Положення про фінансове управління

Положення

про фінансове управління

Ніжинської міської ради Чернігівської області

(нова редакція)

(код ЄДРПОУ 02318427)

Додаток до рішення Ніжинської міської радиVIIскликання від 23 жовтня 2019 р.

№ 34-62/2019

I. Загальні положення

1. Фiнансове управлiння Ніжинської міської ради Чернігівської області утворюється Ніжинською міською радою Чернігівської області, є її самостійним виконавчим органом, підзвітне і підконтрольне Ніжинській міській раді Чернігівської області та Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації.

2. Фiнансове управлiння Ніжинської міської ради Чернігівської області (далі – фінансове управлiння) у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Бюджетним кодексом України і, в межах повноважень, визначених цим Положенням, забезпечує виконання на території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, рішень та розпоряджень голови Чернігівської обласної державної адміністрації, рішень Чернігівської обласної ради, наказів та листів Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації, рішень Ніжинської міської ради Чернігівської області та виконкому, розпоряджень міського голови.

Повна назва: Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області

Скорочена назва: ФУ Ніжинської МР

Ідентифікаційний код: 02318427

Правовий статус суб’єкта: юридична особа

Класифікаційні дані:

Місцезнаходження за КОАТУУ: 7410400000 16600, Чернігівська область, місто Ніжин, площа імені Івана Франка, будинок 1

Організаційно-правова форма

за КОПФГ: 420 орган місцевого самоврядування

Види діяльності за КВЕД: 84.11 Державне управління загального характеру

Інституційний сектор

економіки за КІСЕ: S.1312 Регіональні та місцеві органи державного управління

До складу управління входять такі структурні підрозділи:

- бюджетний відділ,

- відділ планування доходів та аналізу виконання бюджету,

- відділ бухгалтерського обліку та звітності,

- відділ адміністрування місцевих податків і зборів.

II. Основні завдання та функції

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади;

розроблення в установленому порядку проекту бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади (далі - міської об’єднаної територіальної громади) ;

забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

підготовка пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

проведення разом з іншими установами, структурними підрозділами міської ради та виконкому аналізу фінансово-економічного стану міської об’єднаної територіальної громади, перспектив її подальшого розвитку;

розроблення пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території міської об’єднаної територіальної громади;

здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та законодавства про працю;

здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської об’єднаної територіальної громади, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

III. Фінансове управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконанняКонституціїі законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) організовує роботу з підготовки проекту бюджету міської об’єднаної територіальної громади, вносить пропозиції та готує розрахунки до проекту бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди;

визначає порядок і терміни подання управліннями, відділами, іншими виконавчими органами міської ради, установами, матеріалів для підготовки проекту бюджету і прогнозних розрахунків; аналізує соціально-економічні показники розвитку міської об’єднаної територіальної громади та враховує їх під час складання проекту бюджету;

3) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

4) визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

5) проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету міської об’єднаної територіальної громади аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів; вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

6) приймає рішення про включення бюджетних запитів до пропозицій по формуванню проекту бюджету міської об’єднаної територіальної громади;

готує проект рішення про бюджет міської об’єднаної територіальної громади та матеріали до нього в обсягах, визначених статтею 76 Бюджетного кодексу України, подає їх на розгляд виконавчому комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області, постійним комісіям міської ради;

7) складає і затверджує тимчасовий розпис бюджету міської об’єднаної територіальної громади, помісячний та річний розпис доходів і видатків затвердженого бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

8) організовує виконання бюджету міської об’єднаної територіальної громади по доходах і видатках, забезпечує разом з органами, що контролюють справляння надходжень до бюджету, Управлінням державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами міської ради та виконкому, аналіз та прогнозування надходження доходів до бюджету;

аналізує та узагальнює інформацію про надходження до бюджету міської об’єднаної територіальної громади у розрізі платників;

здійснює виявлення і облік об’єктів оподаткування, доходи від яких зараховуються до бюджету міської об’єднаної територіальної громади;

9) готує на розгляд міської ради пропозиції про ставки місцевих податків і зборів, зміни або доповнення до них, здійснює аналіз надходжень їх в бюджет міської об’єднаної територіальної громади;

10) розглядає матеріали про надання, відповідно до діючого законодавства, окремим категоріям платників податків пільг по податках і зборах, які надходять до бюджету міської об’єднаної територіальної громади, готує відповідні пропозиції на розгляд міської ради;

11) зводить показники бюджету міської об’єднаної територіальної громади та подає їх у встановлені терміни Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації;

12) здійснює аналіз виконання бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади за доходами та видатками, підведення підсумків, оцінку ефективності бюджетних програм, надає пропозиції щодо виконання затверджених показників бюджету;

13) перевіряє правильність складання кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів установ, що фінансуються з бюджету міської об’єднаної територіальної громади, цільових програм місцевого значення, проводить експертизу паспортів бюджетних програм, які складають головні розпорядники коштів;

14) забезпечує застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, перевіряє та погоджує паспорти бюджетних програм;

15) аналізує бюджетну і фінансову звітність про виконання бюджету міської об’єднаної територіальної громади, інші фінансові звіти, подані УДКСУ;

16) забезпечує своєчасне та цільове використання субвенцій з державного, обласного та інших бюджетів;

17) забезпечує виконання державних та регіональних Програм за рахунок субвенцій з різних рівнів бюджетів та коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади;

18) інформує міську раду та виконавчий комітет про стан виконання бюджету за кожний звітний період і подає на їх розгляд річний та квартальний звіти про виконання бюджету;

19) готує і подає міській раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади для прийняття рішення про внесення змін до бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів бюджету;

20) проводить моніторинг змін, що вносяться до бюджету;

21) здійснює у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету;

22) забезпечує захист фінансових інтересів держави та міської об’єднаної територіальної громади;

23) розробляє нормативно-правові акти місцевого значення – рішення міської ради та виконкому, розпорядження міського голови, положення, програми; проводить експертизу та погоджує проекти нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади, приймає участь в розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

24) за рішенням міської ради розміщує тимчасово вільні кошти бюджету міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках; здійснює управління місцевим та гарантованим боргом;

25) за рішенням міської ради готує матеріали та документи, необхідні для отримання позик для бюджету міської об’єднаної територіальної громади за рахунок Єдиного казначейського рахунку;

26) здійснює перевірку висновків, наданих від органів, які контролюють справляння надходжень бюджету, на повернення (перенесення) помилково або зайво сплачених податків, зборів та інших платежів з бюджету;

27) розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

28) на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

29) приймає участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

30) розглядає у межах своєї компетенції в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

31) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів обласної та міської рад;

32) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

33) бере участь у підготовці звітів міського голови для їх розгляду міською радою;

34) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами міської ради та виконкому інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові;

35) у межах своїх повноважень готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

36) здійснює на території міської об’єднаної територіальної громади у порядку, встановленому законодавством, контроль за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу, за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, за додержанням мінімальних гарантій в оплаті праці, оформленням трудових відносин, законодавства з питань своєчасності та у повному обсязі виплати заробітної плати;

37) проводить перевірки стану використання бюджетних коштів (бюджету міської об’єднаної територіальної громади, субвенцій з обласного, державного та інших бюджетів)в бюджетних установах та на підприємствах комунальної власності – одержувачах коштів;

проводить інспекційні відвідування та невиїзні інспектування;

складає у випадках, передбачених законом, довідки перевірок, акти інспекційного відвідування або невиїзного інспектування; протоколи про адміністративні правопорушення, постанови про накладення штрафу;видає в установленому порядку приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції управління;

готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань реалізації делегованих повноважень у сфері здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, міському голові та Управлінню Держпраці в Чернігівській області;

38) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення;

39) приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2—5 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

40) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є; готує матеріали щодо планування, виконання бюджету, використання бюджетних коштів для розміщення в друкованих засобах масової інформації, на офіційному сайті Ніжинської міської ради, сайті «Відкритий бюджет» та інших інформаційних ресурсах;

41) надає методичну допомогу головним розпорядникам бюджетних коштів, розпорядникам нижчого рівня та одержувачам з питань дотримання бюджетного законодавства; здійснює інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців та працівників щодо необхідності додержання вимог законодавства про працю;

42) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

43) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

44) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

45) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

46) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

47) забезпечує захист персональних даних;

48) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

49) бере участь у ліквідаційних комісіях;

50) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

51) здійснює інші передбачені законом повноваження.

IV. Права фінансового управління

1. Фінансове управління Ніжинської міської ради має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів міської ради та виконкому, управління Державної казначейської служби України, органу державної податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання;

2) залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради та виконкому, управління Державної казначейської служби України, органу державної податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції фінансового управління;

3) складати у випадках, передбачених законом, довідки перевірок, акти інспекційного відвідування або невиїзного інспектування; протоколи про адміністративні правопорушення, постанови про накладення штрафу;видавати в установленому порядку приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції управління;

4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Ніжинської міської ради Чернігівської області;

5) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, державних установ, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6) використовувати кваліфікований електронний підпис та кваліфіковану електронну печатку, засвідчувати електронні копії документів, зокрема на вимогу органів судової влади та правоохоронних органів;

7) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції фінансового управління;

8) проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо його застосування;

9) безперешкодно, без попереднього повідомлення здійснювати перевірки, інспекційні відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин; здійснювати невиїзні інспектування; отримувати від державних органів (органу державної податкової служби, Управління Держпраці в Чернігівській області, Ніжинської міськрайонної філії Чернігівського обласного центру зайнятості та інших) інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування;

10) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або загрози його виникнення залучати працівників правоохоронних органів;

11) за письмовою заявою роботодавця проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо його застосування;

12) у разі наявності порушень вимог законодавства про працю:

складати акти інспекційного відвідування або невиїзного інспектування; вносити приписи;

складати протоколи про адміністративне правопорушення та передавати їх на розгляд до Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області для прийняття рішення про притягнення до відповідальності;

складати постанови про накладення штрафу та передавати їх міському голові або заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради для прийняття рішення;

контролювати своєчасність сплати боргу;

у випадках несвоєчасної сплати штрафних санкцій вживати дії згідно чинного законодавства;

13) здійснювати фіксацію процесу інспекційного відвідування з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;

14) повідомляти Управління Держпраці в Чернігівській області для реєстрації про інспекційне відвідування або самостійне рішення про відвідування роботодавця з метою інформування його та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторингу стану його дотримання, у тому числі щодо оформлення трудових відносин;

15) звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

2.Органи, що контролюють справляння надходжень до бюджету, подають фінансовому управлінню відповідні звіти, передбаченічастиною третьою статті 59тачастиною третьою статті 60Бюджетного кодексу України, а саме:

1) не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, такі місячні звіти (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності) окремо щодо зведеного бюджету України, державного бюджету та місцевих бюджетів:

1.1) про фактичні надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету;

1.2) про податковий борг;

1.3) про суми надміру сплачених грошових зобов’язань платників податків та суми платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступних звітних періодах;

1.4) про бюджетне відшкодування податку на додану вартість, включаючи інформацію про заборгованість бюджету з відшкодування податку на додану вартість;

2) квартальні звіти (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності) окремо щодо зведеного бюджету України, державного бюджету та місцевих бюджетів:

2.1) про суми списаного податкового боргу - не пізніше 35 днів після закінчення кварталу;

2.2) про розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків - не пізніше 35 днів після закінчення кварталу;

2.3) про суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання, - не пізніше 50 днів після закінчення кварталу і не пізніше 70 днів після закінчення року.

V. Керівництво фінансовим управлінням, права та обов’язки керівника

1. Фінансове управління очолює начальник.

Начальник фінансового управління призначається на посаду та звільняється з посади міським головою згідно із законодавством про місцеве самоврядування за погодженням з Департаментом фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

2. Начальник фінансового управління має одного заступника, який за його поданням призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

3. Начальник фінансового управління:

1) здійснює керівництво фінансовим управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

2) організовує роботу управління щодо розробки проекту бюджету міської об’єднаної територіальної громади на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку, по виконанню бюджету та складанню звіту про його виконання;

3) приймає рішення про включення бюджетних запитів до пропозицій проекту бюджету;

4) подає на затвердження міській раді положення про фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області;

5) затверджує положення про підпорядковані йому структурні підрозділи, посадові інструкції працівників та розподіляє обов’язки між ними;

6) планує роботу фінансового управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області;

7) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

8) звітує перед міською радою про виконання покладених на фінансове управління завдань та затверджених планів роботи;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси фінансового управління у відносинах з іншими структурними підрозділами міської ради та виконкому, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями — за дорученням міського голови;

11) приймає рішення про зупинення операцій з бюджетними коштами,

призупинення бюджетних асигнувань, зменшення бюджетних асигнувань у поточному бюджетному періоді розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, які вчинили порушення бюджетного законодавства, про повернення ними бюджетних коштів до відповідного бюджету;

12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням, укладає договори.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації;

13)розробляє нормативно-правові акти місцевого значення, проводить експертизу та погоджує проекти нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади, приймає участь в розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

14) подає на затвердження міському голові проекти кошторису та штатного розпису фінансового управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

15) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису фінансового управління;

16) затверджує розпис доходів і видатків бюджету міської об’єднаної територіальної громади на поточний бюджетний рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням;

17) здійснює добір кадрів, організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, оцінку виконання працівниками управління посадових обов’язків, застосовує заходи дисциплінарного впливу та

дисциплінарних стягнень тощо; призначає на посаду і звільняє з посади працівників фінансового управління; вирішує питання преміювання, встановлення надбавок, доплат, присвоєння рангів, службових відряджень, надання відпусток, матеріальної допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
18) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників фінансового управління;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень фінансового управління;

20) забезпечує дотримання працівниками фінансового управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) без довіреності діє від імені управління, представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях, без довіреності підписує від імені управління договори, угоди та інші документи виключно в межах чинного законодавства;

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

4. Накази начальника фінансового управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України, можуть бути скасовані міським головою або директором Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації.

5. У фінансовому управлінні для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі начальника фінансового управління (голова колегії), заступника начальника фінансового управління за посадою, а також інших працівників фінансового управління. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів міської ради та виконкому.

Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника фінансового управління.

Начальник вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції фінансового управління, та розробляє проекти відповідних рішень.

Рішення колегії вводяться в дію наказами начальника фінансового управління.

VІ. Відповідальність посадових осіб фінансового управління

1. Відповідальність посадових осіб фінансового управління передбачена чинним законодавством України, цим Положенням та їх посадовими інструкціями.

2. Посадові особи управління, відповідно до чинного законодавства України, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену законом.

3. Відповідальність посадових осіб управління настає у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків та функцій, закріплених за працівниками управління їх посадовими інструкціями та цим Положенням.

4. Притягнення посадових осіб до відповідальності здійснюється виключно у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5. Дії або бездіяльність посадових осіб управління можуть бути оскаржені до суду.

6. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, крім випадків, визначених законодавством, громадян та їх об’єднань у діяльність управління, пов’язану з проведенням державної реєстрації прав, забороняється і тягне за собою відповідальність, згідно із законом.

7. Начальник управління несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

VII. Фінансово-господарська діяльність фінансового управління

1. Фінансове управління утримується за рахунок коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади.

2. Кошти фінансового управління використовуються виключно на утримання фінансового управління, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.

3. У разі припинення юридичної особи (в результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів здійснюється Ніжинській міській раді Чернігівської області або зараховується до доходів бюджету.

4. Фінансове управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, інші штампи, власні бланки.

5. Структура, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників фінансового управління визначаються в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку та затверджуються міською радою.

6. Штатний розпис та кошторис фінансового управління затверджує міський голова.

VIII. Прикінцеві положення

1. Припинення діяльності фінансового управління Ніжинської міської ради Чернігівської області здійснюється за рішенням Ніжинської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України за погодження Департаментом фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації.

2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Ніжинській міській раді, передбаченої Регламентом Ніжинської міської ради та Регламентом виконавчого комітету Ніжинської міської ради.

Міський голова А. В. Лінник