законного представника чи уповноваженої).

4. Протягом  3 робочих  днів  з  дати  прийняття  рішення  комісія  направляє  копію такого рішення заявнику.

5. Після отримання рішення про призначення грошової компенсації заявник звертається до Ощадбанку з заявою та копією такого рішення для відкриття спеціального рахунку та повідомляє його реквізити  управлінню  соціального захисту  шляхом  надання  копії  договору  про  відкриття  спеціального рахунка.

6. Після  надходження  державного фінансування  здійснюється  зарахування  визначеного комісією розміру коштів на спеціальний  рахунок, про що управління  соціального захисту повідомляє  заявника протягом  3 робочих днів з дня переказу коштів.

7. Отримувач компенсації обирає житло (не пізніше одного року з дня зарахування коштів) та укладає договір купівлі-продажу/інвестиційний договір купівлі-продажу майнових прав, або договір про пайову участь.

8. Договір подається  до управління  соціального  захисту, яке  протягом 5 робочих днів надає заявникові письмову згоду на перерахування коштів.

9. Отримувач компенсації подає до Ощадбанку заяву про переказ коштів на придбання житла або на інвестування його будівництва, до якої додається платіжне доручення на переказ коштів за договором купівлі-продажу житла та письмову згоду  управління  соціального захисту на перерахування коштів.

10. Після перерахування коштів на спеціальний рахунок управління соціального захисту вносить інформацію про таку виплату до Реєстру та інформує відповідні органи (у тому числі на території інших населених пунктів) про необхідність зняття з квартирного обліку заявника та членів його сім’ї, яких включено у розрахунок грошової компенсації.

11. Не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дати закінчення строку дії укладеного заявником договору купівлі-продажу, управління соціального захисту самостійно отримує інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником та членами його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.    

Як розраховується сума компенсації ?
Розмір грошової компенсації визначається за формулою:

ГК = (13,65 х Nс + 35,22 + (10 х Nп)) х Bг х Км + ПЗ

де Nс — кількість членів сім’ї загиблого військовослужбовця за однією категорією або кількість членів сім’ї особи з інвалідністю, на яких розраховується грошова компенсація;

Nп — кількість членів сім’ї заявника, які є особами з інвалідністю I чи II групи або дитиною-особою з інвалідністю внаслідок війни і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 м2 жилої площі на кожного (у тому числі на заявника);

Вг — гранична вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому заявник перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов на день звернення за грошовою компенсацією – встановлюється наказом Мінрегіонбуд "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України".

Км — коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла:

Коефіцієнт для  м.Ніжина  становить 1

для міст - обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. чоловік —1,5

для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. — 1,25

для інших міст –1

ПЗ — витрати на реєстрацію права власності і сплату потрібних податків.

 

Яке житло можна придбати за кошти субвенції ?
Одержувачі компенсації самостійно обирають житло, яке бажають придбати, і укладають договір із продавцем. Житло може знаходитись у будь-якому населеному пункті України. У одержувача є рік для поліпшення своїх житлових умов, інакше гроші будуть повернуті державі.

Житло може коштувати дорожче, ніж надана грошова компенсація, але тоді на спеціальний рахунок мають бути докладена необхідна сума коштів.

Придбати житло можна як в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринку, так і шляхом інвестування в об’єкти житлового будівництва.   

 

Як формується черга ?


Грошова компенсація виплачується у повному обсязі в порядку черговості взяття на квартирний облік та з урахуванням категорії одержувача грошової компенсації для членів сімей загиблих воїнів.

Категорії  членів  сімей  загиблих  військовослужбовців:

категорія I - дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які проживають разом з матір’ю (батьком); дружина (чоловік), якщо в особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, немає дітей (в тому числі усиновлених);

категорія II - малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які на день її смерті проживали окремо від матері (батька), якщо особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, на день смерті розлучена або не розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

категорія III - батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

категорія IV - повнолітні діти, які не мають (не мали) своїх сімей;

категорія V - повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

категорія VI - повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (пропали безвісти), померли;

категорія VII - дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яка (який) на момент загибелі (пропажі безвісти), смерті особи позбавлена (позбавлений) батьківських прав щодо малолітніх та / або неповнолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлених), або не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав, але малолітні та/або неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлені), проживають окремо від дружини (чоловіка).


Санаторно-курортне лікування

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 

Постанова КМУ від 31 березня 2015 року № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб санаторно-курортним лікуванням»


Що потрібно зробити ?
 Для взяття на облік особа подає до управління соціального захисту населення  (вул.Гоголя, 6, каб.№ 5, тел. 7-34-33):

 • заяву;
 • медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о;
 • копію відповідного посвідчення, а учасники бойових дій, особи з інвалідністю

внаслідок війни та учасники війни - також копію військового квитка (за наявності) та копію документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) особи в антитерористичній операції чи заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у разі відсутності у посвідченні ветерана війни посилання на норму Закону, відповідно до якої установлено статус).

 Як обрати санаторій ?
Зазначені категорії осіб мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування.

Як відшкодовується вартість проїзду?
Особам з інвалідністю внаслідок війни, які отримали санаторно-курортні путівки, виплачується компенсація вартості проїзду до санаторно-курортного закладу та назад транспортом загального користування (залізничним та автомобільним) згідно з поданими проїзними квитками. У разі проїзду залізничним транспортом відшкодовується вартість квитка у плацкартному вагоні.

Психологічна реабілітація

 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 № 1057 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 497 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 528 
«Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад»

Хто має право ?
 На отримання психологічної реабілітації мають право учасники АТО/ООС, їх дружини/чоловіки, та особи  на  яких  поширюється  чинність Закону.     

Що потрібно зробити ?
 Для проходження психологічної реабілітації отримувач послуг звертається до управління  соціального захисту населення Ніжинської міської ради (вул.Гоголя, 6, каб.№ 5, тел. 7-34-33) із заявою, складеною в довільній формі, до якої додаються:

- копія посвідчення (засвідчена підписом особи), що підтверджує наявність одного із статусів;

- копія документа (засвідчена підписом особи), що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, або копія документа про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (у разі відсутності у посвідченні ветерана війни посилання на норму Закону, відповідно до якої установлено статус);

- копія свідоцтва про шлюб ( для дружин/чоловіків учасників АТО/ООС ).

Як обрати реабілітаційну установу ?
Отримувач послуг обирає суб’єкт надання послуг і повідомляє управління  соціального захисту населення  про вибір такого суб’єкта.


Як відшкодовується вартість проїзду?

Для відшкодування вартості проїзду до суб’єкту надання послуг з психологічної реабілітації та назад отримувачі послуг подають до управління соціального захисту населення  такі документи:

- заяву про надання грошової компенсації із зазначенням рахунку, відкритого в банківській установі;

- копію паспорта або іншого документа, що засвідчує особу заявника та місце його проживання;

- заповнений суб’єктом надання послуг відривний корінець направлення на психологічну реабілітацію із зазначенням строків проведення такої реабілітації;

- оригінали проїзних документів, що підтверджують витрати на оплату проїзду (на проїзному документі повинні бути зазначені дата проїзду та його вартість).

Професійна  адаптація (навчання)
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 №432 “Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалих учасників Революції Гідност, та членів сімей загиблих(померлих) таких осіб”.

Як відбувається навчання? 

 

Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою, очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами і триває до 12 місяців.

Підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення триває максимум 500 годин.

Послуги з професійного навчання надаються одноразово в порядку черговості.

 

Які документи отримуються по закінченню навчання?

 

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації – за результатами первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників  АТО/ООС  за робітничими професіями.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації – за результатами підвищення кваліфікації учасників  АТ/ООС  з вищою освітою.

У разі підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення особи отримують посвідчення установленого зразка.

 

 

Що потрібно зробити для цього ?

 

    Подати заяву на навчання до управління соціального захисту населення  ( вул.Гоголя,6, каб.№ 19, тел.2-54-13 ) з  таким пакетом документів:

 

 • заява відповідно до затвердженої форми;
 • копія індивідуальної програми реабілітації ( для осіб з інвалідністю внаслідок війни;
 • копія посвідчення ( засвідчена підписом особи), що підтверджує наявність одного із статусів;
 • копія документа (засвідчена підписом особи), що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, або копія документа про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (у разі відсутності у посвідченні ветерана війни посилання на норму Закону, відповідно до якої установлено статус).

 


 ______________________________________________________27.07.2021

Лист благодійної організації «Благодійний фонд «Єднання спільноти» про надання благодійної допомоги дітям з інвалідністю до «Дня знань»

Завантажити

06.07.2021

Заява2021

Завантажити

06.07.2021

Декларація2021

Завантажити

06.07.2021

ЗРАЗОК заповнення заяви та декларації

Завантажити

24.06.2021

Зразки - ЗАЯВА+ДЕКЛАРАЦІЯ_СУБСИДІЯ

Завантажити

23.06.2021

УСЗН_ЗАЯВА+ДЕКЛАРАЦІЯ_СУБСИДІЯ

Завантажити

14.06.2021

Про кількість зареєстрованих заяв і черговість надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю

Завантажити

16.04.2021

Про перевірку бази одержувачів компенсацій

Завантажити

05.02.2021

Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради інформує про динаміку зростання розмірів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю протягом 2021 року

Завантажити

22.01.2021

Надання житлової субсидії.

Завантажити

17.06.2020

Про виплату щорічної разової допомоги ветеранам війни у 2020 році

Завантажити

17.06.2020

Рекомендації пацієнтів з коронавірусом

Завантажити