Громадська організація "Ніжинська правозахисна група"

Громадська організація "Ніжинська правозахисна група" зареєстрована рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради №235 від 10 червня 2010 року "Про реєстрацію громадської організації "Ніжинська правозахисна група". Свідоцтво про реєстрацію об'єднання громадян за №28 видано Громадській організації "Ніжинська правозахисна група" виконавчим комітетом Ніжинської міської ради 10 червня 2010 року. Рішенням №253 Ніжинської об'єднаної державної податкової інспекції від 30 червня 2010 року Громадська організація "Ніжинська правозахисна група" код за ЄДРПОУ 37126817 внесена до Реєстру неприбуткових організацій (установ).

Юридична адреса : 16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Овдіївська, 1, кв.29.

Голова організації Кузьменко Олег Вікторович, приватний нотаріус Ніжинського міського нотаріального округу Чернігівської області, тел. 3-17-46, E-maile: [email protected]

Головною метою Громадської організації "Ніжинська правозахисна група" є надання правової допомоги, правого захисту, здійснення представництва та відстоювання законних прав та інтересів своїх членів, жителів міста Ніжина Чернігівської області та інших осіб, сприяння правомірній діяльності громадян, направленій на реалізацію їх прав і свобод.

Принципами діяльності Громадської організації "Ніжинська правозахисна група" є:

1. Утвердження і захист прав людини незалежно від її раси, статі, громадянства, етнічного або соціального походження, майнового або іншого положення, посади, роду і характеру занять, місця проживання, мови, релігії, політичних і інших переконань.

2. Право Організації на вмотивовану відмову заявникові в задоволенні його скарги, що означає, певну свободу приймати скарги за розсудом Організації, якщо вона вважає, що зусилля при їх розгляді призведуть до відновлення порушених прав і свобод людини, допоможуть запобігти незаконній діяльності або бездіяльності державних органів і посадових осіб або припинять таку діяльність, або хоча б будуть привертати увагу суспільства до цих порушень.

3. Відкритість і гласність в діяльністі Організації.

4. Ненасильство.

5. "Не нашкодь!", що означає, здійснення діяльності таким чином, щоб не погіршувалося становище об'єкта (жертви) порушенних прав людини при досягненні Організацією головної мети правозахисної активності - мінімізації рівня насильства в суспільстві.

6. Незалежність від політичної позиції, що означає відмову Організації в підтриманні партійної платформи у виборчих кампаніях, за умови визнання права особистого політичного вибору кожного члена Організації.

7. Незалежність від суспільної думки, яка за певних обставин може підтримувати ідеї, далекі від прав людини і загрозливі для них.

8. Чесність, максимальна достовірність і об'єктивність інформації, що означає неможливість думати одне, а говорити інше, завжди діяти за формулою англійського суду: "говорити правду, усю правду і нічого, крім правди", в усіх випадках прагнути до об'єктивності інформації, навіть якщо ця об'єктивність не діє на користь Організації.

9. Скромність.

10. Незалежність Організації від держави, що означає незалежність у фінансовому плані, як неможливість субсидиювання за рахунок держави та одержання спеціальних пільги, крім установлених законом для всіх недержавних неприбуткових організацій. Незалежність Організації не тотожна конфронтації з державою, побудованій на безапеляційному звинуваченню влади. Визначальним є те, що джерелом порушень прав людини виступає сама людина і ті структури, що вона створює.

11. Чесне співробітництво неоднодумців, що означає чесне співробітництво Організації із владою в питаннях, по яким є співпадіння їх вирішення, та протистояння владі з використанням наявних законних методів, коли вона допускає помилки.

12. Врахування інтересів усіх сторін конфлікту, в тому числі державних органів, що пов'язано з чітким розумінням можливості досягнення гармонії в суспільстві при шануванні однаковою мірою інтересів всіх зацікавлених сторін.

13. Сприяння державі в захисті прав громадян, що визначає можливість ведення Організацією діалогу з владою доти, поки влада його здатна вести. Характер диалогу повинні визначати принципи"чесного співробітництва неоднодумців" і "врахування інтересів усіх сторін", а тему - реальне дотримання владою прав людини, при цьому формулою правозахисту є "захист прав громадян від організованого насильства, здійснюваного владою і сприяння владі в забезпеченні і захисті прав громадян".

Засадничими основами правозахисної діяльності Організації є :

- Загальна декларація прав людини (прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року);

-Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі(укладений в м.Ґельсінки 1 серпня 1975 року).

Міністерством юстиції України Громадській організації "Ніжинська правозахисна група" видано Свідоцтво про реєстрацію символіки об'єднання громадян №780 від 10.02.2011.

Опис символіки (відмітного знаку).

До символіки Громадської організації "Ніжинська правозахисна група" (далі за текстом - Ніжинська правозахисна група) відносяться:

а) емблема Ніжинської правозахисної групи;

б) прапор Ніжинської правозахисної групи.

Символіка (завантажити)

Емблема Ніжинської правозахисної групи .

Кольорове зображення емблеми.

Об'єднуючим елементом емблеми Ніжинської правозахисної групи є семикутна зірка у центрі якої на жовтому фоні зображений Святий Юрій, на чорному коні з срібною гривою, який пробиває списом змія зеленої барви; Святий Юрій у червоному плащі та червоних чоботях, кінь у золотій збруї. Жовтий фон з усіх боків обмежений вінком з натуральних гілок дубу та оливку темно-зеленого кольору. В нижній частині вінку поверх гілок, що його утворюють, розташована стрічка синього кольору обидва кінці якої мають вирізи у формі гострих кутів з напрямком до її середини. На стрічці, що оздоблена зверху та знизу жовтими лініями, білими заголовними буквами в два рядка зазначено відповідно до пункту 1.3. Статуту Ніжинської правозахисної групи її скорочене найменування. Відповідно у верхньому рядку - НІЖИНСЬКА, а в нижньому - ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА. Семикутна зірка по периметру обрамлена каймою жовтого кольору, поділеною чорними повздовжними розділовими лініями на три частини. Всі кути семикутної зірки червоні. Поле зображення жовтого фону у верхній частині із місця дотику гілок вінку до місця верхньої межі стрічки в його нижній частині по висоті відноситься до висоти семикутної зірки, визначеної від її двох нижніх кутів до верхнього кута, в пропорції, як сімнадцять до тридцяти двох. Дубова гілка має вісім листків, а оливкова - десять.

Семикутна зірка символізує семиденний тиждень, кожному з кутів якої відповідає один його день. Червоний колір зірки, що на латинській мові визначається як "ruber", симолізує коштовний камінь рубін, якостями якого є твердість, дивовижне сяйво та захист його власника.

Гілка дубу символізує якості дерева, якому з давнини притаманні, наділені народом, властивості захисту та оборони батьківщини, мужності, відваги і честі.

Гілка оливи, як складова витриманого часом нагородного вінку з оливкових гілок переможців Олімпійських ігор в Стародавній Греції із 776 року до нової ери, означає перемогу.

Разом гілки дубу та оливи, що перехрещуються знизу та дотикаються зверху створюють вінок, який ілюструє собою поняття хоробрості, відважності, заслуги та слави.

Синій колір стрічки символізує небо, уособлює висоту, наполегливість, відданість, довершеність, правду та істину. Жовті лінії на стрічці доповнюють її якостями шляхетності та милосердя. Білий колір напису на стрічці символізує чистоту та мудрість.

Повний жовтий колір інтелекту, сонця є основою для Святого Юрія на чорному коні, колір якого визначає високе розуміння та спокій, несе чесноту без удаваної гордощі, викликає повагу. Святий Юрій, який пробиває списом змія, відображає двобій воїна з чудовиськом, і трактується в категоріях релігійної символіки, як битва добра та зла. Змій відповідає поняттям зла, лицемірства, гріха. В образі воїна персоніфікуються найкращі риси людини: відвага, мужність, боротьба за віру і, як наслідок, їх перемога.

Чорно-біле зображення емблеми.

Чорно-біле зображення емблеми Ніжинської правозахисної групи ідентично відтворює її кольорове зображення за лініями, колір яких, а також кольори ділянок, обмежених цими лініями, є чорно-білими, що за насиченістю чорного та білого кольорів відповідають загальновстановленій градації при перетворенні кольорового зображення в чорно-біле.

ПрапорНіжинської правозахисної групи .

Прапор являє собою прямокутник, виготовлений з щільної тканини темно-синього кольору, в центрі якого міститься емблема Ніжинської правозахисної групи з повним масштабним відображенням всіх її складових.

Висота емблеми на прапорі, що визначається від двох нижніх кутів семикутної зірки до її верхнього кута, відноситься до ширини прапора в пропорції, як тридцять один до сорока шести.

Співвідношення ширини прапора до його довжини визначається як двадцять три до тридцяти п'яти.

Основний темно-синій колір прапора є сильним відтінком синього кольору, що вселяє енергію, позбавляє страхів і тревог, символізує відданість меті та забезпечує незалежність його носію, якості якого темною складовою збагачені довірою та повагою.

Голова Громадської організації

"Ніжинська правозахисна група" О.В.Кузьменко


27.04.2015

Символіка (завантажити)

Завантажити